Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 14.5.2018

Zápis 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 14.5.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce poř. číslo 4/2018 konané dne 9. 4 . 2018 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip CSc., Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:

Host:         Jana Málková, Tomáš Uchytil, Martin Kolář

                  

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolu za duben 2018
 3. Projednání Směnné smlouvy s p. Peškem
 4. Projednání žádosti pana Paula
 5. Projednání smlouvy Stezka Poznání
 6. Projednání návrhu Příkazní smlouvy na vodovod do N. Dvora
 7. Projednání informací z MAS a SVOP
 8. Projednání informací z POVV 2018
 9. Projednání rozpočtové změny č.1
 10. Projednání žádosti DD
 11. Projednání spolufinancování výměny digestoří na č. p. 6
 12. Projednání Zprávy o přezkoumání hospodaření obce
 13. Projednání Závěrečného účtu za rok 2017 a závěrky obce
 14. Projednání nabídky na zemědělský pozemek
 15. Projednání zprávy o výsledku VŘ na revize šachet a ČOV
 16. Projednání stavu techniky
 17. Rozprava
 18. Různé

  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Miroslava Moniku Čermákovou a Andreu Culkovou

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu M. Čermákovou a A. Culkovu

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 

Body jednání:

  2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení.
a.    Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora obec má platné stavební povolení projektový rozpočet je hotov a je na částku 4,6 mil Kč bez DPH, byli osloveni případní dodavatelé. Zpráva od auditora „obec si může půjčit finanční prostředky na realizaci stavby“. Vyhlášení dotačního programu se čeká na přelomu května-června.
b.     bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p. 6 – Výměna probíhá
c.    Kontrola a oprava místního rozhlasu –- bod trvá
d.    Oprava čekárny u Nového Dvora – osloven pan Tesař práci provede cca červenec srpen -bod trvá
e.    Připravit dopis na PORR (požadovat úhradu více nákladů)
f.     Ostatní úkoly jsou splněny
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 3. Starosta předložil návrh směnné smlouvu s panem Peškem na narovnání vlastnických vztahů na stávající obecní cestě za jeho pozemkem u č.p. 42. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí a panem Pavlem Peškem na pozemky 940/2 za 2124/1 dle geometrického plánu 458-110/2017 z 20.8.2017 vypracovaný Ing. Karlem Vodičkou
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4. Starosta předložil žádost pana Františka Paula o směnu pozemku v oblasti Zastráně pro stavbu nového rybníka a tůně.. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   

Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předloženou žádost a požaduje schůzku s panem Paulem na místě. Pověřuje jednánímM. Doležána, Ing .Filipa a Ing. Uchytila.
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 5. Starosta předložil návrh smlouvy na bezúplatný převod majetku s akce Stezka Poznání. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje předložený návrh smlouvy na převod majetku Stezky Poznání do majetku Obce.
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 6. Starosta předložil návrh Příkazní smlouvy na zajištění všech administrativních úkolů s podáním žádosti na MZE pro akci Prodloužení vodovodního řádu do Nového Dvora mezi obcí a firmou Stilt Projects s.r.o.. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje Příkazní smlouvu s firmou Stilt Projects s.r.o.
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 7. Starosta předložil informace za SVOP a MAS. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace                 
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 8. Starosta předložil informace o podání žádosti o dotaci z POVV2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí podání žádosti
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 9. Starosta předložil rozpočtové opatření č.1. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí rozpočtové opatření č.1 
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 10. Starosta předložil žádost Dětského domova na finanční příspěvek pro zajištění dětského dne v roce 2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje příspěvek na ceny a občerstvení ve výši 3000Kč.
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 11.Starosta předložil žádost o proplacení nákladů výměny digestoří v č.p.6. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.     
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje proplacení nákladu za montáž odtahu pro digestoře ( trubní vedení, sádrokarton, skříňka nad digestoří – uhradí obec).
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 12.Starosta předložil zprávu přezkumu hospodaření obce za rok 2017 ze dne 18.4.2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.     
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 v plném rozsahu a neukládá žádná opravná opatření
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 13. Starosta předložil závěrečný učet obce za rok 2017 a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře v roce 2017. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
a.    ZOobce Nová Ves u Chotěboře schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje bez výhrad a připomínek účetní uzávěrku obce a příspěvkové organizace Základní školy Nová ves u Chotěboře za účetní období 2017, sestavené k 31.12.2017
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 14.Starosta předložil nabídku na odkup zemědělského pozemku. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře doporučuje předat nabídku ZD Nová Ves - Víska
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 15.Starosta předložil zprávu o výsledku výběrového řízení na revize šachet a ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje za vítěze výběrového řízení pana Pavla Mišoně - Nová Ves u Chotěboře 123
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí vyčíslení vícenákladů za revizní opravu ve výši 55.509Kč
c.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře ukládá starostovi řešit s dodavatelem reklamaci na netěsnou plastovou vanu na česlích
d.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře ukládá starostovi řešit reklamaci přípojky vodovodu pro ČOV
e.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře ukládá starostovi řešit reklamaci betonových šachet v č.p. 45.64,49 a 57
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 16.Starosta předal slovo panu Doležánovi, který informoval o stavu techniky. Ten informoval o poškození malotraktoru Belrus 320.1. Oprava je nerentabilní. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.
Návrh usnesení.
ZO schvaluje zahájení přípravy na podání žádosti o dotaci na nový traktor
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Rozprava a různé.
1. Starosta informoval o přípravě žádosti na zásahové vozidlo pro jednotku SDH pro rok 2019. Jedná se o poslední možnost podání si žádosti. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje záměr na podání žádosti na DA pro jednotku SDH v obci
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje příspěvek ve výši 10.000Kč na pořízení plechového skladu pro potřeby SDH a Obce na hřišti.

2.Pan Doležán informoval o špatném stavu lávky přes Novoveský potok pod školní zahradou.  Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje záměr realizace opravy lávky pod školní zahradou

3.Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky k 1.5.2018

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       2 241 864,71

451

Škola

    2 438 542,78

231

110 ČSOB

          497 825,78

 

Kanalizace

    6 438 307,66

231

120 ČS

          213 746,66

 

Akce 2015

    3 888 386,00

231

130 ČNB

          115 126,48

FIO FOND

ČOV

       363 000,00

 

FIO

CZK         2 886Kč

FIO FOND

Kauce

         74 262,00

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         38 355,00

depozit

 

VAK HB, a.s.   1.267ks

 

 

 

 

Závěr zasedání 20.30

Zveřejněno 16. 5. 2018


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
27.10.2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE - COVID 19

Aktuální infomace a platná usnesení vlády jsou na oficiálním webu ministerstva zdravotnictví

 

03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: