Odpověď na žádost leden/2017

č.j.: 35/2017/OUNVuCH z 23.1.2017

 

 
 

Pan
M. Holoubek

 

 

 

 

 

  

 

Věc:  Odpověď na žádost o poskytnutí informací z 8.1.2017, týkající se těchto bodů:

 

1. Zasílám návrh vyhlášky o zákazu volném pobytu psů, je podivné že ji nikdo dosud ze zastupitelstva nenavrhl.

2. Překládám  žádost o zajištění povinnosti bezpečnosti Kohoutově.

3. Žádost o projednání zveřejnění příjmů zaměstnanců obce od roku 2011

4. Žádost o zveřejněných nájemcích smluv od roku 2012

5. Tímto znovu opětovná žádost zákazu vjedu nákladních vozidel nad 3,5tunu.

 

 Ad.1    Návrh vyhlášky

Odpověď:

Zastupitelstvo obce projednalo Váš návrh a sděluje, že obec má platnou vyhlášku o zajištění pořádku z roku 2003.

 Doplňuji upřesnění ze samostatného tiskopisu

 Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 63
582 73 Nová Ves u Chotěboře

Ad.2 Žádost o zajištění pořádku v Nové Vsi u Chotěboře - místní části Kohoutov.

V této místní části se trvale zdržuje od roku 2013 pravomocně odsouzená osoba za podvody, tedy je nutný v této oblasti dohled - monitorování situace POLICIÍ ČR. Tímto žádám,aby se starosta obce obrátil se žádostí na obvodní oddělení v Chotěboři.  Nelze vyloučit pokračovaní trestné činnosti, vzhledem tomu, že se tam trvale zdržuje a obec je dlouhodbě nečinná v této věci, ikdyž ví, že se tam tato osoba zdržuje.

 Poučení:

Starosta může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Žádost starosty po Policii ČR o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je v zásadě jednorázovou (ad-hoc) žádostí k blíže neurčenému orgánu Policie ČR, v případě potřeby dlouhodobější koordinace společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku je vhodnější uzavřít tzv. koordinační dohodu podle ustanovení § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

V Nové Vsi u Chotěboře 8.1. 2017

Holoubek

Odpověď: Zastupitelstvo obce projednalo Váš požadavek a sděluje: Obec nemá a ani neřeší žádné zásadní problémy s bezpečností ani v osadě Kohoutov a ani v obci Nová Ves u Chotěboře. S policií ČR obec spolupracuje.

Ad3. Žádost o projednání zveřejnění příjmů zaměstnanců obce od roku 2011

  Doplňuji upřesnění ze samostatného tiskopisu

 Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 63
582 73 Nová Ves u Chotěboře

Žádost o poskytnutí informací o platech zaměstnanců obce uveřejnění příjmů starosty a místostarosty.

Zákon o svobodném přístupu k informacím upravuje poskytování informací, které mají povahu osobních údajů, především v § 8a.(Do pojmu poskytování informace InfZ zahrnuje její zveřejnění, které se odehrává předem neurčenému okruhu osob, a její zpřístupnění na základě žádosti, které znamená poskytnutí konkrétní osobě na základě jejího vyžádání. Tímto žádám o informaci o příjmech všech zaměstnanců obce od 1.1.2013, aby byli zveřejněny na úřední desce.

Vzhledem důvodu, že 70% rozpočtu je zatížen na mzdy.

V Nové Vsi u Chotěboře 8.1.2017

Odpověď:

Zastupitelstvo obce projednalo Váš požadavek a sděluje: Platy zastupitelů jsou stanoveny dle zákona a zaměstnanci jsou placeni dle příslušných tabulek – příloha č. 1

 

Ad4 Žádost o zveřejnění nájemních smluv

Doplňuji upřesnění ze samostatného tiskopisu

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 63
582 73 Nová Ves u Chotěboře

Žádost o zveřejnění nájemních smluv uzavřených se zastupiteli, nebo členy rodinných příslušníků a nebo osob žijí s nimi ve společné domácnosti a též subjekty nichž působili členové zastupitelstva obce od roku 1.1. 2010. Aby tyto informace byli zveřejnění jak na elektronické úřední desce tak i na klasické úřední desce. A to minimálně ve lhůtě 60dnů.

V Nové Vsi Chotěboře 8.1. 2017

Holoubek

Odpověď:

Zastupitelstvo obce projednalo Váš požadavek a sděluje:Bude zveřejněn seznam všech nájemců obecních bytových i nebytových prostor na tabuli obce – přílohač.2

 

 AD5. Tímto znovu opětovná žádost zákazu vjedu nákladních vozidel nad 3,5tunu.

Doplňuji upřesnění ze samostatného tiskopisu

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 63
582 73 Nová Ves u Chotěboře

Žádost o umístění značek v Nové Vsi u Chotěboře - místní části Kohoutov.

Vzhledem tomu, že se jedná kde je hezké prostředí a klid, je nutné zabránit tam vjezdu nákladních vozidel a je nutné tam umístit znáčku na okraj místní části zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5tuny. To co tam v současné době se děje je ostuda kamiony tam do té oblasti v žádném případě nepatří.  Dále žádost o umístění značky maximálně povolené rychlosti 20km v hodině. Taková rychlost by měla být ve místních částech.

V Nové Vsi u Chotěboře 8.1. 2017

Holoubek

Odpověď:

 Zastupitelstvo obce projednalo Váš požadavek a Zákaz vjezdu nákladních vozidel na cestu do Kohoutova a doplnění značky omezující rychlost na 20km/h ZO neschvaluje.

 

S pozdravem

 

           Ing. Miloš Uchytil

              starosta obce

  

 

 

              

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.