Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis usnesení zasedání zastupitelstva obce 6/2007

Zápis usnesení zasedání zastupitelstva obce 6/2007

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 6/2007
konané dne 4.6.2007 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 7.5.2007
ˇ zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr - bod trvá
ˇ získat podklady pro funkci opatrovníka - bod trvá
ˇ příprava projektu pro Novoveský potok
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. žádost o finanční příspěvek pro Dětský domov, tento bude určen pro letní tábory, vyúčtování provedeno do konce října - přijato všemi hlasy
4. příspěvek pro organizaci Dětského dne pro Základní školu ve výši 2.000Kč - přijato všemi hlasy
5. příspěvek na provoz pojízdné prodejny pana Vladimíra Krátkého - přijato všemi hlasy
6. bez výhrad zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006- přijato všemi hlasy
7. bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2006- přijato všemi hlasy
8. nájemní smlouvu mezi obcí Nová Ves u Chotěboře , firmou Coprosys a Svazkem obcí Podoubraví - přijato všemi hlasy
9. provedení rozpočtových změn na příjmových položkách ve výši 1.699.700,-Kč a ve výdajových položkách ve výši 1.699.700,-Kč - přijato všemi hlasy
10. udělení plné moci Ing. Tomáši Škarydovi pro zastupování obce na VH společnosti Vak HB a.s.
11. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a Římskokatolickou farností Nová Ves u Chotěboře - přijato všemi hlasy


ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kanalizaci
2. informace o postupu prací na staré hospodě, pro příští zasedání se připraví kontrola harmonogramu
3. žádost pana Bohumila Fialy o zproštění od platby poplatků; Zastupitelstvo tuto žádost neschvaluje, nutno předložit doklady, že tento poplatek je placen v jiné obci - neschválení - přijato všemi hlasy
4. Nabídky na rekonstrukci malby ve Staré hospodě, pozvat na 13.6. oba malíře, aby se vyjádřili k nabídkám pro 2.kolo.
5. informace o výsledku žádosti grantu Sběr a třídění odpadu 2007, žádost byla zamítnuta pro přetlak žádostí.
6. informace o provedení sběru Nebezpečného odpadu dne 11.6.2007 a informaci o možnosti provedení sběru velkoobjemového materiálu do konce měsíce června.
7. termín konání valné hromady společnosti VAK Havlíčkův Brod
8. výsledek auditu hospodaření obce
9. závěrečný účet za rok 2006 v příjmech a výdajích .
10. založení přírodní rezervace Svatomariánské údolí.
11. náklady dle rozpisu (ZŠ Buttulova) na žáka. Původní faktura s částkou 5012,-Kč se vrátí a město Chotěboře vystaví fakturu novou ve výši 4659,-Kč - přijato všemi hlasy
12. informace Ing.arch Václava Marka s detaily, které je nutno provést při úpravě školního hřiště
13. návrh na přestavbu přístavku u Staré hospody
14. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 1.335.334,80Kč
TV KB 786.373,88Kč
Úvěry č.p.63 a č.p. 6 -3.113.677Kč

ZO ukládá :
1. starostovi projednat s majitelem úpravu toku Novoveského potoka
2. starostovi získat podklady pro funkci opatrovníka

závěr jednání ukončen 20.45


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: