Informace k volbám do zastupitelstva obce.

Starosta obce Nová Ves u Chotěboře, podle §15 odstavec d, g a §27  zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisu, sděluje tuto informaci:

 

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu,    městské   části)x) podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí   a o změně některých zákonů

1. Volby do zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.   Místem konání voleb

     ve   volebním   okrsku   č. 1

     je   volební   místnost   (přesná adresa)   Kulturní dům č.p.61

     pro voliče    podle   místa,   kde   jsou    přihlášeni   k   trvalému   pobytu

     Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře - Nový Dvůr

 3.   Popis vytvořených volebních obvodů č.1 Nová Ves u Chotěboře - Nový Dvůr

4.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

5.  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

6.   Minimální počet členů okrskové volební komise je 1+5

7.   První zasedání okrskové volební komise je stanoveno na 14.9.2018 od 15.00 v zasedačce OÚ

 

 V  Nové Vsi u Chotěboře  dne   17.8.2018                                                Ing. Miloš Uchytil

                                                                                                                            starosta

 

x)   Uvede se   odpovídající

xx)  Uvede se,   přichází-li   v   úvahu

xxx) Uvedou se další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb do zastupitelstva v obci (§ 33 zákona č. 491/2001 Sb.), např. upozornění na doklady, kterými lze prokázat totožnost a státní občanství

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.