Odpověď na žádost únor/2016

č.j.: 84/2016/OUNVuCH  Nová Ves u Chotěboře 7.3.2016

 

         
   
   

Istav Media, s.r.o.
    Nádražní  762/32

   

150 00                   PRAHA     5 - Smíchov

   
   

                                                                              

 Věc:  Sdělení

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, orgán veřejné správy, obdržel dne 8. 2 . 2016  ISDN, žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o svobodném přístupu k informacím") od právnické osoby: Istav Media, s.r.o., IČ:03441725, Nádražní 762/32. 15000 Praha 5  Smíchov

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

… zaslání investičních plánů obce pro rok 2016, resp. Seznam stavebních projektů, které jsou naplánovány obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. (V příloze)

Odpověď:

Pro rok 2016 se počítá s dostavbou suché nádrže (poldru), která bude dokončena v ½ roku. Další akce se neplánují.

Stavba suché nádrže Nová ves u Chotěboře. Nad vesnicí na bezejmenném pravostranném  přítoku Novoveského potoka se buduje poldr pro zachycení bleskových povodní a ochránění části obce od velké vody. Rozpočet akce je 1,5 mil Kč a v roce 2016 se počítá s dostavbou za 700tis. Kč  Zahájeno 9/2015 dokončení 4/2016, Výběrové řízení proběhlo v roce 2015

  

„otisk úředního razítka"                                                     Ing. Miloš Uchytil, starosta obce

  

 

 

              

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.