Odpověď na dotaz č.4

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, PSČ 58273

 č.j.: 3/2014/OUNVUCH a 77/2014/OUNVuCH

dne 6.3.2014      vyřizuje ing. Miloš Uchytil

 Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, orgán veřejné správy, obdržel dne 10. 2. 2014 elektronické podání s důvěryhodným elektronickým podpisem, žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o svobodném přístupu k informacím") od fyzické osoby: Josef Procházka, adresa trvalého pobytu:

 Stížnost na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tímto v souladu s ustanovením § 16a zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ), o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a ve lhůtě tímto zákonem stanovené, podávám stížnost na postup obce Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, PSČ 582 73 při vyřizování žádostí o informace.

Jednalo se o tyto žádosti:

1. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28.12.2013

2. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.12.2013

Obec Nová Ves u Chotěboře po marném uplynutí lhůty podle § 14, odst. 5, písm. d) InfZ mi neposkytla požadované informace a nevydala rozhodnutí o odmítnutí žádostí, ani neučinila vůči mé osobě žádný jiný předpokládaný úkon podle InfZ - viz § 16a, odst. (1), písm. b) InfZ.

Dále nesouhlasím s výší úhrady, kdy mi bylo poskytnutí informace podmíněno zaplacením částky 295,- Kč s odvolávkou na sazebník uvedený v obecně závazné vyhlášce (dále jen OZV) č. 2/2013 obce Nová Ves u Chotěboře.

OZV č. 2/2013 ze dne 20.12.2013 je neplatná z důvodu nabytí účinnosti přede dnem jejího vyhlášení, což je v rozporu s § 12, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, a dále pro její nezveřejnění umožňující dálkový přístup při jejím vyhlášení, což je v rozporu s § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu - viz § 16a, odst. (1), písm. d) InfZ.

Veškerá má upozornění nebere obec Nová Ves u Chotěboře na vědomí.

Postup obce je nezákonný.

Žádám Vás o písemné vyrozumění o výsledcích šetření a případných učiněných opatřeních.

Stěžovatel:

Josef Procházka,

 

  

Tato stížnost  byla předána kontrolnímu výboru, který jak stížnost, tak i odpověď na dopis 77/2014/OUNVuCH projednal dne 26. 2. 2014 a provedl o tom zápis ( přílohou tohoto sdělení )

  

Rozhodnutí

Ad.1 Obecní úřad zamítá tuto stížnost, protože odpověď byla podána 3. 2. 2014.

Ad.2 Obecní úřad zamítá tuto stížnost, protože odpověď byla podána 22. 12. 2013.

Obecní úřad se dále bude řídit doporučením kontrolního výboru z 26. 2. 2014 a usnesení zastupitelstva obce z 3. 3. 2014.

 

 

„otisk úředního razítka"                                                     Ing. Miloš Uchytil, starosta obce

 

 

Rozdělovník:

Obdrží:           pan Josef Procházka, 
                        na vědomí krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Soubory ke stažení:

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: