Úvodní stránka » Zasedání zastupitelstva » Zápis ze zasdání zastupitelstva obce 2/2008

Zápis ze zasdání zastupitelstva obce 2/2008

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 7.1.2008
· zajištění výstavby čekárny pro Nový Dvůr – bod trvá
· příprava projektu pro Novoveský potok – byla provedena konzultace s Lesy ČR. Projektovat budou Lesy ČR – připraví investiční záměr a studii – obec bude průběžně sledovat vývoj
· nákup vybavení galerie – bod trvá
· informace o daních z nemovitostí - bod trvá
· ostatní body splněny – přijato všemi hlasy
3. smlouvu č.641/142/2008-9 mezi obcí a firmou Connex Východní Čechy na zajištění dopravní obslužnosti v letech 2008 a 2009.
4. odprodej části pozemku parcela č. 118/1 sousedící s pozemkem p.č.131. Nabyvatel uhradí cenu běžnou a veškeré náklady se zaměřením a právními úkony s tím spojené – přijato všemi hlasy
5. příspěvek ve výši 2.000,-Kč pro zasloužilého hasiče, bude poukázáno na účet OSH Havlíčkův Brod – přijato všemi hlasy
6. žádost o osvobození od placení poplatků za odpad za rekreační objekt v Novém Dvoře pro jeho neobyvatelnost pro p. Evu Ždímalovou – přijato všemi hlasy
7. žádost o příspěvek na A DIVADLO za stejných podmínek jako v roce 2007 – přijato všemi hlasy
8. žádost o příspěvek na činnost místní organizace včelařů ve výši 1.500Kč – přijato všemi hlasy
9. požádat okresní soud o zproštění funkce opatrovníka – přijato všemi hlasy
10. smlouvu s Dětským Domovem na pronájem bytu 3+1 č.302 a pověřuje starostu podpisem smlouvy – přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. informace o postupu prací na kanalizaci – běží odvolací lhůta pro stavební povolení.
2. informace o postupu prací na kolně u staré hospody.
3. zprávu o provedených změnách v rozpočtu za rok 2007 – rozpočtové změny
4. žádosti o pronájem obecního pozemku p.č. 2099,636/1,636/3,639,640/2. Žádost si podala organizace z Chotěboře a jedna z Nové Vsi. ZO navrhuje jejich vzájemnou dohodu a jednáním pověřuje za ZO pana Romana Sadílka, který sdělí výsledek na příštím zasedání.
5. nabídku na výkup lesního pozemku. ZO neschvaluje – přijato všemi hlasy
6. informaci o otevření objektu č.p.6 – Staré hospody- bytové části
7. informaci o nákupu výpočetní techniky – v týdnu proběhne montáž.
8. konání 5. reprezentačního plesu města Chotěboř
9. žádost Jednoty Havlíčkův Brod o odsouhlasení kompenzace za provedené práce na skladě ve slevě nájmu. Obec provede kontrolu nákladů a bude realizovat dodávku vlastními silami.
10. zprávu o kontrole účetnictví příspěvkové organizace obce - Základní školy. Ke zprávě a k vedení účetnictví nejsou výhrady a obec neukládá žádná opravná opatření – přijato všemi hlasy
11. zprávu o rozdělení bytů v č. p.6 a přerozdělení bytů a nebytových prostor v č.p.63
12. audit účetnictví za rok 2007, který proběhne 11.2.2008
13. navýšení hodnoty domu č.p.6, která vznikla rekonstrukcí budovy v letech 2006-2007
14. že není pronajat byt 5+1 č. 301, a proto obec osloví realitní kancelář a přes RK podá inzerát na pronájem.
15. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, ČS ) 1.529.293,20Kč
TV KB 794.603,27Kč
Úvěry č.p.63 a č.p. 6 -5.562.499,00Kč

ZO ukládá :
1. starostovi požádat okresní soud o zproštění funkce opatrovníka

 
TEPLOMĚR
15.4 °C   11:30:14   9.10.2018
 
 
KRÁTKÉ AKTUALITY
03.07.2019
Telefonní čísla

Podatelna, pokladna,kancelář OÚ: 604 475 118 

Starostka obce:

778 422 315

Místostarosta obce:

736 626 555

Účetní obce: 

604176 773 

 

23.04.2018
Číslo účtu pro platbu poplatků

Číslo účtu pro výběr poplatků od občanů je 104669614/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte za co je poplatek uhrazen,vaše příjmení + číslo popisné. 

Další dotazy zodpovíme na emailu: podatelna@novavesuchot.cz 

Více krátkých aktualit
 
 
NOVINKY E-MAILEM
Pokud chcete být informováni o aktualizacích stránek, přihlaste se.

E-mail: