Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis 12/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 1.10.2018

Zápis 12/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 1.10.2018


ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 12/2018 konané dne 1. 10. 2018 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Málek, Ing. Filip, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Uchytil (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:  Ing. Sadílek

Host:         Jana Málková, Petr Erben, Pavel Kolář, Jana a Pavel Markovi, S. Holoubek, Martin Kolář, Mgr. Ilona Marková, Ilona Běloušková

                  

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

  1. Schválení programu zasedání
  2. Kontrola usnesení září 2018
  3. Projednání záměru odprodeje obecního pozemku - ČECH
  4. Projednání žádosti ZŠ Nová ves u Chotěboře
  5. Projednání pozvánky na VH České spořitelny a.s.
  6. Projednání rozpočtového opatření č.3
  7. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2019
  8. Projednání odpovědí na požadavky pana Doležána
  9. Rozprava

10. Různé

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Moniku Čermákovou a Andreu Culkovou

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu M. Čermákovou a A. Culkovou
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.
 

2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení.
a.    Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: dokončeny protlaky přivaděče přes pole a do osady Nový Dvůr, osazeny kalníky a vzdušníky, osazen ATS a  napojen na stávající vodovod. Úvěr je podepsán. Smlouva na provedení prací je podepsána. Pro přípojky je projektová dokumentace, provádí se protlaky k jednotlivým RD.
b.     bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p. 6 – Výměna probíhá
c.    Oprava čekárny u Nového Dvora –pan Tesař, práce provede dle možností a času, Nutno, připravit smlouvu o dílo a doplnit termín dokončení – bod trvá
d.    Oprav střechy u přístaveb na č.p.6 – ukončeno
e.    Odprodej pozemku panu Čechovi – samostatný bod – ukončeno
f.     Vestavba učeben do půdního prostoru v ZŠ – bod trvá
g.    Přeložka TK a vybudování nových šachet u novostaveb – Petra Bílková, Doležánovi, čeká se na příjezd protlačovací techniky– bod trvá
h.    Oprava plotu u kostela, náklady za opravu činily 19300Kč
i.      Prověření stavu spotřebičů (sporáku) v č.p.6 ohledně výměny – bod trvá
j.      Informace od Voda Servis CZ – byla předložena nabídka na roční servis v ceně 35.000Kč nutno jednat s f. PORR a.s. o odstranění závad
k.    Ostatní úkoly jsou splněny
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 3.Starosta předložil souhlasy sousedů pro provedení odprodeje obecního pozemku panu Čechovi.  Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje záměr odprodeje obecního pozemku č. 36/36 p. Čechovi za 30Kč/m2
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 4. Mgr. Marková přednesla žádost ZŠ Nová Ves u Chotěboře o povolení výjimky v počtu žáku pro školní rok 2018/2019. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje výjimku z počtů žáku  pro školní rok 20918/2019 k 1.10.2018
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 5. Starosta předložil pozvánku na konání VH České spořitelny, kde se bude projednávat odkup akcii z úředně stanovenou cenu k 31.5.2018 od malých akcionářů bankou Erste Group Basnk AG. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 6. Starosta předložil rozpočtové opatření č. 3/2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí rozpočtové opatření č.3
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 7. Starosta předložil návrh rozpočtu obce na rok 2019 do prvního čtení. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí 1. návrh rozpočtu na rok 2019
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 8. Starosta předložil odpovědi na požadavky pana Doležána. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené materiály a doporučuje novému ZO vzít poučení z tohoto stavu.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

9. Různé:

 a.    Stavy účtů: 

bankovní zůstatky k 1.10.2018

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       1 093 051,15

451

Škola

    2 284 217,78

231

110 ČSOB

           104 437,36

 

Kanalizace

    6 127 192,66

231

120 ČS

           279 039,80

 

Akce 2015

    3 698 991,00

231

130 ČNB

        3 022 070,88

 

Vodovod

                  0,00

 

 

 

FIO FOND

ČOV

       363 000,00

 

FIO

CZK         1 914Kč

FIO FOND

Kauce

         74 262,00

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         53 937,00

depozit

 

VAK HB, a.s.   1.267ks

 

 

 

 

Závěr zasedání 20.00                        

 Zveřejněno 5 .října 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: