Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis 9/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 20.8.2018

Zápis 9/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře z 20.8.2018

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 9/2018 konané dne 20. 08. 2018 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Culková, Doležán, Ing. Filip, Málek, Ing. Arch. Marek, Ing. Sadílek, Škaryd, Ing. Uchytil (podpisy na prezenční listině).

Omluveni: Čermáková,

Host:         Jana Málková, Erben, Erbenová, Lukáš Culek, Marek, Marková, Hrubá, Doležánová, Jana Marková, Pavel Marek, Kolář, Zmek, Zmeková,

                  

1. Starosta přivítal přítomné členy ZO, hosty a zahájil zasedání ZO:

a)    Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že zasedání je usnášení schopné.

b)    Schválení programu jednání ZO:

Starosta přečetl navržený program jednání a požádal o jeho případné další doplnění;  

  1. Schválení programu zasedání
  2. Projednání smlouvy na PD na přípojky vodovodu
  3. Projednání návrhu podmínek úvěrové smlouvy
  4. Projednání informací o průběhu realizace Škola
  5. Projednání informací o průběhu realizace Přivaděč
  6. Rozprava
  7. Různé

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – doplněný program schválen

c)    Schválení ověřovatelů zápisu: Starosta navrhl za ověřovatele: Ing. Arch. Václav Marek, Ing. Jaromír Filip

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Arch V. Marka a Ing. J. Filipa

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

 Body jednání:

 2. Starosta předložil informaci o podpisu smlouvy na tvorbu PD na přípojky mezi obcí a Ing. Mášou k 23.7.2018. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře  schvaluje podepsání smlouvy na tvorbu projektové dokumentace s panem Ing. Mášou na přípojky vodovodu v Novém Dvoře
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje, aby přípojky vodovodu byly vybudovány do všech 27 nemovitostí
c.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje, aby náklady na vybudování přípojek vodovodu uhradila realizační firmě obec, pro urychlení stavby s tím, že po realizaci dojde k vyčíslení skutečných nákladů za realizaci přípojek vodovodu a poté se rozhodne a rozpočítání nákladů na jednotlivé přípojky. Tyto náklady a propočty nákadů budou veřejně dostupné a budou projednány se všemi účastníky.
d.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje návrh pana Doležán, aby se jednání o vodovodu a vodovodních přípojkách zúčastnili starosta, místostarosta a zastupitele v jakémkoliv počtu - nejméně jeden.
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 3. Starosta předložil návrh podmínek úvěrové smlouvy u ČS a.s. na zajištění financování stavby vodovodního přivaděče a přípojek do Nového Dvora. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje předloženou nabídku na úvěr u České spořitelny a.s. na profinancování vodovodního řádu a přípojek do Nového Dvora v částce 5.5mil. Kč a se splácením na 10 let                 
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 4. Starosta předložil informace o průběhu realizace stavby „ Vestavba do půdních prostoru ZŠ. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předložené informace p. starostou o průběhu realizace „Škola“
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 5.Starosta předložil informace o průběhu realizace stavby vodovodního přivaděče. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    Návrh usnesení.
ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí předloženou informace o přivaděči
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 6. M. Doležán předložil informace o stavu ČOV. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.    

Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře pověřuje starostu obce vypracováním dopisu na firmu PORR a.s. ohledně schůzky všech firem, které se podíleli na realizaci stavby ČOV a TK za účelem stanovení zodpovědných osob pro  řešení poruch a havarijních stavů.
b.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře bere na vědomí, že nejsou vypracovány smlouvy na věcná břemena u jednotlivých pozemků na TK
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 7.Dotaz, kdo bude realizovat a financovat připojení novostavby manželů Doležánových na tlakovou kanalizaci. Po projednání a diskuzi nebyly další požadavky o informace.   
Návrh usnesení.
a.    ZO obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje a zajistí prodloužení tlakové kanalizace včetně čerpací šachty k pozemku manželů Doležánových
Pro 8 proti 0, zdržel se 0 – schváleno 


Závěr zasedání 20.30                        

Zveřejněno 28.srpna 2018   


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
27.10.2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE - COVID 19

Aktuální infomace a platná usnesení vlády jsou na oficiálním webu ministerstva zdravotnictví

 

03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: