Zápis za zasedání zastupitelstva obce 11/2012 z 1.10.2012

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
poř. číslo 11/2012
konané dne 1. 10. 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: dle presenční listiny
Body jednání:

1. Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje doplněný program dle přílohy -  přijato všemi hlasy

2. Kontrola úkolu ze zasedání 3. 9. 2012 
a.     Nákup 1/24 od dědiců po Brožových – bod trvá
b.    Směna pozemků se statkem Doubravka – bod trvá
c.    - ostatní úkoly jsou splněny

3. Projednání informací o kontrole akce MK v Novém Dvoře
ZO bere na vědomí kontrolu akce krajem Vysočina  – přijato všemi hlas

4. Projednání informací o stavu akce zeleň v obc
ZO bere na vědomí podanou informaci o stavu akce čeká se na rozhodnutí SFŽP – přijato všemi hlasy

5. Projednání informací o akci MAS Podhůří Železných hor Cesta poznání
ZO bere na vědomí informace o průběhu slavnostním otevření provozu stezky 14. 9. 2012 v Chotěboři – přijato všemi hlasy

6. Projednání informací z valné hromady Svazku obcí Podoubraví
ZO bere na vědomí informace z VH SVOP – přijato všemi hlasy

7. Projednání žádosti o licenci linky 600210
ZO schvaluje žádost a doporučuje udělení licence – přijato všemi hlasy

8. rojednání žádosti o licenci linky 600110
ZO schvaluje žádost a doporučuje udělení licence – přijato všemi hlasy

9. Projednání žádosti o licenci linky 840319
ZO schvaluje žádost a doporučuje udělení licence – přijato všemi hlasy

10. Projednání žádosti o licenci linky 680023
ZO
schvaluje žádost a doporučuje udělení licence – přijato všemi hlasy

11. Projednání průběh opravy místních vozovek
ZO schvaluje provedené opravy výtluků, neplánované výdaje bude uhrazeno z rozpočtové rezervy – přijato všemi hlasy

12. Projednání návrh rozpočtu na rok 2013 1 .čtení
ZO bere na vědomí rozpočet na rok 2013 – je navržen jako vyrovnaný – přijato všemi hlasy

13. Příprava akcí na rok 2013
ZO schvaluje priority pro navržené akce náměstíčko, zeleň a škola – přijato všemi hlasy

14. Projednání přípravy odprodeje zahradní techniky.
ZO bere na vědomí odprodej nepotřebné zahradní techniky

15. Projednání žádosti o příspěvek na drobná vydání pro MŠ Víska pro děti z obce
ZO schvaluje příspěvek na drobná vydání ve výši 100Kč na dítě z Nové Vsi tj. celkem 1.400Kč – přijato všemi hlasy

 16. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena pro RWE
ZO schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na parcelách č. 2071/3 a 64/3 ve prospěch RWE Distribuční služby s.r.o. na přeložení plynového potrubí u stavby nového propustku na silnici III. třídy č. 34525 – přijato všemi hlasy

17. Projednání rozpočtových změn č. 4, 5, 6
ZO schvaluje provedení rozpočtových změn č. 4, 5, 6  – přijato všemi hlasy

18. Projednání podnětu na základě dopisu od JUDr. Rohra na zrušení usnesení č.20/10/2012 z 3.9.20102
ZO bere na vědomí podaný dopis a upřesňuje: bod č.20 byl do programu zařazen až v rozpravě v bodu Různé a ZO navrhlo řešení, které by vedlo ke smíru mezi oběma stranami. Vzalo na vědomí pouze současný stav s nastíněním možnosti řešení – přijato všemi hlasy

19. Projednání žádosti Pozemkového úřadu na vyjádření k parcele č.710/1 na prodej
ZO pověřuje starostu prověřením zda VAK HB má zájem o stavbu vodojemu, který se nachází na této parcele – přijato všemi hlasy

20. Projednání návrhu na umístění čmeláka zemního Agenturou pro ochranu přírody
ZO schvaluje umístění čmeláka v katastru obce – přijato všemi hlasy

21. Projednání návrhu opatření obecné povahy týkající se Rorýse obecného
ZO schvaluje návrh na ochranu Rorýse obecného v katastru obce – přijato všemi hlasy

22.Projednání zónace přírody v CHKO Železných hory
ZO bere na vědomí a nemá připomínky k navrženým zónám – přijato všemi hlasy

23. Stavy účtů: Běžný účet:       
KB                   348.808,34Kč
ČSOB                 52.215,68Kč
ČS                      52.984,86Kč
Úvěr ke splacení:              -3.065.100,00K

Závěr zasedání 20.30

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.