Záměr prodeje pozemku 1286/2 - stavební pozemek

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z jednání konaného dne 2.6. 2022 a v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Nová Ves u Chotěboře

Záměr obce prodat nemovitý majetek 

 1. Cena je stanovena minimálně 500 Kč bez DPH / m2.
 2. Žadatel bude povinen využít pozemek jako stavební pro výstavbu rodinného domu, který bude dokončen a bude mu udělen souhlas k jeho užívání dle platných právních předpisů do 5 let od podpisu kupní smlouvy.
 3. K prodávanému pozemku bude zřízeno věcné předkupní právo pro Obec Nová Ves u Chotěboře, které bude možné písemnou dohodou stran zrušit po dokončení výstavby rodinného domu a jeho kolaudaci, či udělení souhlasu k jeho užívání dle platných právních předpisů.
 4. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
 5. Pozemek je prodáván bez přípojek inženýrských sítí, je možnost napojení přípojek elektřiny, která bude zbudována na vlastní náklady kupujícího, napojení na veřejnou kanalizaci obce Nová Ves u Chotěboře však není možné.
 6. Kupující se zavazuje k termínu dokončení stavby do pěti let od podpisu kupní smlouvy, pokud tento termín nebude dodržen ze strany kupujícího bude mu udělena smluvní pokuta 100.000,-Kč (v opakujícím se intervalu po 12. měsících).
 7. Splatnost kupní ceny bude 60 dnů od podpisu smlouvy.
 8. Výběrového řízení se mohou zúčastnit jednotlivé osoby, popřípadě partneři a manželé, starší 18 ti let, způsobilé k právním úkonům.
 9. Žadatel může žádat pouze o jeden pozemek v dané lokalitě. 
 10. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
 11. Zájemce o koupi pozemku doručí písemné nabídky na Obecní úřad v Nové Vsi u Chotěboře v zalepené obálce označené: NEOTVÍRAT-KOUPĚ STAVEBNÍHO POZEMKU č. 1 do 8.9. 2022 do 11:30 hodin. Došlé nabídky otevře a projedná zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání. Vyhodnocení nabídek a aplikace podmínek prodeje včetně ujednání bude probíhat podle výše nabídkové ceny za 1 m2 pozemku a splnění podmínek pro prodej pozemku V případě sporu rozhodne zastupitelstvo Obce Nová Ves u Chotěboře. Obec Nová Ves u Chotěboře si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku.
 12. Předložením nabídky zájemce akceptuje veškeré uvedené podmínky prodeje a podmínky k realizaci stavby.
 13. Pozemky jsou blíže specifikovány v přiloženém mapovém podkladu.
 14. Bližší informace budou poskytnuty na OÚ Nová Ves u Chotěboře mob.č.778 422 315

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.