Úvodní stránka » Vyhlášky a nařízení » Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpad v roce 2012 2/2011

Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpad v roce 2012 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Nová Ves u Chotěboře  se na svém zasedání dne 29. 12. 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Nová Ves u Chotěboře  touto  vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému   hromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2)          Řízení o poplatku provádí  obecní úřad Nová Ves u Chotěboře (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
(1)          fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
(2)          fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15. dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatkové povinnosti.
(2)          Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(3)          Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(4)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]
(5)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]
 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)   Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2  odst. 1   -  fyzická osoba s trvalým pobytem  – činí        450 Kč a je tvořena:5
a)      z částky   200 Kč   za osobu a kalendářní rok, a
b)      z částky   250 Kč   za  osobu a kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce 
         předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok.

 (2)   Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst.2  -  vlastník stavby určené nebo sloužící k individuelní rekreaci -  činí  500 Kč a je tvořena: 5
a)        z částky   250 Kč  za objekt a kalendářní rok, a
b)        z částky  250Kč  za osobu a kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce 
          předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok.
(3)          Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálníhoodpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6.  příslušného kalendářního roku.
(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po lhůtě splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.

 

Čl. 6

Osvobození

(1)     Od poplatku se osvobozují
a)             děti a mládež do 18let; v roce dovršení plnoletosti se započítá poměrná část ( každé následující čtvrtletí zbývající do konce roku)
b)      fyzická osoba s trvalým pobytem nebo vlastník stavby určené nebo sloužící k individuelní rekreaci –  v osadách Bezlejov, Zastráň a Kohoutov (Podlesí). 

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.6
(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7 

Čl. 8

Zrušovací a přechodné ustanovení

 (1)   Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
(2)   Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této  vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní  obecně závazné vyhlášky. 

Čl. 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce, v souladu s ustanovením §12 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinností dnem vyhlášení. .

 


 

      Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 2/2011

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu na osobu a rok:

1) Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za rok 2010                                                                                                 283 402,- Kč
2) Počet osob s trvalým pobytem k                                                                    589¨
3) Počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci                      38

_______________________________________________________________________
4) Počet celkem                                                                                                  627
5) Výpočet: (náklady : počtem celkem)  283 402 : 627
6) Skutečné náklady za rok 2010:           451,99 Kč na osobu a rok[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
 [3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: