Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis z usnesení zastupitelstva obce 14/2006

Zápis z usnesení zastupitelstva obce 14/2006

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř.číslo 14/2006
konané dne 4.12.2006 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce - přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 4.9.2006
ˇ pokračování akce "Čistá voda" na dokončení projektové dokumentace pro uzemní a vodoprávní řízení - bod trvá
ˇ ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. rozpočet na rok 2007 dle návrhu v příjmech 3.340.600,-Kč a ve výdajích v částce 3.415.600,-Kč, schodek rozpočtu bude kryt z termínovaného účtu 75.000,-Kč - přijato všemi hlasy
4. doplnění dopravních ho označení, že v obci je měřena rychlost radarem - přijato všemi hlasy
5. žádost ZŠ Nová Ves u Chotěboře o ponechání finančních prostředků z výběru školného ve školní družině pro nákup materiálu do školní družinu - přijato všemi hlasy
6. změnu v užívání na pozemcích parcela č. 459/2 a 272/6 z trvale travních porostů na pozemky určené k zalesnění v majetku pana J. Tesaře - přijato všemi hlasy
7. změnu užívání na pozemky PK 1294 z trvale polních pozemků na pozemek určený k zalesnění v majetku p. M. Holoubka- přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. zjištění kontrolního výboru, o správném postupu při uzavírání smluv na dohodu o vykonané práci
2. informace o postupu prací na staré hospodě
3. informace o postupu prací na kanalizaci
4. informace o postupu prací na zabezpečení obecního majetku
5. informace o postupu prací na místním hřbitově ( přípravné práce pro anténní systém MAN Podoubraví)
6. informace o postupu prací na orientačních radarech ( běží zkušební provoz, který bude během měsíce upravován a dolaďován)
7. žádost o příspěvek ZŠ Buttulova - Chotěboř a pověřuje starostu odesláním odpovědi.
8. výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
9. povinnost majitelů a uživatelů pozemků zajistit bezpečnou vzdálenost u vedení nn 230/400V od porostů 1 m a pověřuje starostu se zveřejněním
10. dodaný seznam členů místní organizace STP v Chotěboři
11. protokol o definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR na plynofikaci
12. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 533.804,-Kč
TV KB 95.524,-Kč
Úvěr: -1.499.999,00Kč
Úvěr na č.p. 6 : 5.000.000,00Kč

ZO ukládá :
1. starostovi vypracovat a zaslat dopis dodavatelské firmě s upozorněním na nedodržení termínu vyhotovení dílčích prací ( položení krytiny)
2. starostovi doplnit dopravní značku pro vyhrazené parkoviště před OÚ

závěr jednání ukončen 19.15

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: