Jednací řád zastupitelstva pro volební období 2014 - 2018

O b e c  Nová Ves u Chotěboře

 

Zastupitelstvo obce vydává dne 3. 11. 2014 ve smyslu § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

 

Jednací řád zastupitelstva obce

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

  1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání, jednání, usnášení zastupitelstva obce a vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
  2.  O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obcích. Není-li otázka upravena zákonem o obcích, tak v jeho mezích.
  3.  Kde se dále hovoří o „občanu“ ve spojení s právem vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, zejména k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok, má se tím na mysli:
  • fyzická osoba, státní občan České republiky, hlášená v obci k trvalému pobytu, která dosáhla věku 18 let;
  • fyzická osoba, která vlastní na území obce nemovitost a dosáhla věku 18 let;
  • fyzická osoba, cizí státní občan, hlášená v obci k trvalému pobytu a dosáhla věku 18 let, avšak jen pokud tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

   

Článek 2

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva právoplatně zvolených ve volbách do zastupitelstev obcí v počtu 9 pro léta 2014 - 2018.

 

Článek 3

Svolání a příprava zasedání zastupitelstva obce

1. Přípravu zasedání zastupitelstva obce zabezpečuje starosta a obecní úřad. Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta postupem dle § 92 zákonem o obcích.

 2. Jednání je zpravidla svoláváno každý měsíc, první pondělí v měsíci.

V měsících listopad, prosinec, leden, únor a březen jednání zahajuje od 18.00

V měsících duben, květen, červen, červenec, srpen, září a říjen jednání zahajuje od 19.00

 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce je členům zastupitelstva obce zaslána nejméně 3 dny před jeho konáním. Pozvánka obsahuje místo, dobu a navržený program zasedání. Spolu s pozvánkou jsou zpravidla zaslány materiály k navrženému programu zasedání. Informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zveřejní obecní úřad na úřední desce alespoň 7 dní před tímto zasedáním.

 4. Člen zastupitelstva obce omlouvá svojí nepřítomnost na zasedání zastupitelstva obce u starosty.

 5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

  

Článek 4

Zasedání zastupitelstva obce

 1. Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta (dále „předsedající“), neurčí-li zastupitelstvo obce jinak.

 2. Předsedající nejprve konstatuje schopnost usnášení se zasedání zastupitelstva obce.

 3. Předsedající jmenuje zapisovatele a zastupitelstvo obce následně na základě návrhu předsedajícího (nebo případného protinávrhu) schválí ověřovatele (nejméně 2) zápisu.

 4. Zastupitelstvo obce nejprve hlasuje o navrženém programu zasedání. Pokud byly uplatněny pozměňující návrhy programu zasedání, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o programu jako celku.

 5. Body programu zasedání uvede zpravidla stručným úvodním slovem předkladatel, případně předsedající.

 6. Do diskuse ke každému bodu programu zasedání se přihlašují členové zastupitelstva obce, přizvaní hosté nebo občané zvednutím ruky. Pořadí určuje a slovo uděluje předsedající.

 7. Zastupitelstvo obce může rozhodnout na návrh předsedajícího o omezujících opatření, jako jsou délka nebo četnost vystoupení k jednotlivým bodům programu. Diskuse musí být věcná k projednávanému bodu programu zasedání. Předsedající může odebrat diskutujícímu slovo, pokud jeho příspěvek nebude souviset s projednávaným bodem programu.

 8.Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva obce, předsedající může rušitele        zasedání vykázat ze zasedací síně. Předsedající může též přerušit zasedání do zjednání pořádku.

 9.Zastupitelstvo obce hlasuje aklamací (veřejně zdvíháním ruky). Na návrh člena zastupitelstva obce může zastupitelstvo obce rozhodnout, že hlasování bude tajné. Sčítání hlasů provádí zpravidla předsedající, pokud zastupitelstvo neurčí jinak.

  10.V případě uplatnění protinávrhu dá předsedající hlasovat nejdříve o tomto protinávrhu. V případě uplatnění více protinávrhů dá předsedající hlasovat o těchto protinávrzích postupně od posledního navrženého. Pokud dojde ke schválení jednoho z protinávrhů, o dalších protinávrzích (resp. původním návrhu) se již nehlasuje.

 11.V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo obce nejprve o variantě doporučené předsedajícím.

 12.Zasedání ukončuje předsedající po vyčerpání bodů programu v okamžiku, kdy se ujistí, že žádný z oprávněných subjektů již nenavrhuje zařazení dalšího bodu programu.

 Článek 5

Zápis a usnesení

 1.V zápise ze zasedání zastupitelstva obce se uvede:
a)      místo a doba (datum a čas – zahájení a ukončení) zasedání
b)      počet přítomných členů zastupitelstva obce a počet přítomných občanů
c)      jména přítomných a nepřítomných (omluvených a neomluvených) členů zastupitelstva obce (přílohou zápisu je prezenční listina)
d)      jméno osoby, která zasedání řídí
e)      jména schválených ověřovatelů zápisu a určeného zapisovatele
f)       schválený program zasedání
g)      průběh zasedání
h)      průběh a výsledek hlasování
i)        přijatá usnesení
j)        další skutečnosti, které by se dle rozhodnutí zastupitelstva obce měly uvést v zápise
k)      datum pořízení zápisu

2.Zápis ze zasedání zastupitelstva obce podepisují starosta nebo místostarosta a schválení ověřovatelé. Poté je uložen na obecním úřadě k nahlížení.

 3.Výpis z usnesení dle jednotlivých bodů podepisuje starosta nebo místostarosta a schválení ověřovatelé.

  

Článek 6

Závěrečné ustanovení

 Tento jednací řád zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce tj. 3. listopadu 2014

 Tímto se ruší jednací řád schválený dne 8. 11. 2010.

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.