Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 5.3.2018

Zápis 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 5.3.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce poř. číslo 3/2018 konané dne 5. 3. 2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni: Ing. Arch. Marek

Host:         Jana Málková, Pavel Kolář, Tomáš Uchytil

        

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolu za rok únor 2018
 3. Projednání hlasování po emailu
 4. Projednání zprávy policie ČR 
 5. Projednání smlouvy budoucí
 6. Projednání žádosti MO ČKK
 7. Projednání přípravy výběrového řízení
 8. Projednání zadávacích podmínek VŘ
 9. Projednání informací ze SVOP a MAS
  1. Projednání odprodeje obecních pozemku 2077/2,64/34, 64/38 dle schváleného záměru
 10. Projednání informace o navýšení ceny za odpad pro rok 2018
 11. Projednání zprávy o kontrole OSSZ
 12. Projednání mimořádné splátky úvěru
 13. Projednání oprav na ČOV
 14. Rozprava
 15. Různé

  Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Ing. Romana Sadílka a Ing. Jaromíra Filipa CSc.

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. R. Sadílka a Ing. J. Filipa

Pro8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 Body jednání:

  2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení.
a.    Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: je požádáno o stavební povolení
b.    bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p. 6 - ZO navrhuje provést ve dvou bytech provrtání zdí a výměnu digestoří – úkol trvá
c.    bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty – trvá
d.    Kontrola a oprava místního rozhlasu - bod trvá
e.    Připravit projektovou dokumentaci pro podání žádosti o POVV 2018
f.     Oprava čekárny u Nového Dvora
g.    Z rozpravy: dokončit dlouhotrvající úkoly, přiřadit k ním potřebná opatření a termíny
h.    Ostatní úkoly jsou splněny
Pro 6 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 3. Starosta předložil informace o hlasování pomocí emailu o přidělení bytu č.1. Hlasování: 6 pro,      2 proti, 1 se zdržel. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.     

Návrh usnesení.
ZO potvrzuje hlasování pomocí emailu na přidělení bytu
Pro 6 proti 2, zdržel se 1 – schváleno

4. Starosta předložil zprávu o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Chotěboř. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předloženou zprávu OOP Chotěboř
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5.Starosta předložil návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemena a smlouvu o právu na provedení stavby pro umístění zařízení ČEZ Distribuce na pozemky obce při stavbě nového napájecího kabelu pro parcelu pana Doležána. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje předložená návrh smlouvy budoucí mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 6.Starosta předložil žádost MO ČČK o příspěvek na činnost. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje příspěvek ve výši 5 000Kč na činnost MO ČČK
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 7.Starosta předložil informace o nutnosti přípravy výběrového řízení na stavbu vodovodu do Nového Dvora a na Vestavbu učeben do ZŠ. Na akci „ZŠ“ obec obdržela informace o přidělení dotace z IROP.. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře ukládá starostovi zajistit všechny kroky , aby do konce března bylo zajištěno pravomocné stavební a vodoprávní povolení pro stavbu vodovodu
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře ukládá oslovit ČS a.s. a další banky na zajištění překlenovacího úvěru na stavbu vodovodu do Nového Dvora
c.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje podniknout kroky k realizaci stavby vodovodu z vlastních zdrojů a úvěru bez dotace v roce 2018
d.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře ukládá zahájit přípravu na výběrové řízení na dodavatele pro vestavbu dvou učeben do podkroví ZŠ.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

8. Starosta předložil návrh zadávacích podmínek pro realizaci výběrového řízení na revizi elektrozařízení čerpacích šachet a ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje, že výběrové řízení bude pro akci trvající 5pět let
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje výběrovou komisi ve složení Doležán, Filip, Málek, Sadílek, Uchytil
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 9. Starosta předložil informace za SVOP a MAS. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 10. Starosta předložil návrh na odprodej částí obecních pozemku 2077/2, 64/34, 64/38 dle schváleného záměru z 5.2.2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje odprodej pozemků 2077/2, 64/34, 64/38 dle schváleného záměru.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 11. Starosta předložil informace od firmy AVE o navýšení ceny skládkovného komunálního odpadu pro rok 2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předloženou informaci.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 12. Starosta předložil zprávu o výsledcích  kontroly provedenou OSSZ Havlíčkův Brod. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předloženou zprávu a výsledek bez závad.
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře uděluje pochvalu hospodářce
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 13. Starosta předložil návrh na provedení mimořádné splátky úvěru v rámci rozpočtové odpovědnosti danou zákonem. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje mimořádnou splátku ve výši 156.000Kč
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 14. Starosta předložil informaci o provedení oprav na ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí provedené opravy.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

15. Rozprava a různé
a.    Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky k 1.3.2018

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       1 978 754,51

451

Škola

    2 500 272,78

231

110 ČSOB

          339 181,10

 

Kanalizace

    6 52 753,66

231

120 ČS

          525 109,37

 

Akce 2015

    3 964 144,00

231

130 ČNB

            93 016,28

 

 

 

 

FIO

CZK        2 886Kč

 

 

 

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

        34 103,00

depozit

 

VAK HB, a.s.   1.267ks

 

 

 

 Závěr zasedání 19.30


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: