Zápis ze zasedání zastupitelstva 7/2023

                  

           ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 7/2023 ze dne 9.8. 2023 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky

       Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 

              řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za červen 2023

3.                   Nové parcely- projednání informací

4.                   ČOV

5.                   Lesy – činnost v lese

6.                   Hasiči- výměna oken v hasičské zbrojnici

7.                   Program obnova venkova Vysočiny 2023- smlouva s Krajem Vysočina

8.                   Instalace bezpečnostních prvků v obci Nová Ves u Chotěboře (zpomalovací prahy, 

             ukazatelé rychlosti- projednání informací)

9.          ÚP- změna č. 3 (jednotný standard územních plánů)

10.        Oprava komunikací po obci Nová Ves u Chotěboře- projednání informací

11.        Rozpočtové opatření č. 4

12.        Různé - _dlouhodobé úkoly:1. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 2. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 3. Cesta do Kohoutova, 4. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá) 5. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 6. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli ),7. Záměr hospoda, 8. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově, 9. KD- opravy, výměna oken a dveří(bod trvá), 10. Horní hřiště- budování posezení, vybudování topení , nářaďovna (bod trvá)

                                                         

13.      Rozprava 

 

Program upraven dle nezbytných bodů k projednání během letních prázdnin   

 

 Termín konání: 9.8.2023

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

 Přítomni: Culková, Čapek, Doležán, Karlík, Málková, Marková

 Omluveni: Ing. arch. Marek, Ing. Sadílek, Kolář

 Hosté:

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Čapka, p. Karlíka

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Čapka a pana Karlíka

 Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc červen 2023  

 

3.Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám. Starostka informovala ZO, že stavební povolení nabyde právní moci dne 17.8. 2023, datum stanovení předání staveniště je 17.8. 2023.

            Návrh usnesení: ZO ber na vědomí přednesené informace

              Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

4.  Starostka přednesla informace k ČOV, pořízení nových 6 čerpadel a příslušenství. ZO opětovně projednalo připojování nových kanalizačních přípojek a jejich úhradu ze strany žadatele o napojení na kanalizační řád Nové Vsi u Chotěboře.

      Návrh usnesení: ZO opětovně schvaluje, že nově evidovaní žadatelé připojení na kanalizační řád obce Nová Ves u Chotěboře si hradí vystrojení šachty, šachtu a čerpadlo (celá technologie vystrojení) 

        Pro 6, proti 0, zdržel se 0- schváleno

5. Starostka předala slovo místostarostovi panu Doležánovi, který přednesl informace o práci a činnosti v lese. Předneseny informace o hospodaření v lese. Plánovaná těžba kůrovcových kalamit je cca 460- 480m3 ZO projednalo úpravu ceny palivového dřeva.

               Návrh usnesení: ZO schvaluje úpravu Ceníku palivového dřeva na 950,- Kč vč DPH a dopravy pro obyvatele Nové Vsi u Chotěboře s okamžitou platností

                 Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

6.  Starostka informovala zastupitele, že proběhla výměna oken od firmy PKS okna a.s. v hasičské zbrojnici.  Termín realizace 20.7.-21. 7. 2023. Cena dle cenové nabídky. Starostka informovala, že úklid a výmalbu hasičské zbrojnice zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů a JSDH Nová Ves u Chotěboře, tímto jim patří poděkování za odvedenou práci.

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                 Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

7. Starostka přednesla ZO informace k POVV , dne 12.7. 2023 doručena smlouva s Krajem Vysočina  z Programu obnova venkova Vysočiny 2023 na opravu komunikace v Nové Vsi u Chotěboře par.č. 2077/1 a 2189. Předpokládaný termín zahájení prací firmou OPRAVEX s.r.o. je 14.8. 2023.

      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

        Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

8. ZO projednalo pořízení bezpečnostních prvků pro obec Nová Ves u Chotěboře, další informace budou poskytnuty v září na dalším zasedání ZO. Budou řešeny lokality komunikace 2124/1, přechod pro chodce u kostela a popřípadě využití možnosti ukazatelů rychlosti.

        Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

           Pro 6, proti 0, zdržel se 

 

 

9.Starostka přednesla informaci k Územnímu plánu Nová Ves u Chotěboře. ZO projednalo zpracování Změny č.3 a převedení ÚP Nová Ves u Chotěboře na převedení do jednotného standardu, nadále řešení rozšíření zastavitelné plochy v Zastrání, využití dotace z MMR na jednotnou standardizaci.

A.                ZO projednalo návrh smlouvy o dílo s Ing. Arch Dobiášem kdy předmětem zakázky je zhotovení změny č. 3 ÚP Nová Ves u Chotěboře – jednotný standard.

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Arch. Panem Dobiášem na zhotovení změny č.  ÚP Nová Ves u Chotěboře a pověřuje starostku podpisem smlouvy, cena je 136.000,- Kč, využití dotace z MMR 90% .

  Pro 6 , proti 0 , zdržel se 0  - schváleno 

B.                ZO projednalo určeného zastupitele k projednání změny č. 3 ÚP Nová Ves u Chotěboře

Návrh usnesení: ZO schvaluje starostku obce Andreu Culkovou jako určeného zastupitele k projednání změny č. 3ÚP Nová Ves u Chotěboře

  Pro 6 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno

C.                ZO projednalo pořízení změny č. 3 ÚP Nová Ves u Chotěboře, obsahem změny bude převedení

Územního plánu do jednotného standardu a dále požadavek na vymezení nové zastavitelné plochy pro smíšenou obytnou zástavbu v lokalitě Za strání na části pozemku poz. Parc. 664/1 a navazující v k.ú. Nová Ves u Chotěboře. Starostka přednesla stanoviska CHKO a Krajského úřadu.

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Ves u Chotěboře schvaluje v kompetenci podle § 6 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb. pořízení změny č. 3 územního plánu Nová Ves u Chotěboře zkráceným postupem podle § 55a zák. č. 183/2006 Sb . Obsahem změny bude převedení územního plánu Nová Ves u Chotěboře do jednotného standardu dle novelizovaného znění vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb a dále požadavek na vymezení nové zastavitelné plochy pro smíšenou obytnou zástavbu v lokalitě „Za strání“ na části poz. parc. č. 664/1 a navazujících v k.ú. Nová Ves u Chotěboře. Změna č.3 ÚP Nová Ves měla řešit požadavek, který byl uveden ve Zprávě o uplatňování ÚP Nová Ves schválené zastupitelstvem obce 25.6.2023. Požadavek následně zanikl. Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny konstatoval, že tato změna nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). Dále nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu obsahu změny na životní prostředí.

Pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

 

10. ZO projednalo opravy komunikací v obci Nová Ves u Chotěboře na 9 lokalit. Opravy komunikací budou probíhat postupně (dle finančních možností obce Nová Ves u Chotěboře a dle počasí) firmou OPRAVEX s.r.o, lokality, kterých se budou opravy dotýkat budou dopředu informovány ( parkování automobilů apod.) 

         Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

11.Starostka přednesla ZO rozpočtové opatření č. 4

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

               Pro 6, proti 0, zdržel se 0

12. A. ZO projednalo Dodatek ke smlouvě na poskytování komplexních služeb v oblasti BOZP a PO pro 

           Obec Nová Ves u Chotěboře poskytované paní Jarolímovou Dis. OZP v prevenci rizik OZP v PO, poradenství v oblasti ekologie a chemie

           Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě s paní Jarolímovou a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy, cena 1.400,- Kč/ měsíc

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

     B. ZO projednalo Dodatek ke smlouvě na poskytování služeb v oblasti BOZP a PO pro ZŠ Nová Ves u Chotěboře poskytované paní Jarolímovou Dis. OZP v prevenci rizik OZP v PO, poradenství v oblasti ekologie a chemie, ZŠ Nová Ves u Chotěboře zastoupena paní ředitelkou Mgr. Ilonou Markovu

         Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě na poskytování komplexních služeb BOZP a PO , cena 800,- Kč/měsíc

          Pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno 

13. ZO projednalo informace ke 13. ročníku Podoubravského víceboje , který se bude konat v Rušinově

          Návrh usnesení: ZO schvaluje účast Nové Vsi u Chotěboře na Podoubravském víceboji v Rušinově, tříčlenné družstvo

           Pro 6 ,proti 0 , zdržel se 0 – schváleno 

 

 

14. Různé - _dlouhodobé úkoly:1. skutečné zaměření pozemků par. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 2. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 3. Cesta do Kohoutova, 4. Cesta par.č. 2080/1- směna s majiteli ( bod trvá) 5. KD-projektová dokumentace (bod trvá), 6. Cesta par.č. 2154/2- bod trvá (případná směna s majiteli ),7. Záměr hospoda, 8. Záměr prodeje stavební parcely v Kohoutově, 9. KD- opravy, výměna oken a dveří(bod trvá), 10.Horní hřiště- budování posezení, vybudování topení , nářaďovna (bod trvá))

    ZO provedlo kontrolu dlouhodobých úkolů, další projednání proběhne v měsíci září.                                                  

        

 

 

15.Rozprava: 

Ukončení zastupitelstva obce

 Ověřovatelé zápisu:

  pan Karlík Jiří………………………………..

 

  pan Čapek Petr……………………………….  

   

    

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno: 10 . 8. 2023

Sejmuto:                                                             

 

 

 
 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.