Úvodní stránka » Ostatní sdělení » Kontrola účinnosti protiradonových opatření v bytových novostavbách nezbytností

Kontrola účinnosti protiradonových opatření v bytových novostavbách nezbytností

Kontrola účinnosti protiradonových opatření v bytových novostavbách nezbytností

Reaguji tímto na článek v srpnovém bulletinu Radon "Potřebná informovanost s nezbytnou důsledností", a to zejména na problematiku kontroly účinnosti nařízených protiradonových opatření v bytových novostavbách.

Ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb. (atomového zákona - AZ) v platném znění jsou legislativně nařízena preventivní protiradonová opatření (PPO), a to na základě stanovení radonového indexu stavebního pozemku (RIP). Pokud je RIP jiný než nízký, nařizuje stavební úřad realizaci PPO.

Cílem PPO je, aby celoroční průměrná objemová aktivita radonu (OAR) v pobytových místnostech byla nižší než 200 Bq/m3, což je podle § 95 odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb. v platném znění směrná hodnota pro bytové novostavby.

Atomový zákon přímo neukládá stavebnímu úřadu nařídit stavebníkovi povinnost předložit ke kolaudačnímu řízení doklad o splnění cíle protiradonové prevence tam, kde ji nařídil. Výsledky několika namátkových měření OAR v dokončených novostavbách, iniciovaných ze strany Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) a zjištěných se souhlasem stavebníků, však signalizují, že PPO nejsou vždy dostačující nebo že nebyly vyprojektovány či stavebně provedeny. Byly zjištěny případy, kdy OAR dosahuje hodnot až desetkrát vyšších, než připouští výše citovaná vyhláška. Nedostatečná účinnost PPO nebo její absence vede trvale k vyšší OAR a tím zbytečně k ohrožení zdraví zvýšenou radiační zátěží (zvýšené riziko vzniku rakoviny plic) u uživatelů novostavby.(viz tabulka)

Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění je ohrožením veřejného zdraví stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.

Při svém rozhodování je stavební úřad povinen řídit se zejména zákonem č. 50/1976 Sb. - stavební zákon v platném znění a zákonem č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění.

Do podmínek stavebního povolení u stavby na jiném než nízkém radonovém indexu umožňuje vyhláška č. 132/1998 Sb. v platném znění (prováděcí vyhláška ke stav. zákonu) stavebnímu úřadu uplatnit ustanovení §19 odst. d) specifikované v §20, z jehož citace lze vybrat následující.
§20 odst. 1 písm. b) - Podmínkami stavebního povolení [§ 19 písm. d)] se zabezpečí ochrana veřejných zájmů, především zdraví a životního prostředí.
§20 odst. 2 písm. c) - Podmínkami stavebního povolení se podle potřeby dále stanoví předložení dokladů, odborných expertiz, měření a posudků.

Ustanovení, týkající se kolaudace staveb je zakotveno v §81 stavebního zákona, jehož citace je následující.
§81 odst. 1 - V kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení.

Ustanovení, týkající se vydávání správního rozhodnutí, kterým je povinen správní orgán -stavební úřad se řídit, je uvedeno v §§3 a 52 zákona o správním řízení v platném znění, jejichž citace je následující.
§3 - Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v §2.
§52 - Účastníci (rozumí se správního řízení) jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

Z výše uvedených citací zákonů jednoznačně pro stavební úřady vyplývá povinnost vyžadovat zejména od těch stavebníků, kterým byla nařízena realizace PPO, předložení kontrolního měření radonu ke kolaudaci, uplatněné již v podmínkách stavebního povolení, neboť jiným způsobem nelze zjistit, do jaké míry bude kolaudovaný objekt ohrožovat budoucí uživatele na zdraví nebezpečnou radiací, zejména z radonu a dalších přírodních radionuklidů. Záruky dodavatelských firem, certifikáty a prohlášení o shodě použitých izolačních materiálů, či stavební dozor jsou sice žádoucí, ale nemají absolutně žádnou vypovídací schopnost o skutečné výši radiační zátěže v novostavbě a tudíž nemohou být dokladem o zjištění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, ani potřebným důkazem ke zjištění stavu věci, jak to vyžadují zmíněná zákonná ustanovení.

Proto veškerá kolaudační rozhodnutí bez konkrétního zjištění, zda nebude ohroženo zdraví budoucích uživatelů vlivem radiační zátěže u novostaveb objektů s nařízenou realizací PPO, je třeba ve svém důsledku považovat za vydaná v rozporu s výše citovanými zákony.

Je třeba si uvědomit, že v České republice zemře ročně na rakovinu plic 6000 lidí, z nichž zbytečně 900 na rakovinu způsobenou dceřinými karcinogenními produkty rozpadajícího se radioaktivního radonu v jejich zdraví ohrožujícím bydlení. A náš stát patří k zemím s nejvyšší koncentraci radonu v bytech na světě.

Jedná se o životy lidí a je tedy povinností nejen stavebních úřadů, ale i jejich příslušných kontrolních orgánů (krajské úřady, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), které mají k tomu příslušné zákonné kompetence, v zájmu ochrany zdraví obyvatel tohoto státu dbát na přísné dodržování uvedených zákonných ustanovení v jejich praktické aplikaci. Aby tak stát na jedné straně v rámci Radonového programu ČR nevynakládal milionové fin. prostředky na protiradonová ozdravná opatření ve starých bytových objektech s největší radiační zátěží, jejichž účinnost několikrát kontroluje a na druhé straně, aby přitom sice s nařízenými protiradonovými opatřeními, ale nikým nekontrolované, vznikaly bytové objekty nové se stejnou, ne-li ještě větší radiační zátěží jejich uživatelů.

Cílem veškerého úsilí vynakládaného v rámci radonové problematiky všech příslušných orgánů státní správy - Vlády ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jeho rozpočtových organizací Státního ústavu radiační ochrany a Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany je především ochrana zdraví obyvatel před zbytečnou radiační zátěží a tím i zlepšení postavení našeho státu vůči ostatním zemím v této problematice. Je tedy víc než žádoucí, aby i ostatní orgány státní správy jim v rámci svých kompetencí byly v naplnění tohoto cíle maximálně nápomocni. Stačí k tomu docela málo - důsledně na všech úrovních státní správy dodržovat uvedená zákonná ustanovení. A stavebníky prosím o pochopení, aby nepovažovali měření radiační zátěže jejich novostavby za zbytečně vynaložené prostředky. Vždyť pokud jde o zdraví jejich, jejich dětí a příbuzných, není rozhodně na místě to takto chápat. Nehledě na to, že znalost a vyřešení radiační zátěže bytového objektu znamená v současnosti plus cca 10% ceny v případě jeho pozdějšího prodeje.

Kategorie (Bq/m3) Zvýšení rizika rakoviny plic o (%)
0 - 100 < 15
101 - 200 15 - 30
201 - 400 30 - 60
401 - 800 60 - 120
801 - 1000 120 - 150
1001 - 2000 150 - 300
2001 - 4000 300 - 600
> 4000 > 600
Směrná hodnota podle vyhl. č. 307/2002 Sb. je 200 Bq/m3
0 Bq/m3--- riziko rakoviny plic 1:1600
2000 Bq/m3--- riziko rakoviny plic 1:400

Pozn.: Tabulka převzata z novely ČSN 730601

Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí, telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz,

bulletinu Radon "Potřebná informovanost s nezbytnou důsledností", a to zejména na problematiku kontroly účinnosti nařízených protiradonových opatření v bytových novostavbách.

Ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb. (atomového zákona - AZ) v platném znění jsou legislativně nařízena preventivní protiradonová opatření (PPO), a to na základě stanovení radonového indexu stavebního pozemku (RIP). Pokud je RIP jiný než nízký, nařizuje stavební úřad realizaci PPO. Cílem PPO je, aby celoroční průměrná objemová aktivita radonu (OAR) v pobytových místnostech byla nižší než 200 Bq/m3, což je podle § 95 odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb. v platném znění směrná hodnota pro bytové novostavby.

Atomový zákon přímo neukládá stavebnímu úřadu nařídit stavebníkovi povinnost předložit ke kolaudačnímu řízení doklad o splnění cíle protiradonové prevence tam, kde ji nařídil. Výsledky několika namátkových měření OAR v dokončených novostavbách, iniciovaných ze strany Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) a zjištěných se souhlasem stavebníků, však signalizují, že PPO nejsou vždy dostačující nebo že nebyly vyprojektovány či stavebně provedeny. Byly zjištěny případy, kdy OAR dosahuje hodnot až desetkrát vyšších, než připouští výše citovaná vyhláška. Nedostatečná účinnost PPO nebo její absence vede trvale k vyšší OAR a tím zbytečně k ohrožení zdraví zvýšenou radiační zátěží (zvýšené riziko vzniku rakoviny plic) u uživatelů novostavby.(viz tabulka)
Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění je ohrožením veřejného zdraví stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.
Při svém rozhodování je stavební úřad povinen řídit se zejména zákonem č. 50/1976 Sb. - stavební zákon v platném znění a zákonem č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění.
Do podmínek stavebního povolení u stavby na jiném než nízkém radonovém indexu umožňuje vyhláška č. 132/1998 Sb. v platném znění (prováděcí vyhláška ke stav. zákonu) stavebnímu úřadu uplatnit ustanovení §19 odst. d) specifikované v §20, z jehož citace lze vybrat následující.
§20 odst. 1 písm. b) - Podmínkami stavebního povolení [§ 19 písm. d)] se zabezpečí ochrana veřejných zájmů, především zdraví a životního prostředí.
§20 odst. 2 písm. c) - Podmínkami stavebního povolení se podle potřeby dále stanoví předložení dokladů, odborných expertiz, měření a posudků.
Ustanovení, týkající se kolaudace staveb je zakotveno v §81 stavebního zákona, jehož citace je následující.
§81 odst. 1 - V kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení.
Ustanovení, týkající se vydávání správního rozhodnutí, kterým je povinen správní orgán -stavební úřad se řídit, je uvedeno v §§3 a 52 zákona o správním řízení v platném znění, jejichž citace je následující.
§3 - Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v §2.
§52 - Účastníci (rozumí se správního řízení) jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.
Z výše uvedených citací zákonů jednoznačně pro stavební úřady vyplývá povinnost vyžadovat zejména od těch stavebníků, kterým byla nařízena realizace PPO, předložení kontrolního měření radonu ke kolaudaci, uplatněné již v podmínkách stavebního povolení, neboť jiným způsobem nelze zjistit, do jaké míry bude kolaudovaný objekt ohrožovat budoucí uživatele na zdraví nebezpečnou radiací, zejména z radonu a dalších přírodních radionuklidů. Záruky dodavatelských firem, certifikáty a prohlášení o shodě použitých izolačních materiálů, či stavební dozor jsou sice žádoucí, ale nemají absolutně žádnou vypovídací schopnost o skutečné výši radiační zátěže v novostavbě a tudíž nemohou být dokladem o zjištění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, ani potřebným důkazem ke zjištění stavu věci, jak to vyžadují zmíněná zákonná ustanovení.
Proto veškerá kolaudační rozhodnutí bez konkrétního zjištění, zda nebude ohroženo zdraví budoucích uživatelů vlivem radiační zátěže u novostaveb objektů s nařízenou realizací PPO, je třeba ve svém důsledku považovat za vydaná v rozporu s výše citovanými zákony.
Je třeba si uvědomit, že v České republice zemře ročně na rakovinu plic 6000 lidí, z nichž zbytečně 900 na rakovinu způsobenou dceřinými karcinogenními produkty rozpadajícího se radioaktivního radonu v jejich zdraví ohrožujícím bydlení. A náš stát patří k zemím s nejvyšší koncentraci radonu v bytech na světě.
Jedná se o životy lidí a je tedy povinností nejen stavebních úřadů, ale i jejich příslušných kontrolních orgánů (krajské úřady, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), které mají k tomu příslušné zákonné kompetence, v zájmu ochrany zdraví obyvatel tohoto státu dbát na přísné dodržování uvedených zákonných ustanovení v jejich praktické aplikaci. Aby tak stát na jedné straně v rámci Radonového programu ČR nevynakládal milionové fin. prostředky na protiradonová ozdravná opatření ve starých bytových objektech s největší radiační zátěží, jejichž účinnost několikrát kontroluje a na druhé straně, aby přitom sice s nařízenými protiradonovými opatřeními, ale nikým nekontrolované, vznikaly bytové objekty nové se stejnou, ne-li ještě větší radiační zátěží jejich uživatelů.
Cílem veškerého úsilí vynakládaného v rámci radonové problematiky všech příslušných orgánů státní správy - Vlády ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jeho rozpočtových organizací Státního ústavu radiační ochrany a Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany je především ochrana zdraví obyvatel před zbytečnou radiační zátěží a tím i zlepšení postavení našeho státu vůči ostatním zemím v této problematice. Je tedy víc než žádoucí, aby i ostatní orgány státní správy jim v rámci svých kompetencí byly v naplnění tohoto cíle maximálně nápomocni. Stačí k tomu docela málo - důsledně na všech úrovních státní správy dodržovat uvedená zákonná ustanovení. A stavebníky prosím o pochopení, aby nepovažovali měření radiační zátěže jejich novostavby za zbytečně vynaložené prostředky. Vždyť pokud jde o zdraví jejich, jejich dětí a příbuzných, není rozhodně na místě to takto chápat. Nehledě na to, že znalost a vyřešení radiační zátěže bytového objektu znamená v současnosti plus cca 10% ceny v případě jeho pozdějšího prodeje.

Kategorie (Bq/m3)

 

Zvýšení rizika rakoviny plic o (%)

 

0 - 100

 

< 15

 

101 - 200

 

15 - 30

 

201 - 400

 

30 - 60

 

401 - 800

 

60 - 120

 

801 - 1000

 

120 - 150

 

1001 - 2000

 

150 - 300

 

2001 - 4000

 

300 - 600

 

> 4000

 

> 600

 

Směrná hodnota podle vyhl. č. 307/2002 Sb. je 200 Bq/m3

 

0 Bq/m3--- riziko rakoviny plic 1:1600

 

2000 Bq/m3--- riziko rakoviny plic 1:400

 

Pozn.: Tabulka převzata z novely ČSN 730601

Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí, telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz,


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

06.01.2016
Zasedání zastupitelstva obce

Řádné zasedání zastupitelstva obce se koná první čtvrtek v měsíci od 18:00 hodin, vždy v zasedací místnosti obecního úřadu. Tato zasedání jsou přístupná veřejnosti.

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: