Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 5.2.2018

Zápis 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 5.2.2018

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 2/2018 konané dne 5. 2. 2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni: Málek, Ing. Arch. Marek

Host:         Jana Málková, Pavel Kolář, Martin Bříza, Tomáš Uchytil    

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.
b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolu za rok leden 2018
 3. Projednání přípravy obecních slavností
 4. Projednání uzemní studie
 5. Projednání informací o odpadovém hospodářství
 6. Projednání žádosti pana Kalvody
 7. Projednání žádosti Kláry Pospíšilové
 8. Projednání přípravy dotací na rok 2018
 9. Projednání přípravy vypracování PENB
 10. Rozprava
 11. Různé

  Pro 6 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Moniku Čermákovou  Andreu Culkovou
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu M. Čermákovou a A. Culkovou
Pro6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

Body jednání:

 2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení za měsíc listopad 2017.
a.    Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: je požádáno o stavební povolení
b.    bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p.6 - ZO Navrhuje provést ve dvou bytech provrtání zdí a výměnu digestoří – úkol trvá
c.    bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty – trvá
d.    bod 3/06/2017 pořízení reklamních materiálů bod trvá
e.    vypsání výběrového řízení na revize šachet bod trvá
f.     Kontrola a oprava místního rozhlasu, bod trvá
g.    Připravit projektovou dokumentaci pro podání žádosti o POVV 2018
h.    Postavit stojan pro kola před Hospodou v č.p. 6
i.      Ostatní úkoly jsou splněny
Pro 6 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 3. Starosta předložil informace o přípravě obecních slavností, možnosti podání žádosti o dotaci a přípravu schůzky s místními spolky ve středu 14.2.2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace a schůzku místních spolků
Pro 6 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4. Starosta předložil uzemní studii na výstavbu rodinných domku na ploše Z1 zpracovanou Ing. Dobiášem dle platného územního plánu obce. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.     
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předloženou uzemní studii pro zástavbu plochy Z1 v Nové Vsi u Chotěboře
Pro 6 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5. Starosta předložil materiály o připravovaných trednech v odpadovém hospodářství, možnosti zvyšování ceny za odpady od roku 2024. a ukončení skládkování po roce 2023. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené materiály                   
Pro 7 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

6. Starosta předložil žádost pan Martina Kalvody o pronájem nebytových prostor Galerie. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   

Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předloženou žádost
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře ukládá starostovi projednat s panem Kalvodou principy a úhradu případného pronájmu a připravit toto na příští zasedání ZO
Pro 6 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

7. Starosta předložil žádost sl. Bc Kláry Pospíšilové o odkoupení obecních pozemku zaplocených k č.p.16. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje záměr odprodeje pozemků 2077/2 - 42m, 64/37 – 99m2 a 64/38 - 36m2, které jsou zaploceny k č.p. 16 za obecné známých podmínek
Pro 6 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8. Starosta předložil informace o možných dotací na rok 2018.Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.     
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené dotační tituly pro rok 2018
Pro 6 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 9. Starosta předložil nabídku na vypracování energetických průkazu budov pro č.p. 6 a 63.Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje vypracování těchto průkazu PENB pro č.p. 6 a 63 dle předložené nabídky.
Pro 6 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10. Rozprava

a.    Informace o jízdních řádech pro koky 2019-2028
b.    Informace o stavu ČOV
c.    Informace o stavu obecních lesů. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje nakup materiálu na opravu lesních cest pro zajištění těžby v obecních lesích
Pro 6 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

d.   Informace o optickém připojení obce

e.    ZO žádá ukončení dlouhodobých úkolů

f. Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky k 1.2.2018

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       2 551 684,23

451

Škola

    2 531 137,78

231

110 ČSOB

          287 714,85

 

Kanalizace

    6 624 976,66

231

120 ČS

          239 188,35

 

Akce 2015

    4 002 023,00

231

130 ČNB

            40 229,48

 

 

 

 

FIO

CZK        2 425Kč

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

        37 212,00

depozit

 

VAK HB, a.s.   1.267ks

 

 

 

 Závěr zasedání 19.23

 Zveřejněno 8.února 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Soubory ke stažení:

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: