Upozornění - návrh na změnu územního plánu

Upozornění

Všem občanům Obce Nová Ves u Chotěboře a fyzickým a právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Nová Ves u Chotěboře. Výše uvedení jsou dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, oprávněni podat návrh na změnu územního plánu Nová Ves u Chotěboře.

Zastupitelstvo obce Nová Ves u Chotěboře vydalo dne 4.9.2012 územní plán Nová Ves u Chotěboře. V současné době je platný Územní plán Nová Ves u Chotěboře, úplné znění po změně č. 1, 2 a 4, který nabyl účinnost dne 30.5.2022.

Dle § 55 zák č. 183/2006 Sb. bude nejpozději do čtyř let po vydání územního plánu, nebo nejpozději do čtyř let po schválení předchozí Zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém období, předložena Zastupitelstvu obce Nová Ves u Chotěboře Zpráva o uplatňování územního plánu Nová Ves 
u Chotěboře v uplynulém období. Tato zpráva byla schválena 25.6.2020 a ze zprávy vyplynula potřeba pořídit změnu č.3 ÚP Nová Ves u Chotěboře. Jelikož se jedná o dlouhý časový interval, mohlo dojít v území k určitým změnám, a proto vyzýváme všechny výše uvedené osoby, které mají dle § 44 právo navrhnout změnu územního plánu, aby nejpozději do 5.4. 2023 do 16:00 Hod předali svůj návrh starostce obce Nová Ves u Chotěboře.

Návrh na změnu územního plánu Nová Ves u Chotěboře musí dle § 46 zákona č. 183/2006 Sb. obsahovat:

a)       Údaje umožňující identifikaci navrhovatele (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, nepovinný údaj kontaktní telefon), včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce;

b)      Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce;

c)       Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele (myšleno stav nebo návrh v současném územním plánu Nová Ves u Chotěboře);

d)      Důvody pro pořízení změny;

e)      Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu *.

Územní plán Nová Ves u Chotěboře včetně již vydané změny č.1,2 a 4 je k nahlédnutí na následujících místech:

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře
Městský úřad Chotěboř, oddělení ÚP a GIS a PP, Trčků z Lípy 69, Chotěboř
https://chotebor.cz/uplne-zneni-po-vydani-zmeny-c-4-up-nova-ves-u-chotebore
 Podrobnější informace o připravované změně č.3 územního plánu Nová Ves u Chotěboře v uplynulém období podají Ing. Pertl (pertl@chotebor.cz) a Ing. Pecnová (pecnova@chotebor.cz), odd. ÚP a GIS MěÚ Chotěboř, tel. 569 641 195.

*Podle § 45 zákona č. 183/2006 Sb. odst. 4 může obec podmínit pořízení změny územního plánu částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem, pokud je pořízení změny vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele.

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.