Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis 8/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 19.7.20188

Zápis 8/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 19.7.20188

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 8/2018 konané dne 19. 07. 2018 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Culková, Čermáková, Doležán, Ing. Filip, Ing. Uchytil (podpisy na prezenční listině).
Omluveni:, Málek, Škaryd, Ing. Sadílek, Ing. Arch. Marek
Host:         Jana Málková, Lukáš Culek

                  

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

  1. Schválení programu zasedání
  2. Kontrola úkolu za červen 2018
  3. Projednání žádosti o úvěr na vodovod
  4. Projednání Záměru odprodeje obecního pozemku
  5. Projednání nabídky na e - vodníka pro ZŠ
  6. Rozprava
  7. Různé

 

  Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu:

Starosta navrhl za ověřovatele : Andrea Culková, Monika Čermáková

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu A. Culkovou a M. Čermákovou

Pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

Body jednání:

 2.Starosta předložil zprávu o hodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku Vodovodní přivaděč do Nového Dvora. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí zprávu výběrové komise o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vodovodní přivaděč do Nového Dvora.
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje za vítěze výběrového řízení firmu T4Bulding s.r.o. s nabídkou v ceně 4.699.840 bez DPH
c.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s vítěznou firmou 
d.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře provede potřebné kroky pro zajištění projektanta na tvorbu projektové dokumentace přípojek pro jednotlivé RD
e.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předpokládaný termín zahájení výstavby na 1.8.2018
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3.
Starosta předložil návrh záměru na zajištění financování výše jmenované akce pomocí úvěru u banky ve výši 5,5 mil. Kč. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje zajištění úvěru na financování akce „Vodovodní přivaděč do Nového Dvora“ ve výši 5.5 mil Kč
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 4.Starosta předložil žádost pana Čecha na odkup obecního pozemku 36/36 o výměře 41m2. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předloženou žádost
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře požaduje k žádosti předložit souhlasy všech sousedů
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 5.
Starosta předložil nabídku na instalaci e-vodníka do ZŠ. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje instalaci e-vodníka v ZŠ v částce 19.900Kč bez DPH
Pro 5 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 6.M. Doležán navrhl řešit otázku prací obecních pracovníků a obecní techniky při výpomoci na akci škola formou odpočtu vykonané hodnoty práce ze schváleného rozpočtu akce. Byla projednávána  i možná kompenzace.

 Závěr zasedání 20.10

Zveřejněno 23. 7. 2018


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
27.10.2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE - COVID 19

Aktuální infomace a platná usnesení vlády jsou na oficiálním webu ministerstva zdravotnictví

 

03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: