Odpověď na dotaz č.1.

 

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, PSČ 58273

 

č.j.: 704/2013/OUNVUCH

dne 21.1.2014      vyřizuje ing. Miloš Uchytil

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, orgán veřejné správy, obdržel dne 30. 12. 2013 elektronické podání s důvěryhodným elektronickým podpisem, žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o svobodném přístupu k informacím") od fyzické osoby: Josef Procházka, adresa trvalého pobytu:

Žadatel dle doslovné formulace obsažené v podání ze dne 30. 12. 2013 žádá o poskytnutí informací o těchto skutečnostech:

a)      jakým předepsaným zákonným způsobem a kdy obec Nová Ves u Chotěboře vyhlásila nález opuštěné věci - studny nacházející se na stavební parcele č. 20 a parcele č. 223, KÚ Nová Ves u Chotěboře. Nález opuštěné věci jsem nahlásil dne 19. 11. 2013 - viz můj e-mail zaslaný obci Nová Ves u Chotěboře dne 19. 11. 2013

b)       Dnes je to 41. den od nahlášení nálezu opuštěné věci a obec je podle veřejně přístupných informací (obecní nástěnka, webové stránky obce) stále v nečinnosti.

K tomu Obecní úřad sděluje:

Ad a)Obecní úřad se nebude touto záležitostí zabývat, protože zde se nejedná o nalezenou věc ve smyslu zákona, neboť je znám majitel.

Ad b) Odpověď zaslaná elektronicky 20. 12. 2013 a posléze datovou zprávou 30. 12. 2013

Vážený pane Procházko.

Píšete, že se na Vašem pozemku nalezla neznámá opuštěná věc, která nikomu nepatří. Toto je zase jedna z Vašich interpretací článků zákona. Pro Vás však to znamená, že pokud se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání nebo ohlášení nepřihlásí, připadá věc do vlastnictví této obce.
Oba víme, že ke studni se hlásí vlastník pozemku č.       Roman Sadílek, tato studna je historická a nepodléhá tím podle zákona o vodách k ohlášení (byla vybudována před rokem 1950). Pan Roman Sadílek ji nabyl tím, že podědil pozemek, na kterém se nachází tato studna. O studni vědí i majitelé pozemku č.      a tudíž ji nyní nelze považovat za nalezenou věc.
Obec Vaše oznámení pokládá jako neopodstatněné.

Případné sousedské spory řešte prosím dohodou, nikoliv přes Obecní úřad.

Dále přikládáme výpis usnesení ZO
Obecní zastupitelstvo projednalo  pod bodem č. 17:Projednání odpovědi pana Procházky na opuštěnou věc a nečinnost obce: ZO bere na vědomí odpověď obce po podání oznámení o nalezení opuštěné věci, zaslanou starostou obce a považuje věc za vyřízenou a nebude se ji dále zabývat  – přijato všemi hlasy

Obecní úřad nebude v tomto případě vyhlašovat nalezení opuštěné věci

„otisk úředního razítka"                                                     Ing. Miloš Uchytil

starosta obce

Rozdělovník:

Obdrží: Josef Procházka,

Bc.Roman Sadílek,

 

 

 

 

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.