Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis 6/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 4.6.2018

Zápis 6/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 4.6.2018

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 6/2018 konané dne 4. 6 . 2018 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip, Málek, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni:

Host:         Jana Málková, Pavel Kolář, Petr Erben

              

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolu za duben 2018
 3. Projednání Výsledků výběrového řízení na akci „Vestavba odborných učeben do půdního prostoru ZŠ“
 4. Projednání Směnné smlouvy s M. Žákem
 5. Projednání pozvánky na zaměření pozemků.
 6. Projednání statutu ředitelky ZŠ
 7. Projednání žádosti paní Nejeschlebové
 8. Projednání žádosti farnosti Nová Ves u Chotěboře
 9. Projednání Pozvánky na VH VAK HB
 10. Projednání stanoviska obce a souhlas se stavbou – Čištění Novoveského potoka
 11. Projednání stavu obecní techniky 
 12. Rozprava
 13. Různé                                                   

  Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Ing Romana Sadílka a Ing. Arch. Václava Marka

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. R. Sadílka a Ing. Arch V. Marka

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 

 

 

Body jednání:

  2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení.
a.    Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora obec má platné stavební povolení projektový rozpočet je hotov a je na částku 4,6 mil Kč bez DPH, byli osloveni případní dodavatelé. Zpráva od auditora „obec si může půjčit finanční prostředky na realizaci stavby“. Dotační programu OPZP 2/2018 je vyhlášen, žádat se bude po provedení výběru dodavatele; Je zažádáno na kraji Vysočina o stanovisko zda realizace stavby je v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizace kraje Vysočina; Byly osloveny banky ohledně zajištění úvěru na stavbu; ve čtvrtek 7.6.2018 proběhne schůzka s projektantem na doladění odborného posudku.
b.     bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p. 6 – Výměna probíhá
c.    Kontrola a oprava místního rozhlasu –- bod trvá
d.    Oprava čekárny u Nového Dvora – osloven pan Tesař práci provede cca červenec srpen -bod trvá
e.    Připravit dopis na PORR: byl předčten reklamační dopis na PORR odeslán 16.5.2018; navázat kontakt s firmou PORR, popřípadě oslovit právníka a vyvolat spor s firmou PORR ohledně reklamace
f.     4/5/2018 schůzka s p. Paulem na místě bude po dohodě po posekání pozemku (směna pozemků)
g.    8/5/2018 ZO schvaluje za dodavatele oprav 4 ks sedlových vikýřů na č.p.63 v částce 298 955,00Kč firmu WANDEL CZECH s.r.o., z Ledče n. Sázavou
h.    Ostatní úkoly jsou splněny
Pro 9 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

  3. Starosta předložil zprávu výběrové komise k otevírání, posouzení nabídek na akci „Vestavba odborných učeben do půdního prostoru ZŠ vč. Zajištění bezbariérového přístupu do učeben a úpravy venkovního prostranství školy“. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje na návrh výběrové komise za vítěze firmu WANDEL CZECH s.r.o. z Ledče nad Sázavou
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 4. Starosta předložil návrh smlouvy na směnu pozemku mezi obcí a panem M. Žákem. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje směnou smlouvu mezi Obcí Nová Ves u Chotěboře (pozemky 63/3, 847/34, 847/42 o celkové výměře 3510m2) a panem M. Žákem (parcela784 o výměře 3510m2)
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 5.Starosta předložil pozvánku na zaměření pozemků pro novou výstavbu. Oznámil zda nebude vhodné v této lokalitě odkoupit část parcel pro vytvoření uliční linie Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře ber na vědomí záměr na vytvoření uliční linie na vytvoření odstavné plochy.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 6. Starosta předložil informaci o ukončení funkčního období paní ředitelky ZŠ paní Mgr. Markové. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje prodloužení funkčního období ředitelny ZŠ paní Mgr. Markové do 31.8.2024.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 7. Starosta předložil žádost paní Nejeschlebové na provedení opravy vnější části zdi mezi č.p. 91 a kostelem. Byla předložena nabídka pana Horáka na provedení opravy. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje opravu vnější strany zdi mezi kostelem a č.p.91 v ceně cca 22 000Kč, kterou provede pan Horák.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 8. Starosta předložil ústní žádost farnosti Nová Ves u Chotěboře a předložil nabídku na projekční práce pro opravu střech věže kostela. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí žádosti farnosti Nová Ves u Chotěboře
Pro8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 9. Starosta předložil pozvánku na valnou hromadu VAK HB. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře deleguje Ing. Miloše Uchytila na valnou hromadu Vak HB a.s. k zastupování obce Nová Ves u Chotěboře
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 10. Starosta předložil žádost firmy VH Roušar o stanovisko k předpokládanému záměru a souhlas se stavbou „Čištění Noveského potoka“. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje záměr a uděluje souhlas se stavbou „Čistění Noveského potoka“. Lokalita deponie skládky bude upřesněna obcí.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 11. Starosta předložil nabídku na odprodání poškozeného traktoru Belarus 320. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje odprodej traktoru Belarus 320 v částce 60 000Kč
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 12. Starosta předložil pozvánku na valnou hromadu Svazku obcí Podoubraví ve Vilémově 19.6.02018 od 15.30 a informoval o konání Podoubravského turnaje ve Slavětíne 8.9.2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 13. Pan Doležán předložil zprávu předsedy kontrolní a revizní komise.
Návrh usnesení:
Usnesení nebylo přijato

 14. Rozprava a různé.
a.    Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky k 1.6.2018

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       1 704 950,13

451

Škola

    2 407 677,78

231

110 ČSOB

          592 605,28

 

Kanalizace

    6 376 084,66

231

120 ČS

          498 041,21

 

Akce 2015

    3 850 507,00

231

130 ČNB

          124 414,88

FIO FOND

ČOV

       363 000,00

 

FIO

CZK         2 886Kč

FIO FOND

Kauce

         74 262,00

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         20 794,00

depozit

 

VAK HB, a.s.   1.267ks

 

 

 

 

Závěr zasedání 20.40

Zveřejněno 6. 6. 2018


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
27.10.2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE - COVID 19

Aktuální infomace a platná usnesení vlády jsou na oficiálním webu ministerstva zdravotnictví

 

03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: