Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2023

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 5/2023 ze dne 3.5. 2023 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

       Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 

              řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za duben 2023

3.                   Nové parcely-projednání informací

4.                   ČOV

5.                   Lesy – činnost v lese

6.                   Hasiči

7.                   Program obnova venkova Vysočiny 2023

8.                   Projednání místních částí obce: A. Kohoutova, B. Zastráň 

9.          ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů)

10.        Lohmen- projednání informací

11.        Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )

12.        Různé - _dlouhodobé úkoly:1. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 2. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 3. Cesta do Kohoutova, 4. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá) 5. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 6. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli ),7. Záměr hospoda, 8. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově, 9. KD- opravy, výměna oken a dveří(bod trvá), 10. Horní hřiště- budování posezení (bod trvá)

                                                         

13.      Rozprava    

 

 Termín konání: 3.5.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Doležán, Karlík, Málková, Ing. Arch. Marek, Ing. Sadílek

 Omluveni: Marková, Kolář

 Hosté:

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Ing.Sadílka, pana Doležána

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc duben 2023  

 

3.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám. Starostka přednesla informaci o nutnosti přípravy výběrového řízení na dodavatele na akci: Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD. Starostka přednesla cenovou nabídku poradenských služeb v oblasti veřejných zakázek od centra společných služeb Svazku obcí Podoubraví na organizaci VŘ a zpracování zadávacích dokumentací.Výběrová komise paní Ing. D. Benáková, paní G. Čapková, paní Culková a pan Doležán.

    Návrh usnesení: ZO schvaluje podání výběrového řízení na akci Nová Ves u Chotěboře inženýrské sítě pro 8 RD, ZO schvaluje cenovou nabídku Centra společných služeb Svazku obcí Podoubraví                 

  Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

4.   Starostka informovala ZO o tom, že je dokončena na ČOV brána s výjezdem a byla pořízena PH sonda Hachlange na nátok do ČOV se zavedením telemetrie. Starostka informovala ZO o schůzce s vedením Sodo DUO spol. s.r.o. panem J.A o pořízení a instalaci snímače PH řídící jednotky.

              Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení a instalaci snímače PH řídící jednotky a spolupodílení se finančně se SODO DUO spol.s.r.o. polovinou nákladů

               Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

5.                   Starostka předala slovo místostarostovi panu Doležánovi, který přednesl informace o práci v lese

            ( sadba stromů, vyžínání, natírání stromků, těžba) předneseny informace k hospodaření v lese.     Realizovány oplocenky, nachystáno na sadbu, požádány spolky o pomoc při sázení stromků. Bod

nadále trvá. ZO projednalo spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy, která by pomohla s revitalizací zeleně v lokalitách, které si obec určí na základě souhlasu s výsadbou, obec se pouze zavazuje k následné péči.

               Návrh usnesení: ZO schvaluje spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy 

                 Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

6.                   Starostka informovala zastupitelstvo, že hasičská stříkačka je pořízena, doplněna logem a označena výrobním štítkem, uveřejněno na webových stránkách obce publicita projektu. Starostka informovala ZO, že je na fondu SZIF požádáno o platbu po doplnění požadavků z jejich strany. 

                   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

                     Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

 

7.                  ZO projednalo podání žádosti z programu Obnovy venkova na rok 2023.

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace k žádosti z Programu obnovy venkova na rok 2023 na opravu komunikace v k.ú. obce Nová Ves u Chotěboře par. č. 2077/1, 2189, bod trvá   

                 Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

8.                  Starostka přednesla ZO informace k místním částem obce Nová Ves u Chotěboře

A.                ZO projednalo místní část Kohoutov, stav komunikace, která byla opravována z programu POVV, stav obecních pozemků.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje opravu komunikace do Kohoutova obcí a legalizaci značky, která je již při vjezdu umístěna zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t s dodatkovou tabulkou 

  Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

B.                Starostka informoval ZO o to, že je autobusová zastávka do místní části Zastráň je objednaná.

                 Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                   Pro 7, proti 0, zdržel se 0

              

 

9.                   Starostka přednesla informaci k Územnímu plánu Nová Ves u Chotěboře včetně již vydaných změn č.1,2, 4 a doporučuje dokončení změny č.3. Na úřední desce a elektronické úřední desce bylo uveřejněno upozornění všem občanům Obce Nová Ves u Chotěboře, fyzickým a právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Nová Ves u Chotěboře, výše uvedeni jsou dle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, oprávněni podat návrh na změnu územního plánu Nová Ves u Chotěboře. ZO projednalo dotaci z národního programu, který bude vyhlášen na překlopení ÚP do nových standardů (jednotné). Starostka informovala ZO, že bude kontaktovat Ing. Arch. Dobiáše s úpravami na dokončení změny č. 3, informace budou předneseny na dalším řádném zasedání ZO.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

     Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

10.              Starostka přednesla dopis od vesnice Lohmen, ve kterém zvou zastupitele 10. června do Lohmenu.

             Návrh usnesení: ZO projednalo pozvání od obce Lohmen, ale z důvodu nevyhovujícího termínu pro zastupitele požádáno o změnu termínu.  Starostka informovala ZO,že se prozatím nevyjádřili z Lohmenu se změnou termínu. Bod trvá

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0

11.              ZO projednalo informace o návrhu zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )

             Návrh usnesení: ZO ukládá starostce vyvolat jednání s majiteli pozemků o případných směnách či odkupech, další informace budou předneseny na dalším řádném zasedání

              Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

12.              Starostka přednesla informace ZO z jednání zakladatelů a správní rady MAS Podhůří Železných hor

            a Valné hromady, které se uskutečnilo dne 24.4. 2023 v Chotěboře na MÚ v jednací místnosti

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                Pro 7, proti 0, zdržel se 0

13.              Starostka přednesla informace z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se konalo 28.3. 2023 ve Slavíkově. Starostka informovala ZO o tom, že dne 9.9. 2023 proběhne Podoubravský víceboj v obci Rušinov od 13:00 hod.

            Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

               Pro 7, proti 0, zdržel se 0

14.              Starostka přednesla ZO rozpočtové opatření č. 2

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

               Pro 7, proti 0, zdržel se 0

15.              Starostka přednesla ZO žádost ZŠ Nová Ves u Chotěboře o dofinancování mzdových nákladů v roce 2023

               Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost ZŠ Nová Ves u Chotěboře o dofinancování mzdových nákladů z důvodu schválené vyjímky

                   Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

16.              ZO projednalo žádost pana M. firma Pro- Board o ukončení nájmu v objektu č.p. 9

              Návrh usnesení: ZO schvaluje ukončení nájmu k 30.6. 2023

               Pro 7, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

17.          Starostka přednesla ZO informace k Valné hromadě akcionářů obchodní společnosti Vodovody a  kanalizace Havlíčkův Brod , a.s., která se uskuteční dne 8.6. 2023 v HB

               Návrh usnesení: ZO uděluje plnou moc starostce obce Andree Culkové k zastupování obce Nová Ves u Chotěboře na valné hromadě VAK HB, a.s. a výkonu všech práv akcionáře spojených s akciemi společnosti, které jsou k rozhodnému dni 1.6. 2023 v držení obce Nová Ves u Chotěboře

Pro 6, proti 0, zdržel se 1(Culková)- schváleno        

               

 Různé - _dlouhodobé úkoly:1. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 2. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 3. Cesta do Kohoutova, 4. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá) 5. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 6. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli ),7. Záměr hospoda, 8. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově, 9. KD- opravy, výměna oken a dveří(bod trvá), 10. Horní hřiště- budování posezení (bod trvá)
                                                         

A.                 V bodu různé předneseny stavy účtů , které jsou součástí materiálů zápisu ZO 

 

B.                V bodu různé dlouhodobé úkoly nadále trvají      

 

19.  Rozprava: 

Ukončení zastupitelstva obce v 19:30 hod

 Ověřovatelé zápisu:

    p. Ing.Sadílek   ………………………………………...

    p. Doležán…………………………………………………

    

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno: 5. 5. 2023

Sejmuto:                                                             

 

 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.