Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 4/2012

Zápis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 4/2012

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř. číslo 4/2012
konané dne 2. 4. 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny
Body jednání:

 1.Kontrola úkolu ze zasedání 5. 3. 2012  -  všechny úkoly jsou splněny

 2.Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje všemi hlasy

 3.Projednání informací o výběrovém řízení na revitalizaci zeleně v obci
a.      ZO bere na vědomí zrušení výběrového řízení a vypsání nového výběrového řízení na revitalizaci zeleně v obci
b.     ZO schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení   – přijato všemi hlasy

4.Projednání informací o POOV
ZO bere na vědomí vypsání výběrového řízení – přijato všemi hlasy

5.Projednání informací o místní komunikaci v Nové Dvoře
ZO bere na vědomí vypsání výběrového řízení – přijato všemi hlasy

 6.Projednání informací z Katastrálního území
ZO schvaluje zahájení prací na získání spoluvlastnického dílů 1/24 v Novém Dvoře – přijato všemi hlasy

 7.Projednání žádosti o podmínkách převodu pozemků pozemkového fondu
ZO bere na vědomí žádost PF ČR – přijato všemi hlasy

 8.Projednání smlouvy o výpůjčce, darovací smlouvy, smlouvy věcného břemena u mostu a  na zatáčky pod Červeným kopcem
a.    ZO schvaluje darovaní pozemků 83/6, 62/15,1201/2 Kraji Vysočina – přijato všemi hlasy
b.    ZO schvaluje výpůjčku pozemků 83/3,77/3, 62/7, 52 jako manipulační plochu pro rekonstrukci mostu  na silnici 345 - Kraji Vysočina– přijato všemi hlasy
c.    ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena mezi obcí Nová Ves u Chotěboře, Krajem Vysočina a ČEZ Distribuce a.s. pro přeložku kabelů nn na pozemku 83/3  – přijato všemi hlasy
d.    ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena mezi obcí Nová Ves u Chotěboře, Krajem Vysočina a Telefónica ČR a.s.  pro přeložku telekomunikačního vedení na pozemku 83/3  – přijato všemi hlasy

 9.Projednání aktualizaci zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
ZO bere a vědomí aktualizaci zásad územního rozvoje Kraje Vysočina – přijato všemi hlasy

 10.Projednání žádosti pana Víta Čechovského na pronájem nebytových prostor ve dřevníku č.p.6
a.    ZO schvaluje žádost na pronájem nebytových prostor v dřevníku ­ – přijato všemi hlasy
b.    ZO pověřuje starostu sepsat nájemní smlouvu a stanovuje cenu za 1m2 50Kč/měsíc – přijato všemi hlasy

 11.Projednání výkupu pozemku od pana Meduny
ZO schvaluje výkup pozemku od pana Meduny za cenu obvyklou – 30Kč za 1m2. Kupující hradí náklady smlouvy. Jedná se o předzahrádku tj. zelenou plochu mezi plotem pana Meduny a silnicí 34523; parcela č.64/31 výměra  45m2 – přijato všemi hlasy

 12.Projednání odprodeje obecního pozemku 2071/10 74m2, 553/6 16m2 a 553/9c 6m2
ZO schvaluje odprodej nově vzniklé parcely 2071/10 74m2, 553/6 16m2 a 553/9c 6m2 za cenou obvyklou  –  30Kč za 1m2. Kupující hradí náklady smlouvy – přijato všemi hlasy

 13.Projednání o úpravě projektu na čištění Novoveského potoka
ZO bere na vědomí informace o úpravě PD – přijato všemi hlasy

 14.Projednání žádosti SDH Nová Ves u Chotěboře o příspěvek na kulturní akce
ZO schvaluje příspěvek ve výši 5000Kč – přijato všemi hlasy

 15.Projednání žádosti Jaroslava Beneše
ZO bere na vědomí a zařazuje do pořadníku na přidělení bytu – přijato všemi hlasy

 16.Projednání přidělení bytu 205
ZO schvaluje přidělení bytu 205 dvojici Marek Doležán a Edita Vidourková – přijato všemi hlasy

 17.Projednání rozpočtových změn č.1 a č.2
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1 a č.2 – přijato všemi hlasy

18.
Projednání návrhu na dar
ZO schvaluje na základě výsledku hospodaření za rok 2011 finanční dar pro starostu a místostarostu ve výši 15.000Kč, vyplacení bude v 2.pol roku - přijato všemi hlasy

 19.Projednání žádosti Mgr. Lenky klusáčkové o uvolnění  z členství zastupitelstva obce
ZO bere na vědomí žádost Mgr. Lenky Klusáčkové a pověřuje starostu oslovit náhradníka z kandidátky KDU- ČSL p. Jiřího Karlíka a pozvat jej na příští zasedání – přijato všemi hlasy

 20.Projednání informace SDH k možnosti nákupu Tatry 813
ZO bere na vědomí informaci SDH a požaduje odpovědět na vznesené dotazy a připraví vše na další zasedání, kterého se zúčastní velitel SDH nebo zástupce – přijato všemi hlasy

 21.Projednání žádosti na odprodej pozemku u Kufru a Bláhu
ZO schvaluje záměr odprodeje zaploceného pozemku – přijato všemi hlasy

 22.Poděkování starosty.
Starosta obce děkuje Kamilu Škarydovi za vzornou obsluhu, Iloně Bělouškové a Miroslavu Doležánovi za práci v kuchyni a ve výčepu a za pomoc Ing. Václavu Markovi a Martinu Břízovi během setkání se seniory, které proběhlo 30.3.2012. Dále děkuje žákům a pedagogům z místní základní školy za připravené vystoupení a vzornou reprezentaci.

  23.Stavy účtů: Běžný účet:        

KB                   91.183,14Kč
ČSOB                17.443,53Kč
ČS                   174.726,84Kč
Úvěr ke splacení:              -2.832.900,00Kč

                                                         

 

 

Závěr zasedání 20.30


 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: