Pozvánka na zasedání kraje ZK04

P o z v á n k a
V Jihlavě dne 8. 6. 2006


v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2006, které se bude konat dne 20. 6. 2006 v 11.00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2006
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu
4. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
5. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
6. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
7. Smlouva o spolupráci na Dolnorakouské zemské výstavě 2009 mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, krajem Vysočina, městem Horn, regionem Raabs a městem Telč.
8. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - duben 2006
9. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2007 až 2009
10. Záměr kraje Vysočina na čerpání bankovního úvěru ve výši 500 mil. Kč na souvislé opravy silnic II. a III. třídy
11. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2005
12. Prodej pozemku v k. ú. Utín a obci Přibyslav
13. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
14. Prodej pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
15. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
17. Prodej pozemku v k. ú. Sloupno u Chotěboře a obci Sloupno
18. Koupě pozemku v k. ú. a obci Kožlí
19. Koupě pozemku v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce
20. Koupě pozemku v k. ú. a obci Černov
21. Koupě pozemku v k. ú. a obci Nová Buková
22. Darování pozemku v k. ú. Řemenov a obci Olešná
23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budkov
25. Koupě pozemků v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov
26. Prodej pozemku v k. ú. a Věžná na Moravě a obci Věžná
27. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Rudolec
28. Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k. ú. Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina
29. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcem majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
30. Změna usnesení č. 0022/01/2006/ZK
31. Změna usnesení 0203/03/2005/ZK
32. Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička" - návrh na změny usnesení
33. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v rámci stavby silnice II/406 Dvorce - Telč
34. Darování nemovitostí v k. ú. Humpolec
35. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava
36. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Humpolec
37. Žádost o prodej částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava
38. Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
39. Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Třebíč - Kubešova a Domov důchodců Třebíč - Koutkova
40. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na provozování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a obcemi
41. Hospicové hnutí Vysočina - žádost o poskytnutí dotace na podporu pilotního projektu systémový rozvoj paliativní péče v kraji Vysočina - hospicová péče v rodinném pokoji (druhá fáze projektu "rodinný pokoj")
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
43. Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
44. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
45. Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora šíření veřejného internetu v knihovnách v roce 2006
47. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 3. výzva
48. Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP
49. Vznik Regionální rady - nominace členů Výboru
50. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Radotice o změnu účelu použití poskytnuté dotace
51. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu turistických informačních center
52. Změna usnesení č. ZK-02-2006-47 k návrhu na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP
53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora Šachového centra talentované mládeže Vysočiny
54. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
55. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií ve školách v roce 2006
56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
57. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
58. Návrh změn u právnické osoby s názvem Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347
59. Změna názvu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola, Třebíč, Žižkova 505
60. Zkrácené názvy příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
61. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
62. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - 4. výzva
63. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - schvalování projektů
64. Stanovení kapacit u školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
65. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6
66. Dotace městu Třebíč na spolufinancování akce "Stavební úpravy atletické dráhy včetně rozšíření sportovního areálu TJ JE Dukovany"
67. Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třebíčské loutkářské jaro 2006"
68. Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třešťské divadelní jaro 2006"
69. Vyhodnocení ankety "Zlatá jeřabina" - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2005
70. Úprava zřizovacích listin u vybraných nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
71. FOND VYSOČINY - GRANTOVÝ PROGRAM ROZVOJ VESNICE 2006
72. FOND VYSOČINY - Grantový program - Výzkum a vývoj pro inovace 2006
73. FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2006
74. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
75. Fond Vysočiny - grantový program EDICE VYSOČINY IV.
76. FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2006" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
77. Rozprava členů zastupitelstva

Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman kraje Vysočina

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.