Odpověď na dotaz č.3

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, PSČ 58273

 

č.j.: 3/2014/OUNVUCH

dne 31.1.2014      vyřizuje ing. Miloš Uchytil

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, orgán veřejné správy, obdržel dne 28. 12. 2013 elektronické podání s důvěryhodným elektronickým podpisem, žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o svobodném přístupu k informacím") od fyzické osoby: Josef Procházka, adresa trvalého pobytu:

Žadatel dle doslovné formulace obsažené v podání ze dne 28. 12. 2013 žádá o poskytnutí informací o těchto skutečnostech:

a)  podle jakého usnesení zastupitelstva obce, seznamu nebo jiného klíče došlo k rozdělení dřeva vzniklého pokácením stromů (majetku obce) jednotlivým žadatelům a komu jmenovitě a v jaké kubatuře bylo dřevo přiděleno;

b) jakým způsobem bylo dřevo oceněno a v jaké výši byla určená jeho jednotková cena;

c) kolik Kč obec celkově utržila za prodej dřeva.

K tomu Obecní úřad sděluje:

Ad a)Obecní úřad vede seznam žadatelů o obecní dřevo od roku 1992, kdy bylo znovu obnoveno obecní zřízení v obci. Seznam vede starosta nebo pracovník obce, který přiděluje dřevo podle pořadí a oceňuje jej. Průběžně je seznam vykrýván. Obec neprovádí těžbu každý rok.  Během té doby zastupitelstvo přijalo vnitřní směrnici na prodej palivového dřeva  v říjnu 2010 a doporučilo  prodávat  palivové dřevo do pr. Čepu 10cm dřevo za 500Kč smrk a 500-600 listnaté  při prodej na skládce a při vlastní těžbě s úklidem větví od 250 – 350Kč. 

Ad b) Ocenění odstraňování dřevní hmoty provedl odborný lesní hospodář Ing. Zdeněk Tomíšek, Lesnická 572, Přibyslav. Bylo oceněno celkem 58,24prm dřeva listnatého v ceně 770Kč a 12,09 prm dřeva jehličnatého za 713Kč

Ad c) Dle materiálu, které jsou přílohou bylo v první etapě odprodáno dřevo v objemu 52,3 prm za 13705Kč. Jednalo se o prodej s vyčištěním terénu, tak, aby se nezpomalili práce na revitalizaci.

 „otisk úředního razítka"                                                     Ing. Miloš Uchytil,starosta obce

 

Rozdělovník:

Obdrží: Josef Procházka,

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.