Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 2.7.2018

Zápis 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 2.7.2018

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 7/2018 konané dne 2. 7 . 2018 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Ing. Filip, Ing. Arch. Marek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Uchytil, (podpisy na prezenční listině).

Omluveni: Culková, Čermáková, Doležán, Málek,

Host:         Jana Málková, Pavel Kolář

              

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

 

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolu za červen 2018
 3. Projednání Budoucí darovací smlouvy s krajem Vysočina
 4. Smlouvy na podání žádosti PGRLF
 5. Projednání Zadávacího řízení na vodovod
 6. Projednání žádosti na pokládku dlažby
 7. Projednání zprávy uplatňování územního plánu Chotěboře
 8. Projednání návrhu na řešení dopravních značek před vjezdovou branou od Chotěboře
 9. Projednání nabídky ze semináře Voda CZ
 10. Projednání informací z VH VAKHB a.s.
 11. Projednání informací z MAS a SVOP
 12. Projednání žádosti pana Paula na směnu pozemků
 13. Projednání plánu jednání ZO dle potřeby výstavby
 14. Projednání rozpočtového opatření č.2
 15. Rozprava
 16. Různé

  Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

a)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele Ing. Jaromíra Filipa a Kamila Škaryda

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. J. Filip a K. Škaryd

Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 Body jednání:

 2. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení.
 a.    Dlouhodobý úkol vodovod do Nového Dvora obec má platné stavební povolení projektový rozpočet je hotov a byli osloveni případní dodavatelé. Zpráva od auditora „obec si může půjčit finanční prostředky na realizaci stavby“. Dotační programu OPZP 2/2018 je vyhlášen, žádat se bude po provedení výběru dodavatele; Byla dokončena úprava dokumentace a je připraveno výběrové řízení
b.     bod 20 b/6/2016 výměna digestoří v č.p. 6 – Výměna probíhá
c.    Kontrola a oprava místního rozhlasu –- bod ukončen
d.    Oprava čekárny u Nového Dvora – osloven pan Tesař práci provede cca červenec srpen - bod trvá
e.    Obec obdržela zprávu od firmy PORR, že reklamaci v celém rozsahu uznává. Bude zaslán dopis s žádostí o upřesnění časového harmonogramu realizace odstranění jednotlivých reklamací – bod trvá
f.     4/5/2018 schůzka s p. Paulem (směna pozemků) - bod ukončen
g.    8/5/2018 ZO schvaluje za dodavatele oprav 4 ks sedlových vikýřů na č.p.63 v částce 298 955,00Kč firmu WANDEL CZECH s.r.o., z Ledče n. Sázavou bod ukončen
h.    Ostatní úkoly jsou splněny
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 3. Starosta předložil návrh budoucí darovací smlouvy mezi krajem Vysočina a obcí na pozemky pod nově budovanými chodníky dle projektu. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře na pozemky pod nově budovanými chodníky.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 4. Starosta předložil návrh smlouvy na vypracování žádosti na PGRLF mezi obcí Nová Ves
u Chotěboře a poskytovatelem AGROPTEC a.s. Z důvodu časové tísně byla smlouva již podepsána starostou, aby byla žádost včas podána. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí smlouvu mezi obcí a firmou AGROTEC a.s.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 5. Starosta předložil kompletní zadávací řízení na stavbu přivaděče vodovodu do Nového Dvora. Oznámil že předpokládaná cena zakázky bude 5,8mil. Kč, termín podání nabídek je do 17.7.2018 9:00, předpokládaný termín zahájení stavby je 1.8.2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí zahájení zadávacího řízení pro výběrové řízením na dodavatele stavby „Přivaděč vodovodu do Nového Dvora.“
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 6. Starosta předložil žádost manželů M. a J. Markových o vydláždění obecního pozemku před jejich RD. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí žádost o vydláždění obecního pozemku
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře ukládá starostovi provést kontrolu obecní dešťové kanalizace od šachty u č.p.111 až k šachtě č.p.131pod budoucí dlažbou
c.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje realizaci zpevněné plochy v rozebíratelném stavu
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 7. Starosta předložil zprávu o uplatňování územního plánu města Chotěboře. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí zprávu o uplatňování ÚP města Chotěboře.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 8. Starosta předložil návrh Kraje Vysočina na řešení dopravní situace u vjezdové brány od Chotěboře. V návrhu jsou doplněny značky omezená rychlost 70km/h a zákaz předjíždění motorovými vozidly. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložený návrh bez připomínek.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 9. Starosta předložil informace a nabídku na řešení kalového hospodářství v obecní ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 10. Starosta předložil informace z valné hromady VAK HB a.s. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 11.Starosta předložil informace z valných hromad MAS a SVOP. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

12. Starosta předložil opětovně žádost pana Paula o směnu pozemku. Pan Ing. Filip informoval o místím šetření, skladbě a stavu jednotlivých pozemku, kterých by se týkala směna. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje záměr směny obecních pozemku s pozemky pana Paula
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 13.Starosta předložil návrh na zrušení srpnového zasedání a plán svolat jednání ZO dle potřeb výstavby v mimořádných termínech. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí plán mimořádných jednání
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 14.Starosta předložil rozpočtové opatření č.2. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí rozpočtové opatření č.2 provedené k 15.6.2018
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 15. Rozprava a různé.

Stavy účtů:

 

bankovní zůstatky k 1.7.2018

zůstatky jednotlivých úvěrů

Částka

Částka

231

100 KB

       2 672 219,42

451

Škola

    2 346 812,78

231

110 ČSOB

          685 393,52

 

Kanalizace

    6 313 861,66

231

120 ČS

          343 356,41

 

Akce 2015

    3 812 628,00

231

130 ČNB

          133 703,28

FIO FOND

ČOV

       363 000,00

 

FIO

CZK         2 886Kč

FIO FOND

Kauce

         74 262,00

Akcie

140

ČS, a.s.            700ks

Pokladna

Hotovost

         18 395,00

depozit

 

VAK HB, a.s.   1.267ks

 

 

 

Zveřejněno 4. 7. 2018


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: