Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 9.4.2018

Zápis 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 9.4.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce poř. číslo 4/2018 konané dne 9. 4 . 2018 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:

Host:         Jana Málková, Pavel Kolář, Petr Erben, Erbenová

        

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolu za rok březen 2018
 3. Projednání stažení žádosti a přípravy výběrového řízení chodníky
 4.  Projednání výběrového řízení na akci škola
 5. Projednání stažení žádosti o pronájem nebytových ploch
 6. Projednání počtu zastupitelů pro rok 2018-2022
 7. Projednání informací z MAS a SVOP
 8. Projednání záměru stavby veřejného osvětlení.
 9. Žádost o stanovisko k realizaci obnovy rybníku v Bezlejově
 10. Pozvánka na Valnou hromadu ČS.a.s.
 11. Žádost o proplacení nákladů na opravu obecní cesty
 12. Informace o zahájení přezkoumání hospodaření obce
 13. ČOV
 14. Obecní lesy
 15. Rozprava
 16. Různé

  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Miroslava Doležána a Kamila Škaryda

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu M. Doležána a K. Škaryda

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 Body jednání:

 2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení.
a.    Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora: je požádáno o stavební povolení, - toto nabude právní moci 16.4.2018, bylo provedeno jednání s ČS a ČSOB, zde můžeme získat úvěr 3,500 mil. Kč s lhůtou splatnosti 2-3 roky, poskytnutí úvěru je podmíněno kladným stanoviskem auditora, které bude známo do 30.4.2018, projektový rozpočet je hotov a je na částku 4,6 mil Kč bez DPH, byli osloveni případní dodavatelé, zda jsou ochotni tuto akci realizovat s kladným výsledkem. Ohledně možné dotace bude jednáno ve středu 11.4.2018 v 9:00
b.    bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p. 6 – Oslovit firmu na jádrové vrtáníá provést vyvrtání průchodů v bytech
c.    bod18a/10/2016 vyřešit zaplombování rozvaděče v SODO DUO u čerpací šachty – ukončeno
d.    Kontrola a oprava místního rozhlasu – byla provedena kontrola rozhlasu, vadné tlampače budou nahrazeny - bod trvá
e.    Připravit projektovou dokumentaci pro podání žádosti o POVV 2018 rozpočet je připravený, v dubnu bude vypracována žádost o dotaci
f.     Oprava čekárny u Nového Dvora – bod trvá, nutno vybrat firmu na provedení opravy
g.    Výběrové řízení na revize šachet bude zahájeno 16.4.2018
h.    Ostatní úkoly jsou splněny

Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. Starosta předložil informace o stažení žádosti o dotaci na chodník u MAS Podhůří Železných hor a ukončení přípravy pro výběrové řízení. Vysvětlil důvod stažení žádosti a přednesl harmonogram, jak se bude postupovat dále. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO bere na vědomí stažení žádosti o dotaci
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 4. Starosta předložil informace ohledně výběrového řízení, stavu tvorby projektové dokumentace a rozpočtu akce na vestavbu učeben do půdního prostoru budovy školy. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložený rozpočet a ukládá zahájit výběrové řízení na úpravu školy
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5. Starosta předložil žádost o stažení žádosti na pronájem nebytových prostor v č.p.6. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí stažení žádosti o pronájem nebytových prostor.
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 6.Starosta předložil požadavek na stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022 pro blížící se komunální volby 2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje pro volební období 2018-2022 počet zastupitelů obce na 9 členů
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 7.Starosta předložil informace za SVOP a MAS. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace                 
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 8.Starosta předložil návrh záměru na vybudování veřejného osvětlení u chodníku na Chotěboř u č.p. 27. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje záměr na vybudování veřejného osvětlení při chodníku na Chotěboř
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 9.Starosta předložil žádost o stanovisko k realizaci obnovy rybníku za bývalým mlýnem v Bezlejově. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje záměr p. MgA Vladimíra Peška k realizaci obnovy rybníka v Bezlejově
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

10.Starosta předložil pozvánku na Valnou hromadu akcionářů České spořitelny a.s. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí.
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

11.Starosta předložil žádost o proplacení nákladů za opravu obecní cesty předloženou JUDr. Petrou Bílkovou. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje proplacení nákladu za opravu obecní cesty provedenou firmou ZEMIX.
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12.Starosta předložil informaci o zahájení přezkumu hospodaření obce za rok 2017 dne 18.4.2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předloženou informaci
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

13.Starosta předal slovo panu Doležánovi, který informoval o situaci na ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje zaslat reklamaci na opravu betonových šachet, neuznat opravu česlí, a připravit dopis na úhradu nákladů za vícenáklady způsobené záruční opravou firmě PORR
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

14.Starosta předal slovo panu Doležánovi, který informoval o situaci v obecních lesích. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí ukončení těžby – vytěženo 218m3.
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře, na žádost pana Doležána, velmi děkuje P. Petru Pavlasovi za pomoc při likvidaci kalamity, dále děkuje za pomoc při úklidu po těžbě Jaroslavu Kučerovi, Petru Strakovi, Josefu Pelikánovi a Bohuslavu Musilovi
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

15.Rozprava a různé. Starosta požádal o rozpravu v bodě různé. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení
a.    Byly dokončeny průkazy energetické náročnosti budov č.p. 6 a 63
b.    Je nutno zjistit vyčištění struhy v Novém Dvoře pod zahradami
c.    Zajistit opravu střech na č.p.6
d.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje odkup svářečky
e.    Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky k 1.4.2018

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       2 197 852,79

451

Škola

    2 469 4007,78

231

110 ČSOB

          393 857,22

 

Kanalizace

    6 500 530,66

231

120 ČS

          368 923,42

 

Akce 2015

    3 926 265,00

231

130 ČNB

          102 304,68

FIO FOND

ČOV

       363 000,00

 

FIO

CZK         2 886Kč

FIO FOND

Kauce

         74 262,00

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         26 586,00

depozit

 

VAK HB, a.s.   1.267ks

 

 

 

 

Závěr zasedání 20.30


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: