Zápis z ustavujícího zastupitelstva obce, dne 1.11.2018

      ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO  ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE, KONANÉHO DNE 31.10.2018

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře bylo zahájeno 31.10. v 18:00 hodin dosavadním starostou obce Ing. Milošem Uchytilem.

Předsedající konstatoval, že před zahájením zasedaní bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves u Chotěboře zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Před složením slibu se vzdal svého mandátu ing. Jaromír Filip Ccs.

 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Dále jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu . Žádný z přítomných osmi členů zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

1)      Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu Andreu Culkovou a pana Jiřího Karlíka. Zapisovatelem Janu Markovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Ves u Chotěboře určuje ověřovatele zápisu Andreu Culkovou a Jiřího Karlíka a zapisovatelku Janu Markovou.

PRO      8              PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

2)      Schválení programu

Navržený program:

1)      Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)      Schválení programu

3)      Volba starosty a místostarosty

a)       určení počtu místostarostů

b)      určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§71 odst.1 písm. a/ zákona o obcích)

c)       určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)      volba starosty

e)      volba místostarosty

4)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)       určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)      volba předsedy finančního výboru

c)       volba předsedy kontrolního výboru

d)      volba členů finančního výboru

e)      volba členů kontrolního výboru

5)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst. 2 zákona o obcích)

7)      Diskuze

6)    Bylo požádáno o doplnění programu o bod :

-projednání jednacího řádu zastupitelstva obce

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje navržený program.

 

PRO      8              PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.2 bylo schváleno.

 

 

 

3)Volba starosty a místostarosty

 

a)    Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty.

 

PRO      8              PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.3 bylo schváleno.

 

b)    Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná a funkce místostarosty obce byla vykonávána jako neuvolněná.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.

 

PRO      8              PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.4 bylo schváleno.

 

c)    Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasovaní zastupitelstvo musí schválit. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

PRO      8              PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.5 bylo schváleno.

 

 d)    Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Miroslav Doležán navrhl zvolit do funkce starostky paní Andreu Culkovou. Protinávrh: člen zastupitelstva Ing.Arch.Václav Marek navrhl zvolit do funkce starosty  ing. Miloše Uchytila.

 

Nejprve hlasováno o protinávrhu pro pana ing. Miloše Uchytila

 

 

PRO      2              PROTI              5               ZDRŽELI SE                1

 

Usnesení č.6 nebylo schváleno.

 

Hlasováni o návrhu pro paní  Andreu Culkovou

 

PRO      5             PROTI              0               ZDRŽELI SE                3

 

Usnesení č.7 bylo schváleno.

 

Pro zvolení starostky přezvala starostka  Andrea Culková vedení zasedání (dále veden jako předsedající).

 

 

e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

paní Jana Marková přednesla návrh na funkci místostarosty Miroslava Doležána. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo volí místostarostou obce Nová Ves u Chotěboře.

 

PRO      5             PROTI              0               ZDRŽELI SE                3

 

Usnesení č.8 bylo schváleno.

 

4)     Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a rady školy
a)    Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor a určit počet členů výborů, zvolit předsedu a členy finančního výboru a předsedu a členy kontrolního výboru.  Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

 

PRO      8             PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.9 bylo schváleno.

 

b) Volba předsedy finančního výboru

Předsedající navrhl na předsedu finančního výboru pana Martina Koláře.Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí předsedu finančního výboru.

 

PRO      7             PROTI              0               ZDRŽELI SE                1

 

Usnesení č.10 bylo schváleno.

 

 

c)Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající navrhl na předsedu kontrolního výboru paní Janu Markovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí předsedu kontrolního výboru.

 

PRO      7             PROTI              0               ZDRŽELI SE                1

 

Usnesení č.11 bylo schváleno.

 

d)Vzhledem ke složení mandátu pana ing Jaromíra Filipa Ccs, bylo rozhodnuto členy kontrolního a finančního výboru, zvolit až  na dalším řádném zastupitelstvu obce.

 

5)    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 77 odst. 3) písm. b) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, byla poskytována měsíční odměna od stanoveného data Odměna se poskytuje ode dne od 1. 11. 2018. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo stanovuje dnem 1. 11. 2018 následující odměny za výkon funkce ve výši:
místostarosta 12 500,00Kč, předseda výboru 1000,00Kč, člen výboru 600,00Kč

 


PRO      8            PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.12 bylo schváleno.

 

6)Jednací řád obce

Předsedající předložila nový jednací řád obce a stanovena 30.min pauza na prostudování dokumentu. Po uplynutí doby Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje nový jednací řád obce v plném znění s platností od 31.10.2018 pro volební období 2018-2022.

 

PRO      7            PROTI              0               ZDRŽELI SE                1

 

Usnesení č.13 bylo schváleno.

 

7)Diskuze

 

 

Ukončení zastupitelstva v 19:30 hod 31.10.2018

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Andrea Culková__________________________________

 

Jiří Karlík_______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.