GDPR

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Nová Ves u Chotěboře,

sídlo: Nová Ves u Chotěboře 63, IČ: 00579980, telefon: 6569621521, e-mail: obec@novavesuchot.cz

Pověřenec pro OÚ: Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Soňa Zvolánková, DiS., e-mail: gdpr@podoubravi.cz, tel: 777 042 421

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.