Zápis ze zasedání zastupitelstav obce 11/2009

ZÁPIS ZE ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

poř.číslo 11/2009

 

konané dne 7.12.2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

Přítomni: dle presenční listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního zasedání ZO 7. 9. 2009
• kontejnery na tříděný odpad - bod trvá,
• dodatek smlouvy se ZD ohledně nájmu prodejny - bod trvá,
• příprava PD na průtah obcí - bod trvá,
• územní plán obce - bod trvá,
• ostatní body splněny - přijato všemi hlasy
3. úhradu neinvestičních nákladů ZŠ Maleč za žáka smlouvu - přijato všemi hlasy
4. návrh smlouvy se SZIF na dotaci na sběrná místa a pověřuje starostu podpisem smlouvu - přijato všemi hlasy
5. příspěvek ve výši 100,Kč na člena z obce pro Svaz tělesně postižených ČR, místní organizace Chotěboř smlouvu - přijato všemi hlasy
6. vyúčtování VHP od provozovatele
7. rozpočet obce na rok 2010 jako vyrovnaný ve výši 4.991.500,Kč- přijato všemi hlasy
8. nabídku ČP, a.s. na pojištění majetku obce a odpovědnosti a pověřuje starostu podpisem smlouvy - přijato všemi hlasy
9. nabídku na stavbu rybářské bašty od Aleše Pospíchala ve výši 141.000,-Kč- přijato všemi hlasy
10. návrh lávky přes Novoveský potok variantu 2. - přijato všemi hlasy
11. rozpočtová změna č.7 provedená k 28.11.2009 v příjmové a výdajové stránce ve výši 1418,50tis.Kč – přijato všemi hlasy
12. přijetí 9 ks obrazů, které jsou umístěny v prostorách OU, do inventury v částce 21830 Kč. Tato částka je odvozena z částky, která byla vyplacena za rekonstrukce obrazů – přijato všemi hlasy

ZO bere na vědomí:
1. Informaci o PP zeleň v obci – úprava parkové zeleně prezentace nového projektu. Návrh Revitalizace zeleně v obci. Jsou navrženy tyto úpravy: přemístění křížku u kostele, změna pomníku padlého vojáka, přemístění chaty pod rybníkem – nová situace, úprava zeleně na hřbitově
2. informaci o stavu veřejné zakázky Perno. Je doporučena výměna nebo nákup pozemku č.p.1402 s Markétou Dobřenskou majitelkou sousedních pozemků, aby celá stavba rybníka ležela na pozemcích obce.
3. informaci o probíhající akci na opravě kostela - výměna oken
4. informace o akci na opravu mostů na vodoteči Novoveského potoka – dokončení prací dle harmonogramu
5. informace o probíhajících pracích na hřbitově a další práce budou povolovány dle stavu rozpočtu (demontáž velkého kříže a oprava nebo výměna kamene a oprava kněžského hrobu)
6. informaci o převodu pozemků v Novém Dvoře
7. – Lípa Srdčitá – 17.12.2009 provede skácení
8. Návrh rozpočtu na rok 2010 ZŠ Nová Ves u Chotěboře
9. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČS, PS) 1.400.475,10Kč
TV KB 262.115,19Kč
Úvěry č.p. 6 -4.333.200,00Kč

ZO ukládá :
1. ukládá starostovi podepsat úvěrovou smlouvu


závěr jednání ukončen 20.30
 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.