Úvodní stránka » Ostatní sdělení » Obchodní veřejná soutěž

Obchodní veřejná soutěž

POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664

vyhlašuje v souladu s § 8 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a Soutěžním řádem obchodní veřejné soutěže podle ustanovení § 8 zákona s účinností od 4. července 2005

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž
na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

1) Předmětem obchodní veřejné soutěže (dále jen "soutěž") je určení osoby, která bude mít právo na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude pozemek ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR, specifikovaný níže ve vymezení v jednotlivých soutěžích.
2) Okruh účastníků:
2.1.Účastníkem soutěže mohou být:
a) fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo občan jiného členského státu Evropské unie s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, pokud je evidován v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zvláštního zákona a jejich trvalý pobyt je alespoň 3 roky,
b) obec,
c) oprávněná osoba, podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o půdě"), které vzniklo právo na jiný pozemek podle § 11 odst. 2 zákona o půdě, nebo které nemohl být vydán pozemek z vlastnictví fyzické osoby, jež jej nabyla od státu, neboť tato osoba není osobou povinnou ve smyslu § 5 zákona o půdě, pokud nárok této oprávněné osoby (fyzické či právnické, na kterou nárok přešel nebo byl převeden) vyjádřený v korunách činí nejméně 50 % z ceny pozemku podle cenového předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje.
2.2. Účastníkem soutěže nemůže být:
a) zaměstnanec a člen orgánů Pozemkového fondu ČR,
b) osoba, která ve vztahu k pozemku, který je předmětem soutěže, nabyla po dni 6. srpna 2003 právo na uzavření smlouvy podle § 7 nebo § 8 zákona a kupní smlouvu neuzavřela.
c) osoba, která je ke dni konání soutěže vedena v databázi PF ČR jako dlužník. Pokud taková osoba tvrdí, že není ke dni konání soutěže dlužníkem vůči PF ČR, bude účastníkem soutěže pouze v případě, že příslušné územní pracoviště PF ČR potvrdí, že dluh této osoby vůči PF ČR je ke dni konání soutěže uhrazen.
2.3. Jestliže bude chtít nabýt nabízený pozemek do spoluvlastnictví více osob, budou považovány za jednoho účastníka s tím, že podmínky pro účast v soutěži musí splňovat každá z nich.

3) Podmínky účasti:
a) Účastník soutěže nebo jeho zástupce je povinen prokázat svoji totožnost platným úředním průkazem (občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu).
Kromě toho je zástupce účastníka jednající na základě plné moci povinen prokázat se plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele a doložit písemný souhlas účastníka se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů PF ČR na dobu 10 let, v němž se tento účastník zároveň zaváže, že po tuto dobu tento souhlas neodvolá.. V případě, že je účastník zastoupen advokátem, který předloží plnou moc k právním úkonům spojeným s účastí na soutěži, nebude vyžadováno úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci. Za střet zájmů bude považována situace, kdy jedna osoba zastupuje více účastníků nebo vystupuje jako účastník a zástupce dalšího účastníka (účastníků) na základě plné moci. Pokud taková situace nastane, může tato osoba činit právní úkony spojené s účastí na soutěži pouze v případě, že si zvolí, kterého z více účastníků bude zastupovat, popřípadě zda bude vystupovat jako účastník či jako zástupce dalšího účastníka.

Statutární orgán účastníka je povinen prokázat oprávnění jednat za právnickou osobu, která je oprávněnou osobou, originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců. Pokud zápis v obchodním rejstříku nekoresponduje s aktuálním stavem, musí statutární orgán účastníka doložit originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující změnu.
Zástupce obce je povinen prokázat se listinou dokládající jeho oprávnění jednat za obec a usnesením obecního zastupitelstva obsahujícím souhlas se záměrem nabýt nabízený pozemek do vlastnictví obce.
b) V případě, že se do soutěže hlásí oprávněná osoba, je povinna předat při prezenci podle § 7 bodu 3 tohoto soutěžního řádu prohlášení o výši jejích nároků na převod jiného pozemku podle § 11 odst. 2 zákona o půdě, resp. výši nároků vzniklých v případech, kdy nemohl být vydán pozemek z vlastnictví fyzické osoby, která není osobou povinnou ve smyslu § 5 cit. zákona a uvést, v jaké výši uplatňuje započtení svých nároků na úhradu kupní ceny. Prohlášení je k vyzvednutí na pracovišti PF ČR a na internetové adrese: www.pfcr.cz.
c) Zaplacení kauce ve prospěch účtu PF ČR v případě, že je stanovena.

4) Kritéria soutěže:
Nabídnutá kupní cena, vyjádřená v Kč, a to bez jakýchkoli podmínek.

5) Kauce
Kauce stanovená u jednotlivých níže uvedených pozemků se poukazuje na účet Pozemkového fondu ČR č. 123890154/0100 u Komerční banky, a.s., Praha s tím, že účastník jako variabilní symbol kauce vyplní číslo uvedené v seznamu vyhlášených soutěží na prodej pozemků a jako specifický symbol uvede účastník své rodné číslo nebo identifikační číslo (IČ).
Pokud nebudou variabilní a specifický symbol řádně vyplněny, nebude realizovaná platba považována za složenou kauci. Kauce musí být zaplacena nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním soutěže. Zaplacením kauce se rozumí připsání uvedené částky na výše uvedený účet. Úhrada v hotovosti není možná.
Vítězi soutěže se kauce započte na úhradu kupní ceny. Ostatním účastníkům soutěže bude kauce vrácena nejpozději do deseti dnů od konání soutěže na účet nebo složenkou na uvedenou adresu, které účastník písemně sdělí PF ČR při prezenci účastníků soutěže. Ve sdělení účastník rovněž uvede, zda požaduje vrátit kauci i v případě, že soutěž nebude mít vítěze a bude se konat opakovaná soutěž. Jestliže vítěz soutěže kupní smlouvu neuzavře, propadne jím zaplacená kauce ve prospěch PF ČR.

6) Průběh a podmínky soutěže:
Soutěž se uskuteční v den, hodinu a v místě stanoveném níže ve vymezení jednotlivých soutěžích, a to v daném dni nejvíce ve třech kolech, ve kterých může být vyhlašovaná minimální cena snížena. Pro každé kolo soutěže stanovuje komise minimální kupní cenu tak, že v prvním kole soutěže je touto cenou cena stanovená podle zvláštního právního předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje, ve druhém kole může být tato cena až na úrovni 50 % ceny z prvního kola, ve třetím kole může být tato cena až na úrovni 10 % ceny z prvního kola.

Soutěž organizuje, nabídky účastníků soutěže přijímá, vyhodnocuje a výsledek účastníkům oznamuje v den konání soutěže komise složená ze zaměstnanců PF ČR.

Vítězi soutěže bude bezprostředně po skončení soutěže předáno sdělení k uzavření smlouvy.
Jestliže vítěz soutěže (kupující) neuzavře ve stanovené lhůtě do 45 dnů od převzetí návrhu smlouvy kupní smlouvu, bude PF ČR postupně vyzývat k uzavření kupní smlouvy účastníky (kupující) na dalších místech v pořadí.
Soutěžní řád, charakteristiku pozemku a další informace mohou zájemci získat bezplatně na pracovišti PF ČR, kde je soutěž vyhlášena.

Pozemkový fond ČR si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy, případně upřesnit vyhlášená kritéria nebo soutěž zrušit.

Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků v okrese Havlíčkův Brod Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 279, 58001 Havlíčkův Brod, tel.: 569426791,569426780Variabilní symbol kauce Obec Katastrální území Druh evidence/ Parcelní číslo Druh pozemku Výměra pozemku v ha Vyhlašovaná min. cena pro 1.kolo v Kč Stanovená kauce v Kć
9180618 Nová Ves u Chotěboře Nová Ves u Chotěboře PK 1861 neurčeno 0,1198 9 610 Kč 0 Kč
9280618 Nová Ves u Chotěboře Nová Ves u Chotěboře PK1862 neurčeno 0,0993 7 970 Kč 0 Kč
9380618 Nová Ves u Chotěboře Nová Ves u Chotěboře PK1863 neurčeno 0,1302 10 440 Kč 0 Kč
 
   
   Soutěže na výše uvedené pozemky se konají v sídle výše uvedeného pracoviště PF ČR Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 279, 580 01 Havlíčkův Brod, patro 3, č. místnosti 514, dne 30.5.2006

Prezence účastníků soutěží se koná od 7.45 hod. do 8.30 hod.

Časy zahájení soutěží na jednotlivé pozemky budou účastníkům soutěží sděleny bezprostředně po prezenci s tím, že budou vyvěšeny na vývěsní desce výše uvedeného pracoviště PF ČR.

Opakování soutěže
v případě, že soutěž nebude mít vítěze, vyhlašuje se opakovaná soutěž na den 7.6.2006, a to za stejných podmínek, včetně doby prezence a stanovené kauce.
Informace o opakované soutěži na prodej jednotlivých pozemků se zveřejní na vývěsní desce výše uvedeného pracoviště PF ČR.

Upozornění
v případě, že soutěž bude mít protokolem určeného vítěze, opakovaná soutěž vyhlášená tímto inzerátem se nekoná.


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: