Zápis ze zasedání zastupitelstva 12/2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 12/2023 ze dne 11.12. 2023 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

      Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
       řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

      

 Program:

 Schválení programu zasedání
 Kontrola usnesení za listopad
 Nové parcely- projednání informací, fakturace, Dodatek s firmou T4 Building s.r.o.
 Lesy – činnost v lese
 Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře- úsekové měření
 Rozpočtové opatření č.11
 Projednání informací Podhůří Železných hor o.p.s.
 Projednání informací Svazek obcí Podoubraví
 Projednání informací ZŠ Nová Ves u Chotěboře
 Skartační a spisový plán – změny platné od 1.1. 2024
 ČOV- projednání informací, kalkulace ČOV
 

Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá                                                 
Rozprava    
 

 Termín konání: 11.12.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Jindra, Karlík, Ing. Arch. Marek, Málková, Ing. Sadílek, Kolář, 

 Omluveni: Doležán

 Hosté:  

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Ing. Sadílka a pana Koláře

 Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Sadílka, pana Koláře

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc listopad 2023

 

3.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám na akci: Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD. Starostka informovala, že v současné době je dokončena pokládka sítí

(voda, tlak. kanalizace, dešťová kanalizace). Starostka přednesla ZO Dodatek s firmou T4 Building s.r.o. na realizaci stavby Nová Ves u Chotěboře  - inženýrské sítě pro 8 RD, součástí dodatku je změnový list , způsob jakým změna byla provedena. Původní náklady stavebních objektů dle SOD byly  5.153 715,26,- Kč a nové náklady byly 5.303 143,18- Kč bez DPH, rozdíl je tedy 149.427,92 ,- Kč bez DPH, cena za dílo po započetí dodatku je tedy 5.303.143,18,- Kč bez DPH.

A.    ZO projednalo Dodatek s firmou T4  Building s.r.o.

     Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek s firmou T4 Building s.r.o. a  konečnou cenu díla Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD  po započetí Dodatku v částce 5.303.143,18,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem Dodatku a  ZO schvaluje dofakturování akce Nová Ves u Chotěboře inženýrské sítě pro 8RD.

       Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

B.     ZO projednalo nabídku Ing. Kujana na dokumentaci pro společné povolení stavby Nová Ves u Chotěboře- komunikace pro 8 RD v částce 62.000,- Kč bez DPH

Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku Ing. Kujana v částce 62.000,- Kč bez DPH

 Pro 8 ,proti 0, zdržel se 0- schváleno

 4.Starostka přednesla informace o práci v lese, pokračuje vyžínání.

        Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0       

5. ZO projednalo možnosti umístění a využití bezpečnostních prvků v Nové Vsi u Chotěboře. Firma DOSIP  provede statistiku pro úsekové měření.

  Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

    Pro 8 ,proti 0, zdržel se – bod nadále trvá

 

6.Starostka přednesla ZO rozpočtové opatření č.11

      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí

        Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

          

7. Starostka přednesla ZO informace z Valné hromady Podhůří Železných hor o.p.s, které se konalo 4.12. 2023 na MÚ v Chotěboři, starostka podala zastupitelům informace z konané Valné hromady Podhůří Železných hor o.p.s. a o činnosti MAS.

      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace o MAS 

      Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 8.Starostka přednesla informace o konání Valné hromady dne 12.12. 2023 v Jeřišně, informace budou předneseny na dalším zasedání ZO

   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

     Pro 8, proti 0, zdržel se 0

9.Starostka přednesla ZO žádost paní ředitelky Mgr. Ilony Markové o dofinancování provozních nákladů v ZŠ Nová Ves u Chotěboře v částce 60.000,- Kč

           

  Návrh usnesení: ZO schvaluje převod zbývajících mzdových nákladů do provozních nákladů a    dofinancování  provozu částkou 60.000,- Kč 

      Pro 8 , Proti 0, zdržel se 0 - schváleno

10.ZO projednalo změny ve skartačním a spisovém plánu, změny platné od 1.1. 2024

           Návrh usnesení: ZO schvaluje skartační a spisový plán  

 Pro 8, Proti 0, zdržel se 0 - schváleno

 

11. ZO projednalo informace k ČOV v Nové Vsi u Chotěboře. Starostka přednesla zastupitelstvu obce informace o kalkulaci pro rok 2024 na ČOV a fakturaci ČOV. ZO projednalo novou kalkulaci cen pro kalendářní rok 2024 a to v ceně 360 Kč/osoba na čtvrtletí

            Návrh usnesení: ZO schvaluje novou kalkulaci pro kalendářní rok 2024 a to v ceně 360,-Kč/ osoba na čtvrtletí

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

12. ZO projednalo dodatky s firmou  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, starostka informovala o Valné hromadě s AVE dne 6.12. ve Ždírci nad Doubravou.

            A. ZO projednalo Dodatek č. 8 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu ze dne 22.1. 2007

 Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.8 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu ze dne 22.1. 2007

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

B. ZO projednalo Dodatek č. 23 ke smlouvě uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu ze dne 2.11.1994

  Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 23 ke smlouvě uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu ze dne 2.11.1994

   Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

C.ZO projednalo Dodatek č.4 ke smlouvě o odstranění odpadu č. 00579980/001/2018 ze dne 10.3.2018

              Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.4 ke smlouvě o odstranění odpadu č. 00579980/001/2018 ze dne 10.3.2018

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

13. ZO projednalo smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku s firmou Fritex s.r.o. 

        Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku a pověřuje starostku podpisem smlouvy, zdarma zapůjčeny 2 ks 240 l nádob ( umístění na kontejnerovém stání u OÚ)

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

14. Různé dlouhodobé úkoly: 1. Cesta do Kohoutova 2. Záměr hospoda- bod trvá 3. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově- bod trvá 4. KD -projektová dokumentace a opravy a úpravy KD 5. Pergola horní hřiště a stání vedle stodoly- bod trvá 6. Místní část Kohoutov- komunikace k rekreačním parcelám, bod trvá 7. Místní část Zastráň- komunikace – bod trvá 8.  Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá 9.  ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů) bod trvá                                                   

 - dlouhodobé úkoly nadále trvají

15. Rozprava: 

 

 Ukončení zastupitelstva obce:  18:45 hod

 Ověřovatelé zápisu: pan Ing. Sadílek………………………….

                              

                                 pan Kolář ……………………………                                  vyvěšeno

 

 

                                        Starostka obce ,Andrea  Culková                                                                          sejmuto

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.