Odpověď na dotaz č.5

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, PSČ 58273

č.j.: 163/2014/OUNVuCH

dne 21.3.2014      vyřizuje ing. Miloš Uchytil

  

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, orgán veřejné správy, obdržel dne 11.3. 2014 elektronické podání s důvěryhodným elektronickým podpisem, žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o svobodném přístupu k informacím") od fyzické osoby: Josef Procházka, adresa trvalého pobytu:

 V Pardubicích dne 11.3.2014

 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 Žádám Vás o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

     - kde je obcí Nová Ves u Chotěboře zveřejněno úplné znění výroční zprávy za předcházející kalendářní rok 2013 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, umožňující dálkový přístup k informacím.

 Žadatel:

Josef Procházka,
Adresa trvalého pobytu: 

  

Sdělení

Z důvodu projednávání žádostí a odvolání z roku 2013, během měsíců leden až březen 2014, nebylo možno projednat výroční zprávu na řádném zasedání ZO. Nejbližší termín projednání výroční zprávy a zveřejnění bude 7. 4. 2014 (dané žádosti a odvolání již neřeší obecní úřad, a tak lze výroční zprávu projednat a schválit na nejbližším zasedání zastupitelstva obce)

 

 

„otisk úředního razítka"                                                     Ing. Miloš Uchytil, starosta obce

  

Rozdělovník:

Obdrží:           pan Josef Procházka, 

              

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.