Zápis ze zasedání zastupitelstva 10/2023

 

           ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 10/2023 ze dne 6.11. 2023 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

 

   

      Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za říjen

3.                   Nové parcely- projednání informací

4.                   Lesy – činnost v lese (nabídka na odkup lesních pozemků pro obec)

5.                   Oprava komunikací po obci Nová Ves u Chotěboře -  fakturace (informace)

6.                   Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře (zpomalovací prahy, ukazatelé

             rychlosti – projednání informací)

7.                   Projednání místních částí obce: A. Kohoutov a).Žádost pana Bc. H, b).Žádost- DKS Building s.r.o.

                                                                B. Zastráň- oprava komunikace, bod trvá

8.                   Rozpočtové opatření č.9

9.          ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů), informace

10.        Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá

11.        Svazek obcí Podoubraví- A. informace k vážnímu systému

                                                      B. projednání informací k příspěvku na zubní ordinaci

12.        Žádost pana V.H- schválení záměru 

13.        Stání na obecní techniku (vedle stodoly) - projednání informací  

14.        Záměr pronájmu nebytových prostor bývalé masny

15.        Záměr pronájmu nebytových prostor budovy č.p. 9 (bývalá poradna)- Žádost Junior

16.        Záměr dle geometrického plánu č.p. 548-75/2019 rozdělení pozemků a průběh vlastníky, zpřesnění      hranice pozemků podél komunikace 2124/1 ( schváleno 4.6.2020) – schválení záměru 

17.        Žádost pana Ing. E.N číslo parcely 119 – schválení záměru

18.        ČOV-  servisní smlouva s Hach lange 

19.        Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2023 

20.        Návrh rozpočtu na rok 2024

21.        Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2025-2029

22.        Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře

23.        Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2025-2029 příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře

24.        Žádost o příspěvek na činnost klubu SK Chotěboře oddíl orientačního běhu z.s.

25.        Žádost o poskytnutí daru Českému červenému kříži na činnost 

26.        Žádost o poskytnutí daru Český svaz včelařů z.s., základní organizace Chotěboř

27.        Žádost o poskytnutí příspěvku místního spolku Rybářů

28.        Žádost o poskytnutí příspěvku SDH Nová Ves u Chotěboře

29.        Žádost o poskytnutí příspěvku Tělovýchovná Jednota Sokol Nová Ves u Chotěboře zastoupena 

            pí. Mgr. Klusáčkovou  

30.        Žádost o poskytnutí příspěvku Tělocvičná Jednota Sokol zastoupena panem Ing. Uchytilem

31.        Žádost o poskytnutí příspěvku Myslivcům Nová Ves u Chotěboře- Víska na činnost 

32.        Žádost o příspěvek MŠ Víska

33.       A. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování

sběru, přepravy, třídění, využití komunálních odpadů

            B. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

34.        Poplatky, stočné, odpady             

36. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství – smluvní strany EKO-KOM,a.s. a Obec Nová Ves u Chotěboře, 

ev.č. 20/0106

37. ZŠ Nová Ves u Chotěboře- projednání informací

38. Pronájem obecních prostor - ceníky

39. Výpověď z nájmu nebytových prostor v hospodářské budově č.p.63

40. Návrh na mimořádnou odměnu starostce obce

41.        Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2 ( dokončeno) 2. Cesta do Kohoutova, 3. Záměr hospoda- bod trvá 4. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá, 5. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD, 6. Pergola horní hřiště

 42.      Rozprava    

 

 

 Termín konání: 6.11.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Doležán, Jindra, Karlík, Ing. Arch. Marek, Málková, Ing. Sadílek

 Omluveni: pan Kolář

 Hosté:  

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Ing. Sadílka a pana Doležána

 Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc říjen 2023

 

3.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám na akci: Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD. Starostka informovala, že v současné době je dokončena pokládka sítí

(voda, tlak. kanalizace, dešťová kanalizace). Kontrolní dny probíhají pravidelně čtvrtky/ za 14 dní. Starostka přednesla zastupitelstvu návrh třetího dílčího plnění na akci „ Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD v částce 908.007,62,- Kč bez DPH. Starostka informovala o vybudování gabionové stěny za účelem stabilizace půdy, gabiony jsou obdélníkové stěny z těžkého ocelového drátu naplněného dlážděnými kameny, chrání před sesuvy půdy, struktury jsou propustné, čímž chrání před vniknutím povodní a zároveň odvádějí povodňové vody z toho důvodu doporučuje budování v této etapě ( výstavby na poli)

     Návrh usnesení: ZO schvaluje fakturace na třetí dílčí plnění na akci Nová Ves u Chotěboře – inženýrské sítě pro 8 RD a vybudování gabionové stěny v této etapě

       Pro 8, proti 0, zdržel se 0 - schváleno          

4.                  ZO projednalo informace k lesům. Místostarosta přednesl informace k vyžínání a pracím v obecních lesích (vazba na pergolu vedle stodoly na stání obecních strojů a vazbu na horní hřiště na pergolu). 

ZO projednalo nabídku odkupu pozemku par.č. 1575 ( 1975 m2) a 1576 ( 471 m2 ) za 30,- Kč / 1m2  jedná se travní porost a les.

        Návrh usnesení: ZO schvaluje odkup pozemku po panu L. K. ( nabídka pan L.)

a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy

        Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

                   

5.Starostka přednesla informace k opravám místních komunikací v Nové Vsi u Chotěboře. Opravy komunikací proběhly dle daného harmonogramu. Starostka informovala ZO o opravě v místní části Nový Dvůr (kde nejsou dořešeny vlastnické vztahy) v opravách a úpravách vjezdů se bude pokračovat na jaře po dořešení těchto vlastnických vztahů, předem projednáno s majiteli. Fakturace v částce 362.600,- Kč bez DPH.

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

6. ZO projednalo možnosti umístění a využití bezpečnostních prvků v Nové Vsi u Chotěboře. Starostka informovala ZO, že proběhla schůzka se zástupcem z firmy DOSIP. ZO projedla pořízení úsekového měření do Nové Vsi u Chotěboře. Starostka informovala ZO, že proběhlo jednání s ORP Chotěboře se zástupci města a Městské policie o spolupráci na základě veřejnoprávní smlouvy, která je součástí pořízení úsekového měření.

  Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení úsekového měření (zakomponováno do rozpočtu obce pro rok 2024) a pověřuje starostku obce vyjednávat s ORP Chotěboř podmínky veřejnosprávní smlouvy a Městskou policií, zajistit nabídky firem na úsekové měření 

    Pro 8 proti 0, zdržel se- schváleno 

7.Starostka přednesla ZO informace k místním částem obce Nová Ves u Chotěboře

A.                Kohoutov: a) ZO projednalo žádost pana Bc. M. H. o kamerový systém do místní části Kohoutov

             Návrh usnesení: ZO zamítá žádost na kamerový systém do Kohoutova

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno zamítnutí žádosti

                                b)  ZO projednalo žádost firmy DKS Building s.r.o. o průjezd vozidel do místní části Kohoutova.

              Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost, ale specifikuje si podmínky pro průjezd vozidel firmy DKS Building s.r.o. ( spolupodílení na opravách místní komunikace, která není přizpůsobena vjezdu

zmiňovaných vozidel)

               Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

                                c) ZO projednalo obnovu komunikace v místní části Kohoutov k rekreačním parcelám

                Návrh usnesení: ZO schvaluje obnovu komunikace a opravu k rekreačním parcelám v místní části Kohoutov

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

B.                ZO projednalo informace k Zastráni ,ZO projednalo opravy výtluků a výmolů na komunikaci do místní části , bod trvá

        Návrh usnesení: ZO schvaluje opravu výmolů a výtluků do Zastráně, bod trvá

            Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

8.Starostka přednesla ZO rozpočtové opatření č.9

      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

        Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

          

 

9. Starostka přednesla informaci k žádosti o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na zpracování změny ÚP pro obec Nová Ves u Chotěboře v jednotném standartu, podaná dotace na MMR, bod trvá

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

     Pro 8, proti 0, zdržel se 0

10.ZO projednalo informace o návrhu zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP ), majitelé pozemku požadují opravu návrhu geodeta, poté opětovně schůzka na místě s majiteli a geodetem, bod trvá

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0

11. A.Starostka přednesla informace ohledně chytré evidence odpadu, které byly předneseny na VH Podoubraví v Krucemburku 3.10. 2023. Ave pořídilo vážící vůz a kontrola bude probíhat pouze na kontejnerech modrých ( papír) a žlutých (plast) 1100 l, čipy jsou dodány. Bod trvá

                Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0

        B.  ZO projednalo informace z VH Podoubraví o zřízení nové zubní ordinace a popřípadě příspěvku obce Nová Ves u Chotěboře na její zařízení a vybavení, paní doktorka se vyjádřila nebude požadovat příspěvek po obcích.

               Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0

12. ZO schvaluje záměr pana Ing. H. (místní část Nový Dvůr ) o odkup části pozemku par.č.1767/2 o  výměře 400 m2, prodej je za cenu 30,- Kč/1m2

       Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře v místní části Nový Dvůr dle geodetického návrhu Ing. V. Prodej pozemku par.č. 1767/2 o výměře 400m2 cena za 1m2 je 30,- Kč. ZO pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.

          Pro 8, proti 0, zdržel se – schválen prodej pozemku 

13. ZO projednalo informace k budování přístřešku u stodoly, bude nutné dopracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci ( oslovit projektanta). ZO projednalo proplacení materiálu panu P.

        Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu materiálu panu P.

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

14. ZO projednalo záměr pronájmu obecních prostor (prostor bývalé masny) v budově č.p. 63

         Návrh usnesení: ZO projednalo záměr pronájmu prostor bývalé masny v budě č.p. 63 a bod trvá

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0- záměr uvěřejněn po dobu než bude zájem o tyto prostory

15. ZO projednalo záměr pronájmu obecní budovy č.p. 9 (bývalá poradna). Starostka přednesla žádost Junior -dům dětí a mládeže, střediska volného času Chotěboř o pronájem poradny od ledna roku 2024 pro zájmový kroužek keramiky.

          Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu obecní budovy č.p. 9 pro Junior, specifikované podmínky pronájmu budou upřesněny na začátku roku 2024, dle zájmu dětí

            Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schválen pronájem 

16. ZO schvaluje záměr dle geometrického plánu č.p. 548-75/2019 rozdělení pozemků a průběh vlastníků, zpřesnění hranic podél komunikace 2124/1. Obec bude nabývat pozemek 930/2 7m2 od paní DK,1011/27 20m2 a 2051/2  8 m2 od pana RS a 2233 18 m2 od pana BF. Obec bude prodávat paní DK 2124/18 76 m2, 2124/17 16 m2, ZD Nová Ves- Víska zastoupena panem Ing. RD, 2124/15 a 2124/ 16 24 m2  2124/19 39 m2 panu RS. Cena za 1m2 je 30,- Kč. 

          Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje a odkupu dle geometrického plánu č.p.548-75/2019

            Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

17. ZO projednalo žádost pana Ing. N. o odkup části pozemku dle geodetického návrhu v katastrálním území obce Nová Ves u Chotěboře u st. 119

          Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku dle geodetického návrhu 

           ve vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře před st.118 a st.119 z parcely č. 62/1 (118 m2) panu Ing. N. za 30,- Kč / 1m2, prodej 118m2, ZO pověřuje starostku popisem smlouvy

             Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schválen záměr prodeje 

18. ZO projednalo servisní smlouvu s Hach lange na ČOV 

           Návrh usnesení: ZO schvaluje servisní smlouvu s firmou Hach lange a pověřuje starostku obce podpisem

             Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

19. Starostka přednesla zastupitelstvu Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2023

        Návrh usnesení: Návrh usnesení: ZO schvaluje Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2023 v plném rozsahu opatření bez výhrad a připomínek

Pro 9,proti 0, zdržel se 0- schváleno 

20. Starostka předložila zastupitelstvu obce Návrh rozpočtu na rok 2024

            – zastupitelstvo projednalo Návrh rozpočtu na rok 2024

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace a souhlasí s vyvěšením návrhu rozpočtu ve verzi, který byl předložen, návrh rozpočtu byl předložen jako schodkový a bude kryt vlastními zdroji na bankovních účtech  

             Pro 8, proti 0, zdržel se 0  

21.Starostka předložila zastupitelstvu Návrh střednědobého rozpočtu 2025-2029

-          Zastupitelstvo projednalo Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2025- 2029

Návrh usnesení. ZO bere na vědomí přednesené informace a souhlasí s vyvěšením návrhu střednědobého rozpočtu ve verzi, který byl předložen 

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

22.Starostka přednesla zastupitelstvu Návrh rozpočtu na rok 2024 příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

            Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí  návrh rozpočtu zřizované příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře na rok 2024 

           Pro 8, Proti 0, zdržel se 0

23.Starostka přednesla zastupitelstvu Návrh střednědobého rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

           Návrh usnesení: ZO bere na vědomí návrh střednědobého rozpočtu zřizované příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře na rok 2025- 2029 

 Pro 8, Proti 0, zdržel se 0

 

24.Starostka přednesla Žádost o příspěvek na činnost SK Chotěboře oddíl orientačního běhu  z.s.                                          

  Návrh usnese: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na činnost s dětmi a mládeží, reprezentování obce - součástí tohoto oddílu je několik svěřenců z Nové Vsi u Chotěboře 

   Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

25.Starostka přednesla Žádost Českého červeného kříže na příspěvek na činnost, nadále informovala ZO,že paní Jindrová a Filipová po dlouhých letech ukončily činnost u vítání občánků tímto by jim chtěla poděkovat za obětavou spolupráci a organizaci při těchto významných akcích obce Nová Ves u Chotěboře, velmi si ceníme a vážíme jejich spolupráce. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 10.000,- na činnost a jmenovité poděkování za organizaci a spolupráci při akcích obce Nová Ves u Chotěboře ( vítání občánků)

Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

26.Starostka přednesla Žádost o poskytnutí daru Českému svazu včelařů z.s., základní organizace          Chotěboř na činnost , léčbu včelstev   

Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč  

 Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

27.Starostka přednesla ZO Žádost o poskytnutí příspěvku místnímu spolku Rybářů

                      Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na činnost 

                      Pro 8, Proti 0, zdržel se 0-schváleno

28.Starostka přednesla Žádost o poskytnutí příspěvku pro SDH Nová Ves u Chotěboře

                       Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na činnost s dětmi  

                        Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

29.Starostka přednesla Žádost o poskytnutí příspěvku Tělovýchovné Jednotě Sokol Nová Ves u Chotěboře zastoupené Mgr. K.

                          Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na činnost s dětmi 

                            Pro 8, Proti 0 zdržel se 0- schváleno 

 

30.Starostka přednesla Žádost o poskytnutí příspěvku Tělocvičné Jednoty Sokol Nová Ves u Chotěboře zastoupené Ing. U.

                           Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na činnost 

                             Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

31.Starostka přednesla Žádost o poskytnutí příspěvku Myslivcům Nová Ves u Chotěboře- Víska 

                   Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč  

                     Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

32.Starostka přednesla Žádost MŠ Víska na příspěvek na nákup hraček do MŠ 

                   Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč za účelem nákupu nových hraček do MŠ Víska, vyplaceno v hotovosti 

                      Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

33.A. Starostka přednesla zastupitelstvu obce Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů, vyhláška bude upravena dle požadavků ministerstva. Starostka doporučuje ZO ponechat poplatek stejný jako v loňském roce.

             Návrh usnesení: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění ,využívání  a odstraňování komunálních odpadů , cena 600,- Kč /osoba/ na kalendářní rok, osvobozené osoby budou uvedeny v upravené vyhlášce

               Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

            B. Starostka přednesla zastupitelstvu Obecně závaznou vyhlášku Obce Nová Ves u Chotěboře  místním poplatku ze psů, musí být upravena dle pokynů ministerstva.

               Návrh usnesení: ZO schválilo navýšení ceny na 150,- Kč jeden pes/ druhý pes 200,- Kč

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

34.Zastupitelstvo projednalo poplatky a ceníky pro rok 2024, zaktualizování Ceníků pro rok 2024

             Návrh usnesení: ZO schvaluje zaktualizování Ceníků pro rok 2024 a poplatek za stočné 360 Kč/osoba /čtvrtletně, za odpad 600,- Kč za osobu od 18-ti let věku, poplatky za psa jeden 150,- Kč za rok/ druhý a další pes 200  ,- Kč/rok

(odpad splatný do 30.6. 2024, pes splatnost do konce měsíce února)

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

35. Starostka přednesla ZO smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení a místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství – smluvní strany EKO- KOM, a.s. a obec Nová Ves u Chotěboře, ev.č. 20/0106

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku podpisem předmětné smlouvy

     Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

36. Starostka přednesla ZO informace k ZŠ Nová Ves u Chotěboře.

    Návrh usnesení: ZO schvaluje audit síťové technologie a IT v ZŠ Nová Ves u Chotěboře, po dokončení bude předložen paní ředitelce dokument s doporučením a aktuálním stavem sítě a IT ( předpokládaná cena 14.500,- Kč bez DPH)

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

37. ZO projednalo aktuální ceníky na pronájem obecních prostor místní galerie, hospody a sklípku na horním hřišti s platností od 1.12. 2023

     Návrh usnesení: ZO schvaluje ceníky na půjčování hospody a horního hřiště (sklípku), 

      ( Občan trvale hlášený v obci – nevýdělečná akce za 1200,- Kč a energie, místní spolek – výdělečná akce s prodejem 1200,- Kč a energie, místní spolek nevýdělečná akce 0,- Kč nájem pouze energie, výdělečná akce nepořádána místním spolkem 2.000,- Kč nájem a energie) tento ceník platí pro hospodu i horní hřiště- sklípek

     Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

38. Starostka přednesla ZO výpověď z nebytových prostor v hospodářské budově č. p. 63

      Návrh usnesení: ZO schvaluje k 1.11. 2023, žádost pana M.

       Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

39. Starostka předala slovo místostarostovi obce panu Doležánovi, přednesl žádost o mimořádnou odměnu starostce obce Andree Culkové v jednonásobku odměny, která jí měsíčně náleží za výkon její funkce. Odměna jí náleží za práci, která je nad rámec jejich povinností.

               Návrh usnesení: ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce za plnění úkolů, které jsou nad rámec jejích povinností 

                 Pro 7, proti 0, zdržel se 1( Culková)- schváleno

40. Starostka přednesla ZO smlouvu Nová Ves u Chotě boře, kat.území : Nová Ves u Chotěboře, par.č. 784/1, 582 73 Nová Ves u Chotěboře s ČEZ distribuce, a.s.- smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě číslo smlouvy   23SOBSO 4122241592, smlouva je podmíněna úhradou 126.000,- Kč na připojení 8RD ( postačí 50% úhrady zbytek po vybudování)

     Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu Nová Ves u Chotěboře, kat.území : Nová Ves u Chotěboře, par.č. 784/1, 582 73 Nová Ves u Chotěboře s ČEZ distribuce, a.s.- smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě číslo smlouvy   23SOBSO 4122241592, ZO schvaluje uhrazení poplatku dle smlouvy s ČEZ  distribuce, a.s.

            Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

              

41. ZO projednalo žádost o spolufinancování služeb od Fokus Vysočina.

       Návrh usnesení: ZO zamítá žádost Fokus Vysočina o spolufinancování

        Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno zamítnutí žádosti

42. ZO projednalo výpověď původních smluv na pojištění majetku s Generali Česká pojišťovna 

 a Obcí Nová Ves u Chotěboře a ZO projednalo nově nastavené plnění smluv s Generali Česká pojišťovna na pojištění majetku Obce Nová Ves u Chotěboře

        Návrh usnesení: ZO schvaluje podání výpovědi na stávající smlouvu s Generali Česká pojišťovna a pověřuje starostku podpisem výpovědi a nové smlouvy na pojištění majetku pro Obec Nová Ves u Chotěboře s Generali Česká pojišťovna 

         Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

43. Starostka přednesla ZO informace o akci Na kávu do knihovny, které se bude konat 15.11. od 14:30 hod  do 17: 00 Hod v místní knihovně a Floristické tvoření , které se bude konat v Galerii 1.12. 2023 od 17:00 Hod

        Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na tyto akce od Obce Nová Ves u Chotěboře ( nákup svíček, kávy)

         Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

44. Starostka přednesla žádost pana M. o dočasném uložení dřeva na obecním pozemku.

       Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o dočasném uložení dřeva

         Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

 

 

 

45. Různé - _dlouhodobé úkoly:1. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2( dokončeno) 2. Cesta do Kohoutova, 

 3. Záměr hospoda- bod trvá 4. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá, 5. KD projektová dokumentace a opravy a úpravy KD,6. Pergola horní hřiště

 

 

46. Rozprava: 

 

Ukončení zastupitelstva obce: 20:35 Hod

Ověřovatelé zápisu: pan Ing. Sadílek………………………….

                              

                                 pan Doležán………………………………

 

 

 

 

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.