Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis 10/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 3.9.2018

Zápis 10/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 3.9.2018

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 10/2018 konané dne 3. 09. 2018 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Málek, Ing. Filip, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:

Host:         Jana Málková, Petr Erben

                  

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola usnesení za červenec a srpen
 3. Projednání informací o průběhu realizace Škola
 4. Projednání informací o průběhu realizace Přivaděč
 5. Projednání žádosti na odkup dřevěné konstrukce zahrádky
 6. Projednání návrhu smlouvy s dopravcem ARRIVA Vých. Čechy
 7. Projednání žádosti ZŠ Buttulova
 8. Projednání žádosti TJ SOKOL Nová Ves u Chotěboře
 9. Projednání návrhu na vypracování smluv na služebnost pro TK
 10. Projednání záměru na zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ
 11. Rozprava

Různé          Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Ing. Romana Sadílka a Kamila Škaryda

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. R. Sadílka a K. Škaryda

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 Body jednání:

2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení.
a.    Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: dokončeny protlaky přivaděče přes pole a do osady Nový Dvůr, osazeny kalníky a vzdušníky, objednána ATS a připravuje se napojení na stávající vodovod. Pro přípojky je projektová dokumentace, provedeny obhlídky jednotlivých RD. Úvěr je před podpisem úvěrové smlouvy
b.     bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p. 6 – Výměna probíhá
c.    Oprava čekárny u Nového Dvora – osloven pan Tesař, práci provede, připravit smlouvu o dílo a doplnit termín dokončení – bod trvá
d.    Obec obdržela zprávu od firmy PORR, že schůzka proběhne 10.9.2018 – bod ukončen
e.    Schůzka s Fr. Paulem – bod ukončen
f.     Oprava 4 vikýřů na č.p.63 – bod ukončen
g.    Oprav střechy u přístaveb na č.p.6 – bod trvá
h.    Odprodej pozemku panu Čechovi – musí být doložen souhlas sousedů – bod trvá
i.      Vestavba učeben do půdního prostoru v ZŠ – bod trvá
j.      Přeložka TK a vybudování nových šachet u novostaveb – Petra Bílková, Doležánovi, domluvit schůzku s JUDr. Bílkovou ohledně umístění přeložky – bod trvá
k.    Oprava plotu u kostela, předložit na další zasedání vyúčtování všech nákladů
l.      Ostatní úkoly jsou splněny
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 3.TDI Ing. Arch Marek a starosta předložil informace o průběhu stavby v půdním prostoru ZŠ a připravenosti na zahájení školní docházky. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí informace Ing. Arch Václava Marka o průběhu akce „Škola“
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 4. Starosta, p. Doležán a paní Culková předložili informace o průběhu realizace akce Prodloužení přivaděče vody do Nového Dvora. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí informace o průběhu realizace akce „Přivaděč“
b.    O obce Nová Ves u Chotěboře ukládá starostovi zahájit přípravy na zajištění dotace na odbahnění požární nádrže v Novém Dvoře
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 5. Starosta předložil žádost pana Kalvody na odkup dřevěné konstrukce zahrádky u Staré hospody. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře neschvaluje odkup dřevěné zahrádky, pouze umožní uskladnění na zimu.
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 6.Starosta předložil žádost o prodloužení smlouvy s dopravcem ARRIVA Východní Čechy a.s. na zajišťování dopravy. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje uzavřít dodatek smlouvy v ceně 31.20Kč/km pro období 1.1.2019 do 31.12.2020 bez dalšího navyšování této ceny
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 7. Starosta předložil žádost ZŠ Buttulova o příspěvek na zajištění adaptačního pobytu žáků 6. tříd z obce. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje příspěvek ve výši 2500Kč na adaptační pobyt za 5 žáku z obce
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 8. Starosta předložil žádost TJ SOKOL Nová Ves u Chotěboře na finanční příspěvek pro oddíl žen za reprezentaci na Sletu 2018 v Praze. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje příspěvek ve výši 6500Kč pro oddíl žen reprezentující obec na Sokolském Sletu 2018.
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 9. Starosta předložil návrh na vypracování smluv na služebnost pro tlakovou kanalizaci vedoucích po pozemcích vlastníků RD. Po projednání a 9diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje oslovit JUDr. M. Teuflovou na vypracování smluv pro TK
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje zařadit náklady do rozpočtu na rok 2019
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 10. Starosta předložil návrh na záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje záměr na zřízení věcného břemene pro kabelové vedení na pozemcích 118/1, 141/1 a 2049 pro ČEZ Distribuce
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 11. Různé:
a.    Starosta a P. Doležán přednesli informace o stavu ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí provedení vyčištění kalojemu koncem října
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

b.    P. Doležán informoval o situaci v obecních lesích. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.      ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí: vytěžení 346,26 m3 dřeva, prodáno bylo 235m3, nutno ještě dotěžit cca 80-90m3 kulatiny.
b.     Na konec října je objednána sadba – bude se realizovat podle počasí
c.      ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje vyhlásit výzvu pro jednotlivé spolky na vyžínání okolo vysazených stromků v obecních lesích
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

c.    Starosta a pan Doležán předložily návrh na zastřešení části plochy na místním hřišti. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje přípravu zastřešení na hřišti s využitím obecní dřevěné kulatiny (pořezaní na hranoly)
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje připravit rozpočet na přístavbu skladovací plochy u obecní stodoly
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

d.    Pan Doležán předložil dotaz kdo bude zajišťovat a hradit výměnu spotřebičů v obecních bytech. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje prověřit stav spotřebičů v č.p. 6 ohledně budoucí výměny, kterou bude zajišťovat obec
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

e.    Pan Doležán předložil návrh, aby kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření obce a přednesla zprávu. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje provedení kontroly hospodaření s přednesením závěru
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

f.     Pan Ing. Filip předložil návrh, aby do dalšího zasedání byl připraven návrh rozpočtu obce na 2019 do 1. čtení. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje přípravu rozpočtu obce na 2019 do 1. čtení na zasedán 1. 10.2018
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

g.    Starosta navrhl, aby náklady za pronájem KD pro oslavy 130. let SDH Nová Ves u Chotěboře se nefakturovalo SDH, ale byla jej plně uhradila obec. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje nefakturování nákladů za KD při oslavách 130.let SDH Nová Ves u Chotěboře
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

h.    Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky k 1.9.2018

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       1 252 097,58

451

Škola

    2 315 082,78

231

110 ČSOB

            56852,1

 

Kanalizace

    6 189 415,66

231

120 ČS

            33 237,25

 

Akce 2015

    3 736 870,00

231

130 ČNB

          152 283,28

FIO FOND

ČOV

       363 000,00

 

FIO

CZK         1 914Kč

FIO FOND

Kauce

         74 262,00

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         48 541,00

depozit

 

VAK HB, a.s.   1.267ks

 

 

 

 

Závěr zasedání 20.30

Zveřejněno 10.září 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
27.10.2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE - COVID 19

Aktuální infomace a platná usnesení vlády jsou na oficiálním webu ministerstva zdravotnictví

 

03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: