Zápis ze zasedání ustanovujícího zastupitelstva obce

      

      ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA

 

 
Zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Chotěboře bylo zahájeno 19.10. v 18:00 hodin

dosavadní starostkou obce Andreou Culkovou a předáno nejstaršímu členovi zastupitelstva obce panu  Jiřímu Karlíkovi ( dále předsedajícímu).

Předsedající konstatoval, že před zahájením zasedaní bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nová Ves u Chotěboře zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Dále jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu . Žádný z přítomných devíti členů zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

1)      Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu pane Ing. Arch . Marka  a pana Petra Čapka. Zapisovatelem Janu Málkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nová Ves u Chotěboře určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Arch. Marka a pana Petra Čapka a zapisovatelku paní Janu Málkovou.

PRO      9             PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2)      Schválení programu:

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Navržený program:

1)      Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)      Schválení programu

3)      Volba starosty a místostarosty

a)       určení počtu místostarostů

b)      určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§71 odst.1 písm. a/ zákona o obcích)

c)       určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)      volba starosty

e)      volba místostarosty

4)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)       určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)      volba předsedy finančního výboru

c)       volba předsedy kontrolního výboru

d)      volba členů finančního výboru

e)      volba členů kontrolního výboru

5)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst. 2 zákona o obcích)

 6)      Projednání jednacího řádu zastupitelstva obce

 7)      Projednání rozpočtových změn

 8)     Diskuze

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje následující program ustavujícího zasedání 

 

PRO      9              PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.2 bylo schváleno.

 

3)Volba starosty a místostarosty

 

a)    Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty.

 

PRO      9             PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.3 bylo schváleno.

 

b)    Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná a funkce místostarosty obce byla vykonávána jako neuvolněná.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.

 

PRO      9             PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.4 bylo schváleno.

 

c)    Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasovaní zastupitelstvo musí schválit. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

PRO      9              PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.5 bylo schváleno.

 

 d)    Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podán tento návrh. Člen zastupitelstva pan Jiří Karlík navrhl zvolit do funkce starosty paní Andreu Culkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo zvolilo starostkou obce Nová Ves u Chotěboře paní Andreu Culkovou.

 

PRO        8                     PROTI              0                          ZDRŽELI  SE     1  (pí. Culková)

 

Usnesení č.6 bylo schváleno.

 

Po zvolení starostky přezvala starostka Andrea Culková vedení zasedání (dále veden jako předsedající).

 

 

e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

paní Andrea Culková přednesla návrh na funkci místostarosty Miroslava Doležána. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo volí místostarostou obce Nová Ves u Chotěboře pana Miroslava Doležána.

 

PRO      8             PROTI              0               ZDRŽELI SE          1 (pan Doležán)

 

Usnesení č.7 bylo schváleno.

 

4)    Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a rady školy
       a)  Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor a určit počet členů výborů, zvolit předsedu a členy finančního výboru a předsedu a členy kontrolního výboru.  Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

 

PRO      9            PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

     b) Volba předsedy finančního výboru

Předsedající navrhla na předsedu finančního výboru pana Martina Koláře. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí předsedu finančního výboru pana Martina Koláře

 

PRO      8            PROTI              0               ZDRŽELI SE                1 (p. Kolář)

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

          c)Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající navrhla na předsedu kontrolního výboru paní Janu Markovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo volí předsedu kontrolního výboru paní Janu Markovou

 

PRO      8             PROTI              0               ZDRŽELI SE                1 (pí . Marková)

Usnesení č.10 bylo schváleno

        d) Volba členů Finančního výboru 

   Předsedající navrhla na členy finančního výboru paní Janu Málkovou, pana Ing. Romana Sadílka, pana Petra Kadlečka, pana Jiřího Jindru. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

  Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru

 

PRO     9                PROTI                 0              ZDRŽELI SE           0

  

 Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

         e) Volba členů Kontrolního výboru 

   Předsedající navrhla na členy kontrolního výboru pana Ing. Arch. Václava Marka, pana Jiřího Karlíka, pana Petra Čapka, pana Pavla Koláře. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

  Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru 

 

PRO      9                    PROTI                  0              ZDRŽELI SE           0

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno

 

             f) Volba člena rady školy

 Předsedající navrhla na člena školní rady pana Ing. Romana Sadílka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

   Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce volí členem školní rady pana Ing. Romana Sadílka

 

 PRO      9                    PROTI                  0                   ZDRŽELI SE        0

 

 Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

5)    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 77 odst. 3) písm. b) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, byla poskytována měsíční odměna od stanoveného data. Odměna se poskytuje ode dne od 20. 10. 2022. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo stanovuje dnem 20. 10.  2022 následující odměny za výkon funkce ve výši:
místostarosta 12 500,00Kč, předseda výboru 1000,00Kč, člen výboru 600,00Kč

 


PRO      9           PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.14 bylo schváleno.

 

6)Jednací řád obce

Předsedající předložila návrh jednacího řádu obce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje jednací řád obce v plném znění s platností od 19.10.2022 pro volební období 2022-2026.

 

PRO      9            PROTI              0               ZDRŽELI SE                0

 

Usnesení č.15 bylo schváleno.

 

 

7) Projednání předpisu pro provádění rozpočtových změn

Předsedající přednesla návrh na předpis pro provádění rozpočtových změn. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce prováděním rozpočtových změn v plném rozsahu a ukládá tyto rozpočtové změny předkládat na nejbližším zastupitelstvu ke schválení. V případě vznesených připomínek je starostka povinna sjednat nápravu a předložit ke kontrole na dalším zasedání zastupitelstva obce.

 

 PRO        9               PROTI                   0              ZDRŽELI SE            0

 

  Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

 

 

 

8)Diskuze

 

Nově zvolená starostka obce odpověděla na dotazy přítomných hostů (oprava komunikace v Novém Dvoře, Podlesí)

 Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesené informace 

 

  PRO   9                    PROTI                  0                  ZDRŽELI SE             0

 

   Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 

Na závěr starostka poděkovala všem přítomným na zasedání zastupitelstva a jednání zastupitelstva v 18:34 ukončila.

 

 

Ukončení zastupitelstva v 18:34 hod 19.10.2022

 Ověřovatelé zápisu:

  Ing. Arch .Václav Marek -----------------------------------------

  

   Petr Čapek ---------------------------------------------------------

 

 

  Starostka obce Andrea Culková-----------------------------------

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.