Stočné 2006

Obecně závazná vyhláška Obce Nová Ves u Chotěboře č. 2/2006

o místním poplatku za provoz obecní kanalizace - stočné.

Zastupitelstvo Obce Nová Ves u Chotěboře se na svém zasedání dne 6.3.2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. b) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1 Základní ustanovení
(1) Obec Nová Ves u Chotěboře zavádí a vybírá místní poplatek za stočné
(2) Výkon správy místního poplatku - stočného provádí Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře. Na řízení o poplatku se vztahuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 Poplatník
Stočné platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být stočné odvedeno společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které stočné odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
c) fyzická osoba nebo právnická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k podnikatelské činnosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


Čl. 3 Oznamovací povinnost
(1) Poplatník stanovený v čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla :
a) příjmení, jméno, bydliště, datum narození ,
b) evidenční, nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, tak číslem parcelním pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(2) Poplatníci stanovení v čl. 2 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.


Čl. 4 Sazba stočného
(1) Sazba stočného pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky je tvořena
a) z částky 50,00Kč za nemovitost za kalendářní rok a
b) z částky 50,00Kč za každého trvale hlášeného občana v obci za kalendářní rok. Tato částka je stanovena rozhodnutím zastupitelstva 3/2006 ze dne 6.3.2006 pod bodem ZO schvaluje bod č. 4 odst. a).
(2) Sazba stočného pro poplatníka podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky je tvořena
a) z částky 50,00Kč nemovitost za kalendářní rok a
b) z částky 50,00Kč za prvního majitele a kalendářní rok. Tato částka je stanovena rozhodnutím zastupitelstva 3/2006 ze dne 6.3.2006 pod bodem ZO schvaluje bod č. 4 odst. b).
(3) Sazba stočného pro poplatníka podle čl. 2 písm. c) této vyhlášky je tvořena
a) z částky 50,00Kč nemovitost za kalendářní rok a
b) z částky 200,00Kč za provozovnu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena smluvně pro rok 2006.
(4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí stočné v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5 Osvobození
(1) Od stočného jsou osvobozeni tito poplatníci dle čl. 2 písm. a)
a) Osoby, které mají trvalý pobyt v obci a dlouhodobě se v obci nezdržují, po schválení žádosti zastupitelstvem obce
b) Nemovitosti, které jsou vybaveny samostatnou ČOV hradí pouze částku za nemovitost. Majitel musí doložit kolaudaci ČOV a protokoly o provedených vzorcích z ČOV z předešlého roku.
c) Nemovitosti , které mají vývozovou jímku hradí pouze částku za nemovitost. Majitel musí doložit protokol o vodotěsnosti jímky starší do tří let.
(2) Poplatníci, kteří mají trvalý pobyt nebo rekreační objekt v osadách Nový Dvůr, Bezlejov, Zastráň a Podlesí
(3) Vznik nároku na osvobození od placení stočného je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci kanalizace, ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle čl. 5 bodu 1 povinen oznámit zánik nároku na osvobození.


Čl. 6 Splatnost
Stočné je splatné nejpozději do 30.10. kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je stočné splatné nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy povinnost stočné platit vznikla.
Pro rok 2006 je splatnost prodloužena do 15.12.

Čl. 7
(1) Nebude-li stočné zaplaceno včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a §37a citovaného zákona.

Čl. 8
(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření stočného, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit stočné však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


Čl. 9
Správce kanalizace může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.

Čl. 10
Tato vyhláška se vydává na přechodnou dobu, než bude s jednotlivými poplatníky sepsána smlouva mezi Obcí a majitelem nemovitosti o zajištění této služby.

Čl. 11
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dle § 12 odst. 2) dne 1.11.2006.
 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: