Úvodní stránka » Ostatní sdělení » Plán oblasti povodí Horního a středního Labe

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe
O Z N Á M E N Í
o zveřejnění návrhu časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe k připomínkám veřejnosti
a
VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY
Správci povodí mají podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů povinnost pořídit ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady Plány oblasti povodí.
Realizace Plánu oblasti povodí významně ovlivní jakost a množství povrchových a podzemních vod a s tím spojené možnosti jejich užívání v příštích letech. Veřejnost a uživatelé vody mohou pořizování plánu ovlivnit prostřednictvím svého zapojení do připomínkovacího řízení ve třech etapách přípravy plánu.V rámci první etapy je ke dni 1.1.2006 k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody zveřejněn

NÁVRH ČASOVÉHO PLÁNU A PROGRAMU PRACÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE
Pořizovatel Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe tímto vyzývá veřejnost a uživatele vody k připomínkám k návrhu časového plánu ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho zveřejnění.
Časový plán je vystaven:
v elektronické podobě
ˇ na portálu veřejné správy - webových stránkách www.portal.gov.cz, na webových stránkách Povodí Labe, státní podnik www.pla.cz a kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz
v listinné podobě k nahlédnutí
ˇ na Krajském úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 58733 Jihlava
ˇ na Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové, informační místo pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe - pí. Hana Bendová, kancelář č. 104, telefon 495088613 (po předchozí dohodě návštěvy).

Připomínky k Časovému plánu lze podávat v písemné podobě na adresu: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové nebo v elektronické podobě na e-mail bendova@pla.cz. Připomínky musí být označeny "Časový plán pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe" a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.

Upravený časový plán bude na základě vyhodnocení připomínek po souhlasném stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování předložen ke schválení příslušným krajským úřadům.

Vyvěšeno dne 1.1.2006

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: