Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název  Obec Nová Ves u Chotěboře
2. Důvod a způsob založení  Obec Nová Ves u Chotěboře je základní územně samosprávný celek v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
3. Organizační struktura

starostka: Andrea Culková
místostarosta: Miroslav Doležán
ekonomka: Ilona Běloušková
pokladní: Zdeňka BělouškoáOrganizace a řízení obecního úřadu 
Obecní úřad tvoří starostka, místostarosta a pracovníci úřadu. 

V čele obecního úřadu je starostka, který odpovídá za jeho činnost. Starostka plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízena všem pracovníkům obecního úřadu. 

Místostarosta zastupuje starostku v době její nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu. 

Členění obecního úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.

4. Kontaktní spojení  obec@novavesuchot.cz
  4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře
582 73 Nová Ves u Chotěboře
  4.2 Adresa úřadovny
pro osobní návštěvu
Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře
582 73 Nová Ves u Chotěboře
  4.3 Úřední hodiny Po, St: 8:00-11:30 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-11:30
  4.4 Telefonní čísla

telefon: 569 621 528

mobil starostka: 602 537 984

  4.5 Čísla faxu  Obec nemá fax
  4.6 Adresa internetové stránky http://www.novavesuchot.cz/
  4.7 Adresa e-podatelny obec@novavesuchot.cz
  4.8 Další elektronické adresy  
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu: 104669614/0300
6.  00579980
7. DIČ cz00579980 pro činnosti, které se nevztahují na činnost samosprávy   
8. Dokumenty  
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů 

Územní plán obce
Rozpočtový  výhled obce
Povodňový plán obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

  8.2 Rozpočet http://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/rozpocty-obce
9. Žádosti o informace  obec@novavesuchot.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání

 ◾Osobní podání (ústně či písemně): 
na Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 63,
582 73 Nová Ves u Chotěboře
v úředních dnech a hodinách:
Po, St: 8:00-11:30 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-11:30


◾Písemné podání poštou 
na adresu

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 63, 

582 73 Nová Ves u Chotěboře
◾Telefonické podání 
+420 602 537 984 

◾Elektronickou poštou 
obec@novavesuchot.cz

◾Datovou schránkou 
2kiatwu

 

11. Opravné prostředky  http://www.novavesuchot.cz/obecni-urad-nova-ves-u-chotebore/dokumenty-ke-stazeni/
12. Formuláře http://www.novavesuchot.cz/obecni-urad-nova-ves-u-chotebore/dokumenty-ke-stazeni/
13. Popisy postupů - návody
pro řešení životních situací 

 ◾http://www.mvcr.cz/clanek/formulare.aspx
Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů

◾http://www.portal.gov.cz
Další důležité informace

◾http://www.centralni-adresa.cz
Informační systém veřejné správy

◾http://www.statnisprava.cz
Vše o státní správě v ČR

◾http://www.mvcr.cz
Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj.

14. Předpisy  
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy   Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku ČR
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcív ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  14.2 Vydané právní předpisy

 Právní předpisy jsou dostupné na internetových stránkách obce, zde

Pravní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací  
  15.1 Sazebník úhrad sazebnik-uhrad-dle106/1999-sb
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu
o výši úhrad za poskytnutí informací
 Žádná usnesení vydaná dle §19 odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata
16. Licenční smlouvy  
  16.1 Vzory licenčních smluv  Obec nemá žádnou liceční smlouvu
  16.2 Výhradní licence  Obec nemá žádnou liceční smlouvu
17. Výroční zpráva podle
zákona č. 106/1999 Sb.
  http://www.novavesuchot.cz/uredni-deska/informace-poskytovane-dle-§16-zakona-106/1999-sb/

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.