Občasník 1/2012

Soubor ke stažení naleznete pod článkem.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,

uvědomujeme  si, že název Novoveský občasník bychom měli přeměnit na Novoveský pololetník. Opět se hlásíme až po dalším půl roce. Když pomineme to, že z vyšších úřadů jsme stále zavalo-váni čím dál většími administrativními požadavky  – více či méně  smysluplný-mi  – tak druhá věc je ta, že se nyní z našeho pohledu neděje tolik důleži-tých věcí . Tedy nevidíme smysl vydá-vat občasník, ve kterém se opakuje stále stejné.

  Na začátku roku se může bilancovat rok minulý a nebo se zahledět do bu-doucna s nástinem toho ,co se bude realizovat. Co bylo, víceméně vidíte denně a případně si to přečtete v ekono-mickém rozboru uvedeném v další části občasníku. Co bude, to je asi důle-žitější. V lednu a v únoru probíhá výbě-rové řízení na dodavatele revitalizace zeleně v obci. Dá se předpokládat, že začneme ještě letos a to s úpravami parku před kostelem, u hřbitova a na hřbitově. V návaznosti se připravuje  úprava komunikace k č.p.91 a parkovací místa u kostela.V  letošním roce také budeme pokračovat v druhé etapě rekonstrukce  komunikace v Novém Dvoře mezi zahradami.

Stále čekáme, jak dopadne rozhodnutí, zda přijdou peníze na kanalizaci ,či naše žádost bude zamítnuta. To je oblast, kterou  neovlivníme, a proto musíme čekat.

V součinnosti se SUS Vysočina se připravuje rekonstrukce mostu na „bezlejovské“ .

A nově se také  projektuje polder - hráz s řízeným odtokem, která
by měla pomoci zadržet část vody po bleskové povodni ( při průtrži ). Dnešní
hráz nesplňuje tak náročné parametry a nevyhovuje kapacitně. .

Dalším projektem, který by měl zlepšit prostředí v obci, je revitalizace potoku. Po několika letech je na stole připraven projekt, který vyřešil jak zpevnění břehů, tak i kinetu kde povede nízká voda. Obec navrhla, aby do projektu byla zahrnuta stará požární nádrž a vytvořila se zde zátočina, nesprávně tůň, kde by se při velké vodě mohla voda mírně zdržet a při nízkém stavu by zde byla přirozená břehová květena.  Tato tůň - zátočina může pro předkladatele žádosti o dotaci znamenat poměrně vysoký přínos bodů ( dnes cca 10 ) a mohlo by to znamenat kladné stanovisko a možnost realizace.

Mrzí mě, že lidé, bydlící u potoka, a toto se jich týká nejvíce, nám nakonec připravili nepěkné překvapení v podobě stížnosti při stavebním  řízení. Škoda je, že při jednání nebyl  přítomný projektant , aby si obhájil svůj projekt. Toto se snad při druhé schůzce povede a zároveň ti , kterých se to týká si uvědomí, že malý ústupek může pomoci realizaci, ale větší sveřepost povede jen k zahození dobré šance.

Ano, je jasné, že pokud by byla ukončena realizace kanalizace, tak by asi nebylo protestů . Poněvadž největším argumentem je to, že potok zapáchá.  To, že jsme se předstihli v přípravách s revitalizací, nás nemusí mrzet. Vždyť jak dlouho je potok v tom stavu  v jakém je? Posledních 20-30 let, možná déle. A dnes  to díky různým fosfátovým práškům na praní a jiné chemii  nabírá jen na zrychlení. Tak i kdyby revitalizace potoka předstihla v realizaci o rok nebo dva i pět let výstavbu ČOV - pořád to bude zlepšení dnešního neutěšeného stavu.  A ačkoliv se výstavba ČOV „táhne“ již mnoho let, dříve nebo později v naší obci MUSÍ být vybudována.

Věřím, že rozum zvítězí.

 

-----------------------------------------------------

V první polovině  roku 2012  oslavili nebo oslaví svá životní jubilea:

LEDEN:                Marková B.,Kolářová M., Marková J.

ÚNOR: Pospíchalová L., Pavlas J.,

                              Paulová D., Marková J., Kočová K.

  BŘEZEN: Němcová J., Fuxová A., Křováčková D., Tučková J., Pešková V.

DUBEN: Zelený Vl., Slanařová D.,

Janča V., Holoubková J.

 KVĚTEN: Heidinger A., Zmek M.,

Korynt L.

ČERVEN: Kučerová V., Marková M.,

Procházková A.

VŠEM OSLAVENCŮM BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ

DO DALŠÍCH LET.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POPLATKY V ROCE 2012

S nadcházejícím rokem opět nastává i vybírání poplatků. Ve stručnosti opakuji, co je všem již známé:

POPLATEK ZA ODPAD:

Zůstal pro letošní rok nezměněný.

 Tzn. pro trvale hlášeného občana staršího 18ti. let : 450 Kč.

Poplatek za rekreační objekt: 500 Kč

Splatnost do 30. 6. 2012

POPLATEK ZA STOČNÉ:

50 Kč za každého  trvale hlášeného občana + 50 Kč za objekt.

U rekreačních domků a chat  je

poplatek 100 Kč/ objekt.

Splatnost do 30.10.2012

POPLATEK ZA PSA:

  1. PES …… 100 Kč
  2. PES……………150 Kč

       Splatnost do 29.2.2012

 

V letošním roce se při výběru poplatků  za odpad setkáte s tím, že dostanete od nás  známku, kterou si nalepíte na popelnici.

Do konce června budou  popelnice vyváženy všem občanům. Počínaje 1.7. 2012 budou vyváženy popelnice jen těm, kteří budou mít označenou popelnici. K tomuto opatření jsme přistoupili z důvodu, že  někteří občané nerespektovali splatnost poplatků, někteří se stávali dlužníky do nadcházejících let.

Nyní nastává čas, upozornit na pár důležitých bodů ohledně placení poplatku za odpad:

Pokud je v čp. více generační rodina, která platí na dvakrát, třikrát apod. , tak známku na popelnici (popelnice) dostane až poslední platící z čísla popisného. Zkrátka – až bude zaplaceno za všechny obyvatele , tak teprve dům dostane známku. 

V této souvislosti Vás zároveň upozorňujeme, že pokud máte v domě nahlášeného občana, který  s Vámi prokazatelně nebydlí, můžete si podat na zastupitelstvo obce žádost o prominutí poplatku s odůvodněním, proč o prominutí žádáte. Tuto žádost ale podejte nejdéle do  pondělí 5. března – aby toto zastupitelstvo mohlo schválit. Poté již nebudou žádosti přijímány.

Standardně budeme vydávat jeden kus známky. Pokud máte doma více popelnic, další známku vydáme na vyžádání.

Pokud nebudete mít poplatek zaplacený do 30.6. 2012 znamená to, že Vám firma Odas přestane vyvážet poplenice. Neznamená to ovšem, že tím zaniká Vaše povinnost poplatek zaplatit. I nadále bude poplatek vymáhán, budete muset doložit, jak komunální odpad likvidujete,  budou Vám vyměřeny penále ve výši 50% dlužné částky. Nyní již začínáme spolupracovat i s exekutorskou kanceláří. Ta přijímá pohledávky od výše 1000 Kč, takže  pokud to bude nutné, budeme postupovat i touto cestou. V této chvíli můžeme ujistit dlužníky  z let minulých, že právě oni budou první, jejichž pohledávky budeme předávat.

V případě, že platíte poplatky na účet obce, známku Vám po úhradě doručíme. O platbě jsme se zmiňovali v předchozích číslech občasníku. Dále pak vše potřebné najdete na www obce.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

V současné době se množí stížnosti spoluobčanů na volné pobíhání psů některých občanů naší obce. Protože se stále jedná o jedny a ty samé psy, žádáme majitele, aby brali v potaz obecní vyhlášku. Veřejná prostranství nesmí být zvířaty znečišťována a poškozována a  majitel zvířete je povinnen odstranit ihned tuhé výkaly zvířete.

Pohybem psů na veřejných prostranstvích nesmí být narušován veřejný pořádek. Pokud  majitelé nechají i nadále psy volně pobíhat, bude porušení vyhlášky dále řešeno individuálně s vlastníky psů.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               POZVÁNKA:

          Hasičský ples 10.3.2012

   30.3. 2012  Setkání se seniory obce

     31.3.2012  Dětský karneval

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA   INFORMUJE:

31.1. bylo vydáno pololetní vysvědčení

31.1. návštěva ochránců přírody ze ZOO Jihlava s ukázkou výcviku dravců

14.2. projektový den na téma třídění odpadů

15.2. projektový den ve 4. a 5. ročníku na téma : Jak jsem potkal knihu

20.2. školní kolo recitační soutěže

27.-2.3. jarní prázdniny

31.3. karneval

 

Škola je zapojena do projektu: Evropská unie- peníze školám. Tento projekt podporuje vybavení škol, vzdělávání pedagogů a vytváření pracovních listů a materiálů pro žáky.

V současné době jsme z těchto zdrojů zakoupili nové žákovské počítače s aktualizovaným softwarem, sluchátka, klávesnice a myši. V učebně pro starší žáky je instalována nová interaktivní tabule. V praxi jsme začali ověřovat nově vytvořené pracovní listy pro žáky.

                          I. Marková

 ---------------------------------------------------

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2011

Rok 2011 byl velice ovlivněný dopadem hospodářské krize a rozpopočtových opatření vlády. Bohužel v této chvíli nemůžeme říct, že máme vyhráno a nevlídnou finanční situaci jsme ustáli bez znatelných ztrát. Podle prognóz, které jsou prezentovány v současnosti  na setkání obcí, nastane nejhorší rok v oblasti financí pro obce v roce 2013. V této chvíli nám nezbývá než doufat, že tyto špatné roky překleneme i za cenu nižších investic v obci.

A nyní pár čísel z hospodaření:

P ř í j m y :   7892519,22

V ý d a j e :   7 081369,01

Splátky úvěrů:  1 265 009 

Dotace přijaté v roce 2011

Sčítání obyvatel

3131

Na provoz OU a ZŠ  z KU

179336

Oprava mostu na Horním konci

147 225 z ČR

588897 z EU

Příspěvek na školní sportovní aktivity

7570

EU Peníze do škol (viz článek o škole)

44343,45  z ČR

251279,55 z EU

Akceschopnost JPO

1100

Sakrální místa

(křížky)

34740 z ČR

138960 z EU

Chodníky na hřbitově

111000

Územní plán

75000

Dětské hřiště

320261

 

Rekonstukce  a opravy realizované v roce 2011-výdaje

Most na horním konci

981497

Sakrální místa

234493

Chodníky na hřbitově

310665

Dětské hřiště

503775

Územní plán

180 000

 

DALŠÍ PŘÍJMY A VÝDAJE VE ZKRATCE:

*Daňové příjmy: 5080466 Kč

*Nedaňové příjmy: 905460 Kč

*Příspěvek místní ZŠ a ZŠ, kam dojíždí naši žáci:   514107 Kč

*Výdaje na dopravní obslužnost: 49000 Kč

* Celkové výdaje na vývoz všech odpadů: 292 000 Kč.

* Výdaje související s údržbou a čistěním lesů: 116000 Kč

* Výdaje na zimní údržbu, opravy silnic, nákup techniky související s údržbou místních komunikaci:  253 000 Kč

*Obnova kuchyně v KD  134 000 Kč.

-------------------------------------------------------------------------

 

Oznamujeme Vám, že v období od 20.2. do 18.3. bude omezena pracovní doba na OU z důvodu nemoci. Aktuální pracovní dobu naleznete na webu obce a úřední desce. Děkujeme za pochopení a věříme, že se co nejdříve vrátíme k původní pracovní době.

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.