Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.3 z 6. března 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.3 z 6. března 2017

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 3/2017 konané dne 6. 3. 2017 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Culková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:  Čermáková

Host:         Petr Pavlas, Jan Ďoubal, Jana Málková

1.    Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl  navržený program jednání a požádal o jeho o případné doplnění;  

Návrh programu:

1.     Schválení programu zasedání
2.     Kontrola usnesení za únor 2017
3.     Projednání dohody o vyklizení garáže obecního úřadu a ukončení nájmu
4.     Projednání žádosti pana Holoubka z 6. 2. 2017
5.     Projednání zprávy z výroční schůze OS Rybáři Nová Ves u Chotěboře
6.     Projednání informací ze SVOP
7.     Projednání nabídky na mapy
8.     Projednání návrhu smlouvy o dílo na kontrolu dětských hřišť
9.     Projednání návrhu nabídku na umístění na info stránkách internetu
10. Projednání návrhu směny pozemků u č.p.42
11.  Projednání nabídky na výměnu oken v KD
12.  Projednání návrhu požárního řádu obce
13.  Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na vodovod do ND
14.  Projednání požadavku na výměnu mobilního telefonu
15. Projednání přidělení bytu do 1. 4. 2017
16. Projednání zalesňovacího plánu
17. Projednání osvobození od poplatků
18.  Rozprava
19.  Různé
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Kamila Škaryda a Miroslava Doležána

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Škaryda a Doležána.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

Body jednání:

 2.    Starosta provedl kontrolu plnění usnesení za měsíc únor 2017.

  • Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora – úkol trvá
  • bod13a/7/2016 vybudování venkovního posezení v č.p.6 - úkol trvá
  • bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty
  • bod 10/11/2016 výměna svítidel na hřišti bod trvá
  • bod 21a/02/2017 vybudování provozovny restaurace v  1.N.P. v č.p.6
  • Ostatní úkoly jsou splněny

 3.    Starosta předložil návrh na výpověď z pronájmu dílny v prostorách stodoly obecního úřadu. Po vzájemné dohodě dojde k vyklizení do 15. 4. 2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
ZO schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou k 15. 4. 2017
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4.   Starosta předložil žádost pana Holoubka z 19. 2. 2017. Bylo konstatováno, že pan Holoubek byl řádně pozván na toto zasedání zastupitelstva obce dne 24. 2. 2017, aby na zastupitelstvu Obce vysvětlil své požadavky z dopisů adresovaných Obci.  Na zasedání se nedostavil. Jeho požadavky nebudou projednávány. Bude připravena písemná odpověď na dopis z 19.2.2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje připravit odpověď panu Holoubkovi na požadavky z 19. 2. 2017
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 5.   Starosta přednesl zprávu z výroční schůze organizační složky obce – rybáři Nová Ves u Chotěboře. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí zprávu OS Rybáři Nová Ves u Chotěboře
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 6.   Starosta předložil informace z jednání Svazku obcí Podoubraví. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7.   Starosta předložil nabídku na zajištění map Podoubraví formátu A3 pro propagaci obce. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje nákup 50ks map k propagaci obce
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8.    Starosta předložil návrh smlouvy o dílo na kontrolu dětských hřišť od firmy Sportservis. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje smlouvu na kontrolu dětských hřišť od firmy Sportservis
Pro 8, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

9.   Starosta předložil návrh nabídky na umístění na info stránkách internetu od firmy NETPROMOTION. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO neschvaluje předloženou nabídku
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10.  Starosta předložil návrh smlouvy na směnu a odprodej obecních pozemků na cestě u č. p. 42. Vlastní záměr byl schválen zastupitelstvem obce Nová Ves u Chotěboře dne 16.1.2017 pod č. j. 3/01/2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje směnnou a kupní smlouvu mezi obcí a panem Peškem na cestu za č. p. 42
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11.  Starosta předložil nabídku na výměnu oken v KD. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
a.      ZO schvaluje nabídku na výměnu oken v KD
b.       ZO pověřuje starostu přípravou nabídky na výměnu podia a krytiny v přísálí KD
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12.  Starosta předložil návrh požárního řádu obce Nová Ves u Chotěboře. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje požární řád obce
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

13.  Starosta předložil návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na vodovod do Nového Dvora. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí na vodovod do Nového Dvora
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

14.  Starosta předložil požadavek na nákup mobilního telefonu. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje nákup mobilního telefonu
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

15.  Starosta předložil žádosti na obsazení bytu od 1. 4. 2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje přidělení bytu p. Janu Pospíchalovi
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

16.  Pan Doležán předložil návrh zalesňovacího plánu na rok 2017 v obecních lesích. Starosta navrhl vícenáklady řešit během výsadby z rozpočtové rezervy. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje zalesňovací plán v obecních lesích na rok 2017
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

17.  Starosta předložil žádost sl. Veroniky Doležánové o osvobození od platby poplatků za odpad. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje osvobození V. Doležánové od poplatků za rok 2017
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 18.  Různé .  
a.      Starosta předložil informace o tvorbě nových jízdních řádů, které připravuje odbor dopravy při KÚ kraje Vysočina. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí přípravu nových jízdních řádů
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

b.       Starosta předložil návrh na pořádání zájezdu na divadelní představení do Prahy. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh na zajištění zájezdu na divadlo do Prahy
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

c.       Starosta předložil informaci o podání závěrečného vyhodnocení akce na Tlakovou kanalizaci a ČOV na MZE ČR. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

d.      Místostarosta předložil návrh na zaslání dopisu na odbor dopravy KÚ kraje Vysočina ohledně zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do obce od Chotěboře. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje návrh na zaslání dopisu
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

e.       Stavy účtů:

bankovní zůstatky k 1.3.2017

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100  KB

       2 192 822,47

451

Škola

    2 870 652,78

231

110 ČSOB

          181 003,47

 

Kanalizace

    7 309 429,66

231

120  ČS

          133 321,49

 

Akce 2015

    4 418 774,44

231

130 ČNB

            39 680,28

 

 

 

 

FIO

CZK              1.346Kč

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

 

 

        

depozit

 

VAKHB,a.s.   1.267ks

 

 

 

 Závěr zasedání 19.35           

Soubory ke stažení:

 
TEPLOMĚR
20 °C   11:20:39   20.4.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první pondělí v měsíci. Během letního času od 19:00, v zimním čase od 18:00 vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: