Zápis za zasedání zastupitelstva č.1/21013

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

poř. číslo 1/2013 konané dne 7. 1. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: dle presenční listiny

 Body jednání:

 1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje doplněný program dle přílohy -  přijato všemi hlasy

 2. Kontrola úkolu ze zasedání 3. 12. 2012 a 21. 12. 2012  - úkoly jsou splněny

 3. Projednání informací o přípravě slavnosti rodáků 2013
a)   ZO bere na vědomí
b)    ZO schvaluje komisi ve složení Ing. Filip CSc., Ing. arch. Marek, Karlík – přijato všemi hlasy

 4. Projednání změny nájemní smlouvy se Zemědělským družstvem Maleč
a)  ZO schvaluje dodatek k nájemní smlouvě se ZD Maleč
b)  ZO pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy – přijato všemi hlasy

 5. Projednání návrhu na žádost na POVV na rok 2013
ZO schvaluje záměr pro POVV na opravu tarasu a oplocení zahrady ZŠ – přijato všemi hlasy

 6. Projednání žádosti o náhradu škody za pád stromu na nemovitost v říjnu 2012
ZO schvaluje předání událost Čs. pojišťovně, pojišťovací poradkyni paní Tiché, k vyřešení – přijato všemi hlasy

 7. Projednání záměru zřízení účtu u ČNB
ZO schvaluje zřízení běžného peněžního účtu u ČNB – přijato všemi hlasy

 8. Projednání zprávy kontrolního výboru za 2.pol.2012
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru – přijato všemi hlasy

9.Stavy účtů:

KB          184.090,81Kč
ČSOB     121.537,81Kč
ČS            57.692,25Kč
Úvěr č.p.6     2.332.800,00Kč
Úvěr most       496.800,00Kč

Závěr zasedání 18.45

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.