Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.4 z 3.4.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.4 z 3.4.2017

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř. číslo 4/2017 konané dne 3. 4. 2017 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:  

Host:         Pavel Kolář, Jana Málková, Tomáš Uchytil, Miloš Žák

        

1.    Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl  navržený program jednání s doplněnými body 12,13,14,15 a požádal o jeho o případné další doplnění;  

Návrh programu:

1.    Schválení programu zasedání
2.    Kontrola usnesení za březen 2017
3.    Projednání žádosti COOP o pronájem nebytových prostor
4.    Projednání odprodeje pozemku č.p. 64_21
5.    Projednání střednědobého výhledu SVOP na 2017-2018
6.    Projednání pozvánky na VH SVOP a rozpočtového opatření č. 1
7.    Projednání nabídky na výměnu podlahové krytiny v přísálí v KD+ okna
8.     Projednání možnosti podání žádosti o nové zásahové vozidlo
9.    Projednání záměru na výkup pozemků pod poldrem dle GP
10. Projednání smlouvy s PGRLF
11. Projednání žádosti Zlínprojektu.
12. Projednání výsledků kontroly hracích prvků na dětských hřištích
13. Projednání pozvání na VH ČS a.s.
14. Projednání informace z kontroly hospodaření obce za rok 2016
15. Projednání návrhu zadání změny č.5 územního plánu města Chotěboř, informace o veřejném nahlížení
16. Projednání informací z výslechu  starosty Obce na Policii ČR
17. Projednání dopisu pana Holoubka z  7. 3.  2017
18. Projednání návrhu pana Holoubka ze  7. 3. 2017, kontrola Policií ČR
19. Projednání návrhu pana Holoubka z  21. 3. 2017  na odvolání starosty obce Ing. Miloše Uchytila z funkce
20. Projednání návrhů pana Holoubka 30.3.2017 – odpověď na pozvání a doplnění nicotnosti  neprojednání územní změny
21. Rozprava
22.  Různé             
rozpočtové opatření č.1
štěva partnerské obce Lohmen
práce na horním hřišti
úklid obecních prostor
informace z auditu zpomalovacího ostrůvku

Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Moniku Čermákovou a Ing. Romana Sadílka
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Čermákovou a Ing. Sadílka.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

Body jednání:

2.    Starosta provedl kontrolu plnění usnesení za měsíc únor 2017.

  • Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora – úkol trvá
  • bod13a/7/2016 vybudování venkovního posezení v č.p.6 – se vypouští pro nezájem
  • bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty
  • bod 10/11/2016 výměna svítidel na hřišti bod trvá
  • bod 21a/02/2017 vybudování provozovny restaurace v  1.N.P. v č.p.6
  • Ostatní úkoly jsou splněny

3.    Starosta předložil návrh žádost COOP Havlíčkův Brod o prodloužení nájemního vztahu na nebytové prostory. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    
Návrh usnesení.
a.    ZO schvaluje záměr prodloužení nájemního vztahu s COOP HB
b.    ZO pověřuje starostu přípravou a vytvořením smlouvy s COOP HB na pronájem nebytových prostor
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4.   Starosta předložil žádost na odkoupení obecního pozemku č. 64/21 od pana Břetislava Tomáše. Jedná se o již dříve zaplocený pozemek k č.p.13. Záměr prodeje byl schválen 5.9.20106 pod č.j. 12/09/2016. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje odprodej parcely č. p. 64/21 panu Tomášovi podle dříve již schváleného záměru
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5.  
Starosta přednesl střednědobý výhled Svazku obcí Podoubraví na roky 2018-2019 a rozpočtové opatření č.1. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí výhled a opatření č.1 Svazku obcí Podoubraví
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6.   Starosta předložil informace z jednání Svazku obcí Podoubraví a konání valné hromady. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO pověřuje starostu zastupováním obce na VH Svazku obcí Podoubraví
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7.   Starosta předložil nabídku na zajištění výměny oken a podlahové krytiny v přísálí KD. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
a.      ZO schvaluje realizaci výměny oken a podpis smlouvy s PKS
b.      ZO pověřuje starostu zajistit alespoň ještě jednu nabídku na výměnu podlahové krytiny
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8.    Starosta předložil návrh žádosti o nové zásahové vozidlo pro zásahovou jednotku a potřeby obce. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje záměr podání žádosti o nové zásahové vozidlo
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9.   Starosta předložil návrh záměru na výkup pozemků pod poldrem dle geometrického plánu. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje záměr na výkup a zcelení pozemku pod poldrem
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10.  Starosta předložil návrhy smluv s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem a.s.,  Smlouvu o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry č. 1650004731 a Smlouvu o  poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci Programu Investiční úvěry č. 1652004681. Po projednání a diskuzi, nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje uzavření smluv č. 1650004731 a č. 1652004681 s PGRLF a.s. a pověřuje starostu podpisem těchto smluv
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11.  Starosta předložil žádost projekční firmy Zlín projekt o udělení souhlasu se stavbou k projektu výměny rozvaděčů firmy CETIN a optických a metalických kabelů u č.p.27. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje předloženou žádost a pověřuje starostu vypracováním souhlasu ke stavbě na obecních pozemcích
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12.  Starosta předložil zprávu o výsledcích kontroly hracích prvků na dětských hřištích. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předloženou zprávu a žádá nedostatky odstranit do konce dubna
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

13.  Starosta předložil pozvánku na konání valné hromady společnosti Česká spořitelna a.s.. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí a obec se nebude účastnit
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

14.  Starosta předložil zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2016. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

15.  Starosta předložil návrh zadání změny č.5 územního plánu města Chotěboř a informaci o veřejném nahlédnutí. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené zadání
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

16.  Starosta obce přednesl informace z výslechu na Policii ČR k problematice soužití v Kohoutově, stavbě kanalizace a ČOV v obci a směny pozemků. Šetření Policií ČR je na základě podání trestního oznámení panem Markem Holoubkem na starostu obce Ing. Miloše Uchytila.  Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace z výslechu starosty na Polici ČR
Pro 8, proti 0, zdržel se 1- Ing. Uchytil – schváleno

17.  Starosta předložil dopis pana Marka Holoubka ze 7. 3. 2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí a bude zaslán dopis panu Holoubkovi
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

18.  Starosta návrh pana Marka Holoubka ze 7. 3. 2017 na zajištění kontroly Policií ČR na hřbitově a okolí.. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí a bude zaslán dopis panu Holoubkovi
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

19.  Starosta předal vedení schůze místostarostovi a na vlastní žádost se vzdal práva na projednání a hlasování k tomuto bodu programu. Místostarosta předložil návrh pana Marka Holoubka z 21. 3. 2017 na odvolání starosty obce Ing. Miloše Uchytila z funkce starosty. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO neschvaluje návrh pana Holoubka na odvolání starosty obce Ing. Miloš Uchytila z funkce a vyslovuje tím starostovi plnou podporu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 1- Ing. Uchytil – schváleno

20.  Starosta převzal vedení schůze a předložil dopis p Holoubka z 30.3.2017. Jednalo se o odpověď na pozvání na řádné jednání zastupitelstva obce a doplnění návrhem na nicotnost neprojednání územní změny. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí a bude zaslán dopis panu Holoubkovi
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

21.  Různé .  
a.      Starosta předložil rozpočtové opatření obce č. 1 za období 01-03/2017.. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

b.       Starosta předložil informace o návštěvě v Lohmenu 16. - 18.6 2017 a o návštěvě obce Lohmen  23. - 25.6.2017 v obci. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

c.       Pan Doležán předložil informaci o provizorní dostavbě sociálního zařízení na hřišti a napojení na tlakovou kanalizaci. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí předložené informace
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

d.      Pan Škaryd předložil návrh na urychlený úklid obecních prostor. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí návrh p. Škaryda a bude dle možností prováděn zaměstnanci obce
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

e.       Místostarosta předložil informaci o průběhu auditu ostrůvku na vjezdové bráně od Chotěboře. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí informace pana Ing. Filipa
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

f.        Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky k 1.4.2017

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100  KB

       1 700 315,16

451

Škola

    2 839 787,78

231

110 ČSOB

          198 071,35

 

Kanalizace

    7 247 206,66

231

120  ČS

          424 144,00

 

Akce 2015

    4 380 813,44

231

130 ČNB

            51 068,68

 

 

 

 

FIO

CZK                 9863č

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         10 739,00

depozit

 

VAKHB,a.s.   1.267ks

 

 

 

 

Soubory ke stažení:
pdf 64-21.pdf 47 kB
pdf 387.pdf 454 kB

 
TEPLOMĚR
14.9 °C   09:25:28   22.6.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první pondělí v měsíci. Během letního času od 19:00, v zimním čase od 18:00 vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: