Zápis za zasedání zastupitelstva obce č. 13/2012 z 3. prosince 2012

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 poř. číslo 13/2012 konané dne 3. 12. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: dle presenční listiny

 Body jednání:

 1.Program zasedání zastupitelstva obce – ZO schvaluje doplněný program dle přílohy -  přijato všemi hlasy

 2. Kontrola úkolu ze zasedání  5.11. 2012 
a.     Směna pozemků se statkem Doubravka se přesunuje na březen 2013
b.    - ostatní úkoly jsou splněny

 3.Projednání žádosti o odprodej obecního pozemku v Novém Dvoře p.č.1170/3
ZO schvaluje pronájem dotčeného pozemku 17770/3 a pověřuje starostu přípravou nájemní smlouvy a panem Homolkou – přijato všemi hlasy

 4.Projednání informací o jednání na ROP Jihovýchod
ZO bere na vědomí a pověřuje Ing. Arch Marka upravit stavební dokumentaci pro získání dotace z ROP Jihovýchod a SFŽP – přijato všemi hlasy

 5.Projednání informací o SR a schůzce zakladatelů MAS
ZO bere na vědomí dovolbu členů dozorčí rady – přijato všemi hlasy

 6.Projednání informací z předsednictva SVOP
ZO bere na vědomí podané informace – přijato všemi hlasy

 7.Projednání návrhu na dodatek smlouvy se svozovou firmou ODAS
ZO schvaluje dodatek ke smlouvě a pověřuje starostu podpisem – přijato všemi hlasy

 8.Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013
a) ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2013 jako vyrovnaný v částce 8.579.500,-Kč
b) ZO schvaluje rozpočtový výhled na období let 2013-2018
– přijato všemi hlasy

 9.Projednání rozpočtových změn č. 8
ZO schvaluje provedení rozpočtové změny č. 8  – přijato všemi hlasy

 10.Projednání přidělení obecního bytu
ZO schvaluje přidělení bytu č.5 v č.p.63 paní Frantálové – přijato všemi hlasy

 11.Projednání připravovaných prací na zahradě ZŠ
ZO bere na vědomí navržený postup prací na zahradě ZŠ – přijato všemi hlasy
 

 12.Projednání nabídky na opravu chodníku před ZŠ
ZO schvaluje opravu chodníku dle předložené nabídky firmou Dřevokov – přijato všemi hlasy

 13.Projednání proplacení faktur za plyn a elektřinu SDH Nová Ves  a TJ SOKOL
ZO schvaluje proplacení faktur za plyn a elektřinu za požární zbrojnici organizací SDH Nová Ves u Chotěboře a fakturu za plyn KD TJ SOKOL Nová ves u Chotěboře v plné výši nákladů za plyn a elektřinu – přijato všemi hlasy

 14.Projednání návrhu obecné závazné vyhlášky obce 1/2012 nakládání s odpady
ZO schvaluje OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – přijato všemi hlasy

15.Příprava doplnění podkladů ke smlouvě na odprodej obecního pozemku zaploceného u č. p. 50
ZO bere na vědomí předložení geometrického plánu a schvaluje smlouvu na prodej tohoto pozemku – přijato všemi hlasy

 16.Projednání zprávy laboratoře ENVIREX
ZO bere na vědomí výsledky rozboru vod – přijato všemi hlasy

17.Projednání smlouvy na zřízení věcného břemene na obecném pozemku od firmy ČEZ
ZO schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene  na obecní pozemek pro vedení k č.p.20 a podpisem smlouvy pověřuje starostu – přijato všemi hlasy

 18.Projednání příspěvku z výnosu loterií a hracích automatů
ZO bere na vědomí přípravu přerozdělení příspěvků a bod jednání odkládá na příští zasedání – přijato všemi hlasy

 19.Projednání zákazu provozu motorových vozidel ve významném krajinném prvku – lom Rouzeň
ZO schvaluje zákaz provozu motorových vozidel, motocyklů a čtyřkolek pod pokutou 10.000,-Kč v prostoru lomu Rouzeň  – přijato všemi hlasy

 20.Stavy účtů: Běžný účet:       
KB                   262.452,21Kč
ČSOB                   78.966,81Kč
ČS                      59.660,92Kč

 Úvěr ke splacení: č.p6       -2.322.800,00Kč
             Památníky                  514.010,00Kč

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.