Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.2 z 6. února 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.2 z 6. února 2017

 

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 2/2017 konané dne 6. 2. 2017 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Culková , Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd,  Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni: Ing. Sadílek

Host:         Tomáš Uchytil

        

1.    Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.
b)    Schválení programu jednání ZO:
Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho o případné doplnění;  

Návrh programu:

1.     Schválení programu zasedání
2.     Kontrola usnesení za leden 2017
3.     Projednání žádosti ZŠ o převedení zůstatku na rezervní fond
4.     Projednání zprávy kontrolního výboru za rok 2016
5.     Projednání nájemní smlouvy na KD
6.     Projednání návrhu smlouvy o dílo
7.     Projednání žádostí o granty
8.     Projednání kulturních akcí  v roce 2017
9.     Projednání žádosti Josef Plašil
10.           Projednání žádosti sourozenci Fialovi
11.           Projednání žádosti Vondráčková
12.           Projednání žádosti Irena Greaves
13.           Projednání žádosti Daniela Čermáka
14.           Projednání rozpočtového opatření č. 9 a 10
15.           Projednání výzvy Vlajka pro Tibet
16.           Projednání ceníku za použití komunální techniky na rok 2017
17.           Projednání odpovědi pana Koláře a Žádosti paní Kolářové
18.           Projednání návrhu pana Holoubka
19.           Projednání směrnice o VZ
20.           Projednání žádosti zásahové jednotky SDH
21.           Rozprava
22.           Různé

Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Andreu Culkovou a Ing. Jaromíra Filipa CSc.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu  Culkovou a Ing. Filipa CSc..
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

Body jednání:

2.    Starosta provedl kontrolu plnění usnesení za měsíc leden 2017.

  • Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora – úkol trvá
  • bod13a/7/2016 vybudování venkovního posezení v č.p.6 - úkol trvá
  • bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty
  • bod 10/11/2016 výměna svítidel na hřišti bod trvá
  • Ostatní úkoly jsou splněny
    Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 3.    Starosta předložil žádost Základní školy o přerozdělení zůstatku hospodaření ZŠ v roce 2016 na rezervní fond a fond odměn. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje převod výsledku hospodaření ZŠ do fondu odměn  ve výši 40% a do fondu rezervního ve výši 60%
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4.   Starosta předložil zprávu kontrolního výboru a provedení kontrol za 2/2 2016. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předloženou zprávu kontrolního výboru
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 5.   Starosta přednesl návrh nájemní smlouvy na KD pro dlouhodobý pronájmem mezi obcí a TJ SOKOL Nová Ves u Chotěboře, návrh provozního řádu a návrh smlouvy na krátkodobý pronájem. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
a)      ZO schvaluje nájemní smlouvu mezi Obcí a TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře na KD pro pondělí až čtvrtek od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2026
b)     ZO schvaluje provozní řád KD od 1. 3. 2017
c)      ZO schvaluje smlouvu na krátkodobý pronájem nebytových prostor v KD v ostatním volném termínu
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6.   Starosta předložil návrh smlouvy o dílo na zpracování žádosti na IROP pro dokončení prací v ZŠ. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje předloženou smlouvu o dílo mezi Obcí a CSS v Chotěboři
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7.   Starosta předložil žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu obce na rok 2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
a)      ZO schvaluje grant pro Český svaz včelařů na nákup léčiv pro rok 2017 v částce 2500Kč
b)     ZO neschvaluje přidělení grantu Ondřeji Kufrovi dle předložené žádosti.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8.   Starosta předložil informace o možnosti setkání s obcí Lohmen , vzájemná návštěva v r. 2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí informace o setkání v obci Lohmen 17.6.2017, zahájit jednaní s obcí Víska ohledně společné akce
Pro 8, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

9.   Starosta předložil žádost pana Josefa Plašila o osvobození od platby poplatků za odpady dle článku vyhlášky OZV1/2016 čl. 6 odst. 1c. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje osvobození od platby poplatků
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10.  Starosta předložil žádost sourozenců Fialových o osvobození od platby poplatků za odpady dle článku vyhlášky OZV1/2016 čl. 6 odst. 1c. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje osvobození od platby poplatků
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11.  Starosta předložil žádost paní Vondráčkové o osvobození od platby poplatků za odpady dle článku vyhlášky OZV1/2016 čl. 6 odst. 1c. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje osvobození od platby poplatků
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12.  Starosta předložil žádost paní Ireny Greaves o osvobození od platby poplatků za odpady dle článku vyhlášky OZV1/2016 čl. 6 odst. 1c. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje osvobození od platby poplatků
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

13.  Starosta předložil žádost pana Daniela Čermáka o osvobození od platby poplatků za odpady dle článku vyhlášky OZV1/2016 čl. 6 odst. 1c. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje osvobození od platby poplatků
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

14.  Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 9 a č. 10 provedených v listopadu a v prosinci 2016í. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 9 a č. 10
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

15.  Starosta předložil výzvy Vlajka pro Tibet. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí, ale nebudeme se připojovat
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

16.  Starosta návrhu ceníku za používání komunální techniky v roce 2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje ceník komunální techniky na rok 2017
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

17.  Starosta předložil odpověď pana Koláře z Kohoutova a žádost paní Kolářové z Kohoutova. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
a)    ZO bere na vědomí dopis p. Koláře o vyklizení pozemku par. č. 1286
b)    ZO bere na vědomí žádost o odkup nebo pronájem parcely par. č. 1286, ale z důvodu, že probíhá územní řízení ve smyslu změny územního plánu, se další kroky zastavují
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

18.  Starosta předložil návrh pana Holoubka. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO projednalo návrh pana Holoubka a požaduje zveřejnit plné znění tohoto návrhu na Veřejné desce
a)    ZO bere na vědomí projednání opakujících se gramatických chyb na obecním webu
b)      ZO zamítá návrh na odpracování 100 hodin zdarma pro členy zastupitelstva
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

19.  Starosta předložil návrh směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje předložený návrh směrnice s tím, že o kategorii 1 a 2 bude rozhodovat ZO
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

20.  Starosta předložil návrh zásahové jednotky SDH Nová Ves u Chotěboře na  nákup šatních skříní pro zásahovou jednotku. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO  souhlasí s nákupem, ale požaduje rozpočet a specifikaci nákupu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

21.  Různé .  
a.      Starosta předložil návrh na záměr vybudování provozovny restaurace v čp.6. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje záměr na vybudování provozovny restaurace v budově č.p.6
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

b.   Starosta předložil návrh plánu financování obnovy kanalizace. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje plán financování obnovy kanalizace 2017-2024
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

c.   Stavy účtů:

Bankovní zůstatky k 1.2.2017

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100  KB

       1 874 896,25

451

Škola

    2 901 517,78

231

110 ČSOB

          134 399,07

 

Kanalizace

    7 371 652,66

231

120  ČS

         290 100,00

 

Akce 2015

    4 456 571,00

231

130 ČNB

            28 291,88

 

 

 

 

FIO

CZK              1.346Kč

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

          34 057,00

depozit

 

VAKHB,a.s.   1.267ks

 

 

 

 Závěr zasedání 19.55           

Soubory ke stažení:
pdf dopis-mh.pdf 189 kB

 
TEPLOMĚR
14.9 °C   09:25:28   22.6.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první pondělí v měsíci. Během letního času od 19:00, v zimním čase od 18:00 vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: