Zápis ze zasedání zastupitelstva 6/2023

 

           ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 6/2023 ze dne 14.6. 2023 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

       Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 

              řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za květen 2023

3.                   Nové parcely, Výběrové řízení na akci: Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD

4.                   Poptávkové řízení na TDI pro akci „Nová Ves u Chotěboře  inženýrské sítě pro 8 RD“

5.                   Indikativná nabídka úvěru pro obec Nová Ves u Chotěboře Česká spořitelna, a.s. 

6.                   ČOV

7.                   Lesy – činnost v lese

8.                   Hasiči-projednání informací

9.                   Program obnova venkova Vysočiny 2023- poptávkové řízení

10.               Projednání místních částí obce: A. Kohoutova, B. Zastráň 

11.        ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů)

12.        Lohmen- projednání informací

13.        Zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )- bod trvá

14.        Oprava komunikací po obci Nová Ves u Chotěboře- projednání nabídek a možností oprav

15.        Rozpočtové opatření č. 3

16.        Žádost na tradiční pouť pro rok 2024

17.        Návrh na mimořádnou odměnu starostce obce

18.        Různé - _dlouhodobé úkoly:1. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 2. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 3. Cesta do Kohoutova, 4. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá) 5. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 6. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli ),7. Záměr hospoda, 8. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově, 9. KD- opravy, výměna oken a dveří(bod trvá), 10. Horní hřiště- budování posezení, vybudování topení , nářaďovna (bod trvá)

                                                         

19.      Rozprava    

 

 Termín konání: 14.6.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Doležán, Karlík, Málková, Ing. Sadílek, Marková, Kolář

 Omluveni: Ing. Arch. Marek

 Hosté:

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu paní Janu Markovou, pana Koláře

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc květen 2023  

 

3.                  A.Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám. Starostka přednesla informaci o výběrovém řízení na dodavatele na akci: Nová Ves u Chotěboře- inženýrské sítě pro 8 RD. Výběrová komise se sešla ve složení paní Čapková, paní Ing. Benáková, starostka obce Culková a místostarosta obce pan Doležán dne 9.6. 2023 v kanceláři Svazku obcí Podoubraví, čas a zahájení otevírání obálek 9:05 hod. Osloveny tři firmy UNImont plus s.r.o. Ledeč nad Sázavou, VHST .r.o. Pelhřimov, T4 Building s.r.o. Kolín. Nabídky zasílány do kanceláře Svazku obcí Podoubraví. 1 nabídka doručena 6.6. 2023 v 13:59 hod firma UNImont plus s.r.o. v částce 5. 388.080,67,- Kč, 2. nabídka doručena 8.6. 2023v 9:35 hod firma VHST s.r.o. v částce 5.598.000,00,- Kč, 3. nabídka doručena 9.6. 2023 v 7:17 hod firma T4 Building s.r.o. v částce 5.153.715,26,- Kč. Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu obce nabídku od firmy T4  Building s.r.o., nejnižší nabízená cena.

Návrh usnesení: ZO schvaluje na doporučení výběrové komise firmu T4 Building s.r.o. jako zhotovitele na akci Nová Ves u Chotěboře – inženýrské sítě pro 8 RD a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo            

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

           B. Starostka přednesla informace k nově chystaným parcelám u pozemku par.č. 847/39 ( Státního pozemkového fondu).

                    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace o pozemku par.č. 847/ 39, který se řeší se SPUCR, budování místní komunikace k nově chystaným parcelám

                     Pro 8, proti 0, zdržel se 0

            

4.Starostka přednesla informace o poptávkovém řízení na TDI pro akci  Nová Ves u Chotěboře inženýrské sítě pro 8 RD. Osloveni byli pan Ing. Kujan a pan Ing. Pešek,dne 18.5. 2023 v poptávkovém řízení. ZO byly poskytnuty materiály a nabídky oslovených kandidátů.

     Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku pan Ing. Kujana z důvodu nižší ceny a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy na TDI na akci Nová Ves u Chotěboře inženýrské sítě pro 8 RD 

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

5.Starostka přednesla ZO indikativní nabídky zastupitelstvu obce na poskytnutí úvěru od České spořitelny a.s. na akci Nová Ves u Chotěboře inženýrské sítě pro 8 RD. ZO bylo předem obeznámeno na e-maily nabídkami ČS na poskytnutí úvěru ve výši 8.000.000,- Kč, na financování investičních akcí realizovaných v roce 2023 a 2024. ZO schvaluje nabídku Model Fix na 3 roky, čerpání od 1.8. 2023 a pověřuje starostku podpisem smlouvy s Českou spořitelnou.

       Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku Model Fix na 3 roky s čerpáním od 1.8. 2023, pověřuje starostku obce Andreu Culkovou podpisem smlouvy s Českou spořitelnou a.s. 

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

6.   ZO projednalo informace k ČOV.

         A. Starostka přednesla ZO návrh smlouva s firmou Hach Lange s.r.o.

               Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku podpisem smlouvy

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

          B. Starostka přednesla ZO smlouvu s firmou Fiedler

                Návrh usnesení: ZO schvaluje servis od firmy Fiedler

                  Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

           C. ZO projednalo zakreslení skutečného stavu zapojení rozvaděče na ČOV, cenová nabídky je 

                 48.000,- Kč , předmětem nabídky je zakreslení skutečného stavu zapojení rozvaděče bez úprav a zásahů do současné instalace, bude  předáno schéma zapojení rozvaděče. 

                   Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku a pověřuje starostku podpisem objednávky

                      Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

            D. ZO projednalo zvednutí garáže na ČOV z důvodu lepšího vjezdu obecní techniky(podezdívka)

                    Návrh usnesení: ZO schvaluje podezdívku pod garáží na ČOV na lepší manipulaci při vjezdu s obecní technikou 

                      Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 7. Starostka předala slovo místostarostovi panu Doležánovi, který přednesl informace o práci v lese

            (sadba stromů, vyžínání, natírání stromků, těžba) předneseny informace k hospodaření v lese.     Realizovány oplocenky, předneseny informace k aktualizaci ploch na vyžínání je 10,5 ha pasek. Starostka informovala zastupitele, že proběhla úprava počtu stromů a lokalit na výsadbu s neziskovou organizací Sázíme stromy

(výsadba proběhne kolem cesty do Kohoutova, k Novému Dvoru a u potoka v místě kde byly vykáceny  břízy) 

               Návrh usnesení: ZO bere na vědomí spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

8 A) Starostka informovala zastupitele, že je podepsaná smlouva o dílo s PKS okna a.s.na výměnu oken v hasičské zbrojnici. Termín realizace předpokládaný 17. 7. 2023. 

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí realizaci výměny oken. 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

  B) Starostka přednesla návrh zřizovací listiny pro JSDH Nová Ves u Chotěboře.

               Návrh usnesení: ZO schvaluje zřizovací listinu JSDH Nová Ves u Chotěboře s okamžitou platností 

                     Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

9.Starostka přednesla zastupitelstvu informace o poptávkovém řízení na POVV 2023 na opravu místní komunikace par.č.2077/1, 2189, doručeny tři nabídky do poptávkového řízení.1. firma Opravex s.r.o. doručena nabídka 1. června v částce 445.520,- Kč bez DPH, 2. firma Oprav komunikací Vysočina  doručena nabídka 3. června  v částce 536.400,- Kč bez DPH, 3. firma Specializovaná stavební činnost Václav Kubát doručena nabídka 4.6. 2023 v částce 522.000,- Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace je v měsíci srpnu 2023.

              Návrh usnesení: ZO schvaluje na opravu místní komunikace firmu Opravex s.r.o. z důvodu nejnižší ceny a pověřuje starostku podpisem a objednávkou na opravu komunikace par.č. 2077/1, 2189.

Předpokládaný termín realizace je měsíc srpen 2023.

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

10.Starostka přednesla ZO informace k místním částem obce Nová Ves u Chotěboře

A.                ZO projednalo místní část Kohoutov, stav komunikace, která byla opravována z programu POVV, stav obecních pozemků. Starostka informovala zastupitele o opravě komunikace do Kohoutova. Starostka informovala zastupitelstvo, že byla předvolána na odbor životního prostředí na podání vysvětlení ohledně místní části Kohoutov. Starostka přednesla žádost pana M.H o umístění lavičky do místní části Kohoutov z důvodu turistické trasy ( místo k odpočinku).

Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení lavičky do místní části Kohoutov 

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

B.                Starostka informovala ZO o tom, že je autobusová zastávka do místní části Zastráň  zabudována, bod splněn

                 Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

                   Pro 8, proti 0, zdržel se 0

              

 

11. Starostka přednesla informaci k Územnímu plánu Nová Ves u Chotěboře včetně již vydaných změn č.1,2, 4 a doporučuje dokončení změny č.3. Na úřední desce a elektronické úřední desce bylo uveřejněno upozornění všem občanům Obce Nová Ves u Chotěboře, fyzickým a právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Nová Ves u Chotěboře, výše uvedeni jsou dle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, oprávněni podat návrh na změnu územního plánu Nová Ves u Chotěboře. ZO projednalo dotaci z národního programu, který bude vyhlášen na překlopení ÚP do nových standardů (jednotné). Starostka informovala ZO, že kontaktovala Ing. Arch. Dobiáše s úpravami na dokončení změny č. 3. Starostka informovala zastupitele, že byly vznešeny požadavky od obyvatel z místní části Zastrání ( Ing. Paulem) další konkrétnější řešení bude předneseno na srpnovém zasedání zastupitelstva obce včetně návrhu smlouvy s Ing. Arch. Dobiášem.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

     Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

12.Starostka přednesla dopis od vesnice Lohmen, ve kterém zvou zastupitele 10. června do Lohmenu.

             Návrh usnesení: ZO projednalo pozvání od obce Lohmen, ale z důvodu nevyhovujícího termínu pro zastupitele požádáno o změnu termínu.  Starostka informovala ZO,že se prozatím nevyjádřili z Lohmenu se změnou termínu. Bod trvá

            Pro 8, proti 0, zdržel se 0

13.ZO projednalo informace o návrhu zaměření pozemků (847/4, 847/41, 2065/2, 2065/1 dle GP )

             Návrh usnesení: ZO ukládá starostce vyvolat jednání s majiteli pozemků o případných směnách či odkupech, bod nadále trvá

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

14. ZO projednalo opravy komunikací v obci Nová Ves u Chotěboře na 9 lokalit. V poptávkovém řízení osloveny 3 firmy na realizaci oprav 9 lokalit (specifikace lokalit součástí zápisu). Oslovena firma Opravex s.r.o., Oprava komunikací Vysočina, Specializované stavební činnosti Václav Kubát. ZO projednalo nabídky, jako nejvhodnější nabídka je nabídka uchazeče firmy Opravex s.r.o., nejnižší nabízená cena. S firmami proběhla prohlídka na místě všech 9 lokalit. Předpokládaný termín počátku oprav je měsíc srpen 2023, dělených na etapy. 

         Návrh usnesení: ZO schvaluje na opravu komunikací 9 lokalit v obci Nová Ves u Chotěboře firmu Opravex s.r.o jako nejvhodnějšího kandidáta, nejnižší nabízená cena, opravy komunikací budou probíhat postupně. ZO pověřuje starostku podpisem smluv na opravu komunikací ( bude děleno na etapy) a objednávkou na opravu komunikací.

            Pro 8, proti 0, zdržel se 0 -schváleno

15.Starostka přednesla ZO rozpočtové opatření č. 3

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

               Pro 8, proti 0, zdržel se 0

16.Starostka přednesla žádost o d pana Hoffingera na pronájem pozemků na pořádaní tradiční pouti v roce 2024.

       Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost ana Hoffingera na pronájem pozemků na pořádání pouti v roce 2024

                   Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

               

 

17.          Starostka předala slovo místostarostovi obce panu Doležánovi, přednesl žádost o mimořádnou odměnu starostce obce Andree Culkové v jednonásobku odměny, která jí měsíčně náleží za výkon funkce.   Odměna jí náleží za práci , která je nad rámec jejich povinností.

               Návrh usnesení: ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce za plnění úkolů, které jsou nad rámec jejích povinností 

                 Pro 7, proti 0, zdržel se 1( Culková)- schváleno

18. ZO projednalo revokování záměru odprodeje Avie ze dne 1.3. 2023

                Návrh usnesení: ZO schvaluje revokování záměru ze dne 1.3. 2023, který byl schválen pod bodem jednání č. 9 

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

19. Starostka přednesla informace ohledně chytré evidence odpadu. Ave pořídilo vážící vůz a kontrola bude probíhat pouze na kontejnerech modrých ( papír) a žlutých (plast) 1100 l. Obce budou hradit čipy, které jsou v hodnotě na plastovou nádobu 33,15,- Kč bez DPH a na kovovou nádobu 94,7,- Kč bez DPH.

                Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu čipů na kontejnery modré a žluté (1100 l )

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

20. A. ZO projednalo revokování smlouvy : Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene SoBS VB 44524/IV-12-202508/HB Nová Ves u Chotěboře 148 knn z důvodu změny trasy vedení

            Návrh usnesení: ZO schvaluje revokování smlouvy ze dne 3.11. 2022 ,která byla schválena pod bodem jednání č. 19

              Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

        B.ZO projednalo schválení smlouvy: Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene SoBS VB 44524/IV-12-202508/HB Nová Ves u Chotěboře 148 knn nové vedení trasy, přiložen plánek 

               Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu (pouze nové vedení trasy vedení)

                Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

               

21. Různé - _dlouhodobé úkoly:1. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 2. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 3. Cesta do Kohoutova, 4. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá) 5. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 6. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli ),7. Záměr hospoda, 8. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově, 9. KD- opravy, výměna oken a dveří(bod trvá), 10.Horní hřiště- budování posezení, vybudování topení , nářaďovna (bod trvá))

                                                         

21 bod 9: Starostka přednesla ZO informace o výměně oken a dveří v KD a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PKS okna a.s., rekonstrukce KD, předmětem Dodatku je při objednání 1 ks okna, rozdíl činí 10.180,00,- Kč

                 Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 s firmou PKS okna a.s., pověřuje starostku podpisem a doplacení realizace zakázky

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

21 bod 10: ZO projednalo budování posezení na horním hřišti a projednalo možnosti rekonstrukce horní tělocvičny. Starostka přednesla cenovou nabídku od firmy Komplyn – cz s.r.o. na teplovzdušný agregát XR 50 do tělocvičny včetně montáže a instalace agregátu. ZO projednalo vybudování nářaďovny za budovou horního hřiště.

Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku za 183.672 Kč bez DPH , ZO schvaluje budování    nářaďovny za stávající  budovou, realizace začne probíhat během letní sezóny

   Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

V Bodu různé předneseny stavy účtů, které jsou součástí přílohy zápisu.

V bodu různé dlouhodobé úkoly nadále trvají, vyjmout z dlouhodobých úkolů KD- výměna oken a dveří, oprava komunikace v Kohoutově.

 

ZO se nebude konat v měsíci červenci z důvodu čerpání dovolené a v měsíci srpnu zasedání ZO proběhne dle pozvánky na zasedání ZO

22.Rozprava: 

Ukončení zastupitelstva obce

 Ověřovatelé zápisu:

    pí. Marková

    p. Kolář

    

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno: 20. 6. 2023

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.