Zápis ze zasedání zastupitelstva 11/2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 11/2023 ze dne 27.11. 2023 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

 

   

      Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

      

 

 

 

     Program:

 Schválení programu zasedání
 Kontrola usnesení za listopad
 Nové parcely- projednání informací
 Lesy – činnost v lese
 Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře- úsekové měření
Rozpočtové opatření č.10
Návrh rozpočtu na rok 2024
Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2025-2029
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2025-2029 příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře
A. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku  za obecní systém odpadového hospodářství
            B. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Poplatky, stočné, odpady             
Cenová nabídka na posezení na horním hřišti- pan P. P
Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá                                                 
Rozprava    
 

 

 

 

 

 Termín konání: 27.11.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Jindra, Karlík, Ing. Arch. Marek, Málková, Ing. Sadílek

 Omluveni: pan Kolář, pan Doležán

 Hosté:  

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Čapka a pana Jindru

 Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

  Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc listopad 2023

 

3.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám na akci: Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD. Starostka informovala, že v současné době je dokončena pokládka sítí

(voda, tlak. kanalizace, dešťová kanalizace). Kontrolní dny probíhají pravidelně ve čtvrtek, 1x za 14 dní. Poslední kontrolní den proběhne 7.12. 2023 a podané informace o dokončení inženýrských sítí budou předneseny na ZO dne 11.12. 2023.

     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

       Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

4.                  Starostka přednesla informace o práci v lese, pokračuje vyžínání.

        Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0       

5. ZO projednalo možnosti umístění a využití bezpečnostních prvků v Nové Vsi u Chotěboře. Starostka informovala ZO, že proběhla schůzka se zástupcem z firmy DOSIP. ZO projedla pořízení úsekového měření do Nové Vsi u Chotěboře. Starostka informovala ZO, že proběhlo jednání s ORP Chotěboře se zástupci města a Městské policie o spolupráci na základě veřejnoprávní smlouvy, která je součástí pořízení úsekového měření. Firma DOSIP provede statistiku pro úsekové měření.

  Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

    Pro 7 , proti 0, zdržel se – bod nadále trvá

 

6.Starostka přednesla ZO rozpočtové opatření č.10

      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

        Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

          

7. Starostka předložila zastupitelstvu obce rozpočet na rok 2024

            – zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2024, který je schodkový a je krytý stavem bankovních účtů. 

             Návrh usnesení: ZO schvaluje schodkový rozpočet na rok 2024, který je krytý stavem bankovních účtů. 

             Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

8.Starostka předložila zastupitelstvu střednědobý rozpočet 2025-2029

-          Zastupitelstvo projednalo střednědobý rozpočet na rok 2025- 2029

Návrh usnesení. ZO schvaluje střednědobý rozpočet na rok 2025- 2029

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

9.Starostka přednesla zastupitelstvu rozpočet  na rok 2024 příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

            Návrh usnesení:  ZO schvaluje rozpočet zřizované příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře na rok 2024 

           Pro 7, Proti 0, zdržel se 0- schvaluje 

10.Starostka přednesla zastupitelstvu střednědobý rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

           Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý rozpočet zřizované příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře na rok 2025- 2029 

 Pro 7, Proti 0, zdržel se 0

 

11.A. Starostka přednesla zastupitelstvu obce Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, vyhláška byla upravena dle požadavků ministerstva. 

             Návrh usnesení: Návrh usnesení: Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze 30.11. 2022 a schvaluje se Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Chotěboře o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 27.11. 2023, cena 600,- Kč /osoba/ na kalendářní rok, tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2024

               Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

            B. Starostka přednesla zastupitelstvu Obecně závaznou vyhlášku Obce Nová Ves u Chotěboře  místním poplatku ze psů, byla upravena dle pokynů ministerstva.

               Návrh usnesení: Zrušuje se závazná vyhláška č. 2/2019, Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Chotěboře o místním poplatku ze psů, ze dne 19.12. 2019 a schvaluje se vyhláška obce Nová Ves u Chotěboře o místním poplatku ze psů ze dne 27.11. 2023, tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2024. 

           Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

12.Zastupitelstvo projednalo poplatky a ceníky pro rok 2024, zaktualizování Ceníků pro rok 2024

             Návrh usnesení: ZO schvaluje zaktualizování Ceníků pro rok 2024 a poplatek za stočné 360 Kč/osoba /čtvrtletně, za odpad 600,- Kč za osobu od 18-ti let věku, poplatky za psa jeden 150,- Kč za rok/ druhý a další pes 200  ,- Kč/rok

(odpad splatný do 30.6. 2024, poplatek za psa - splatnost do konce měsíce února)

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

13.Starostka přednesla cenovou nabídku na horní hřiště – posezení od pana Petra Pavlase, cenová nabídka je součástí zápisu na OÚ. Cena je 150.014,- Kč bez DPH

     Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku Petra Pavlase

     Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

14. Starostka přednesla zastupitelstvu plán inventur a stavy účtů 

      Návrh usnesení: ZO schvaluje plán inventur na rok 2023 a složení inventurní komise , předseda:  p. Ing. Arch. Marek, p. Karlík, p. Čapek  a starostka obce Culková Andrea

     Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

15.ZO projednalo nabídku od Andy plus s.r.o. na pořízení kopírovacího stroje na OÚ a ZŠ Nová Ves u Chotěboře.

      Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku od Andy plus s.r.o. v cenové nabídce 36.000,- Kč bez DPH ( 1 kopírovací stroj), ZO schvaluje pořízení na OÚ a do ZŠ Nová Ves u Chotěboře

      Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

 

 

16. Různé dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá                                                   

 - dlouhodobé úkoly nadále trvají

 

 

17. Rozprava: 

 

Ukončení zastupitelstva obce: 19:20 Hod

Ověřovatelé zápisu: pan Čapek………………………….

                              

                                 pan Jindra…………………………

 

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno:  

Sejmuto:                                                             

 

 

 
 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.