Návrh rozpočtu obce Nová Ves u Chotěboře na rok 2015

 

Obec :         Nová   Ves u Chotěboře  
         
Předložen   v zastupitelstvu:      6.10.2014
         
Podpis   starosty:      
         
Podpis   místostarosty:        
Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet   v tis. Kč  
daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.pož.   1111 900   000,00 Kč  
daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti   1112 50 000,00   Kč  
daň z příjmů fyz.osob z kapit.vyn.   1113 140   000,00 Kč  
daň z příjmů právnických osob   1121 1 000   000,00 Kč  
daň z přidané hodnoty   1211 2 200   000,00 Kč  
poplatek za likvidaci komunálního odpadu   1340 210   000,00 Kč  
poplatek ze psů   1341 13 000,00   Kč  
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   1342 0,00 Kč  
poplatek za užívání veřejného prostranství   1343 10 000,00   Kč  
poplatek ze vstupného   1344 0,00 Kč  
poplatek z ubytovací kapacity   1345 0,00 Kč  
odvod z loterií a her krom VHP   1351 16 000,00   Kč  
správní poplatky   1361 16 000,00   Kč  
daň z nemovitostí   1511 500   000,00 Kč  
Neinv.příj.dot.ze SR- s.d.vzt   4112 103   600,00 Kč  
Neinv.příjaté dotace od obcí   4121    
Invest.příjaté dotace od krajů   4222 0,00 Kč  
příjmy z prodeje pozemků 1012 3111 0,00 Kč  
příjmy z posky.služeb a výrob, - pěstební činnost - les 1032 2111 1 000,00   Kč  
 příjmy z posky.služeb a   výrob - Rybářství 1070 2111 20 000,00   Kč  
příjmy z   posky.služeb a výrob - Odvádění a čistění odpadních vod 2321 2111 370   000,00 Kč  
příjmy z posky.služeb a výrob, - knihovnické služby 3314 2111 1 000,00   Kč  
příjmy z pronájmu nemovitosti - poradna 3613 2132 3 500,00   Kč  
příjmy z posky.služeb a výrob - pronájem bytů  3612 2111 10 000,00   Kč  
pronájem bytů 3612 2132 500   000,00 Kč  
příjmy z posky.služeb a výrob, - pohřebníctví 3632 2111 3 000,00   Kč  
příjem z prodeje a služeb 3722 2111 15 675,00   Kč  
příjmy z posky.služeb a výrob, - Činnost místní zprávy 6171 2111 15 000,00   Kč  
příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 60 000,00   Kč  
příjmy z pronájmu nemovitosti - budova OÚ a stodoly 3613 2132 150   000,00 Kč  
příjmy z úroků 6171 2141 0,00 Kč  
ostatní nedaňové příjmy - různé 6171 2329 2 000,00   Kč  
příjmy z úroků 6310 2141 2 000,00   Kč  
příjmy z podílu a dividend 6310 2142 25 000,00   Kč  
příjmy nekapítálové příspěvky, náhrady 6310 2324 0,00 Kč  
změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech ( použití přebytků) 8115   250   000,00 Kč  
dlouhodobě přijaté prostředky (+) 8123   13 000   000,00 Kč  
uhr.splátky krátkodobé.přijatých půjčenných prostředků (-) most 8114   0,00 Kč  
uhr.splátky dlohodob.přijatých půjčenných prostředků (-) stará   hospoda 8124   -1 131   000,00 Kč  
Příjmy cekem     18 455   775,00 Kč  

 

Obec   :            Nová Ves u Chotěboře      
       
Přednesen   v zastupitelstvu:      6.10.2014
       
Podpis   starosty:      
       
Podpis   místostarosty:      
Výdaje  Paragraf Položka Rozpočet   v tis. Kč
Podnik.a restrukt.v zem.a pot 6171   50 000,00   Kč
Pěstební činnost, lesy 1032   330   000,00 Kč
Rybářství 1070   20 000,00   Kč
Silnice, komunikace, zimní údržb 2212   75 000,00   Kč
Pozemní komunikace - čekárny, chodníky 2219   707   000,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy 2221   50 000,00   Kč
Odvádění a čištění odpadních vod 2321   13 320   000,00 Kč
Vodní díla v zeměděl.krajině 2341   0,00 Kč
Základní škola 3117   370   000,00 Kč
Transfery obcím 3118   0,00 Kč
Činnosti knihovnické 3314   32 180,00   Kč
Záležitosti kultury - galerie 3315   38 000,00   Kč
Poř., zach.,obn.hod.místních kulturních památek kaple, kapličky 3326   50 000,00   Kč
Rozhlas a televize 3341   5 000,00   Kč
Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy 3392   133   500,00 Kč
Záležitosti kultury., církve, SPOZ, dar.bal 3399   80 000,00   Kč
Všeobecná ambulantní péče 3511   12 500,00   Kč
Bytové hospodářství 3612   60 000,00   Kč
Veřejné osvětlení 3631   136   000,00 Kč
Pohřebnictví 3632   12 000,00   Kč
Komunální služby a územní rozvoj    j.n. 3639   50 000,00   Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721   10 000,00   Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 3722   285   000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů ( sklo, plasty) 3723   55 000,00   Kč
Protipovodňová opatření 3744   200   000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745   120   000,00 Kč
Požární ochrana 5512   47 500,00   Kč
Zastupitelstva obcí 6112   838   000,00 Kč
Činnost místní správy 6171   1 089   095,00 Kč
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací 6310   280   000,00 Kč
Ostatní činnosti j.n. 6409   0,00 Kč
Výdaje celkem     18 455   775,00 Kč

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.