Zápis ze zasedání zastupitelstva 8/2022 z 3.11.2022

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

       Poř. č. 8 /2022 ze dne 3.11. 2022 v 18.00 hod v prostorách OÚ v kanceláři starostky    

                Starostka Nové Vsi u Chotěboře v souladu s článkem č.1 a č.4 jednacího 
                        řádu zastupitelstva obce svolává zasedání zastupitelstva obce       

Program:

1.                   Schválení programu zasedání

2.                   Kontrola usnesení za září 2022

3.                   Nové parcely-projednání informací

4.                   ČOV- brána (bod trvá)   

5.                   Lesy – činnost v lese 

6.                   Kohoutov-projednání informací, nabídka

7.                   Hasiči- A. stříkačka pro SDH dětí ( schválení -Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje

                               venkova ČR), poptávkové řízení

            B. Záměr Avie

8.                  Návrh rozpočtu na rok 2023

9.                  Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2024-2028

10.              Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře

11.              Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2024-2028 příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře

12.              Rozpočtové opatření č. 5

13.              Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře

14.              Projednání automobilu pro služební účely

15.              Nový Dvůr- projednání řešení splaškové kanalizace 

16.              Pořízení plechové garáže- sklad na techniku

17.              Oprava rozhlasů po obci - projednání informací

18.              Záměr odprodeje sněhové radlice

19.              Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby: SoBS VB 44524/ IV-12-202500, HB Nová Ves u Chotěboře 148 – knn (Truksovi)

20.              Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č.IV-12-2023346/VB/1, Nová Ves u Chotěboře, par. 833/2, knn ( M.Pavlas)

21.              A. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – trojstranná smlouva domovní přípojka pro p.č. 858/2 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře  SoBS  SIS 42187/IP-12-2014648/Nová Ves u Chotěboře, č.p.119, přípojka knn (Málkovi)

B. SoBS VB 42184/IP -12-2014648/ Nová Ves u Chotěboře, č.p. 119, přípojka knn (Málkovi)

      

22.               Žádost o příspěvek na činnost klubu SK Chotěboře oddíl orientačního běhu z.s.

23.               Žádost o poskytnutí daru Českému Červenému Kříži na činnost 

24.               Žádost o poskytnutí daru Český svaz včelařů z.s., základní organizace Chotěboř

25.               Žádost o poskytnutí příspěvku místního spolku Rybářů

26.               Žádost o poskytnutí příspěvku SDH Nová Ves u Chotěboře

27.               Žádost o poskytnutí příspěvku Tělovýchovná Jednota Sokol Nová Ves u Chotěboře zastoupena 

            pí. Mgr. Klusáčkovou  

28.               Žádost o poskytnutí příspěvku Tělocvičná Jednota Sokol zastoupena panem Ing. Uchytilem

29.               Žádost o poskytnutí příspěvku Myslivcům Nová Ves u Chotěboře- Víska na činnost 

30.               Žádost o příspěvek MŠ Víska

31.               Žádost o spolufinancování služeb Fokus Vysočina ,z. ú

32.               Žádost ZŠ Buttulova o příspěvek na adaptační pobyt dětí 

 

33.               Cesta par.č. 2154/2- opěrná zeď 

34.               Záměr hospoda- bod trvá

35.               Cesta par.č. 2080/1 – projednání informací , možnost směn s majiteli 

36.              Různé - _dlouhodobé úkoly: 1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36),2. skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2, 4. Cesta do Kohoutova, 5. Obecní byty-oprava (okna, dom. telefony, schránky) 

                                                           

37.               Rozprava    

 

 

 Termín konání: 3.11.2022

 Čas konání: 18:00 hod

 Místo konání: kancelář starostky OÚ 

 

  Rozšíření programu bylo schváleno na zasedání ZO

 

Přítomni: Culková, Čapek, Doležán, Karlík, Kolář, Málková, Ing. Arch. Marek, Marková, Ing. Sadílek

                 ( příchod Ing. Sadílek v 18:20 hod a odchod pan Kolář v 19:15 hod)

 Omluveni:

                 Hosté: 

           

1.                  Starostka přivítala přítomné členy ZO, hosty a zahájila zasedání ZO 

a.       Starostka konstatovala řádné svolání ZO podle počtu přítomných členů ZO 

konstatovala, že je zastupitelstvo usnášení schopné 

 

b.      Starostka předložila program jednání zastupitelstva a požádala o jeho případné doplnění a rozšíření

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání a jeho doplnění

Pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno   

 

c.       Starostka navrhla za ověřovatele zápisu paní Markovou, pana Karlíka 

Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

2.                  Starostka přednesla kontrolu usnesení za měsíc září 2022  

 

3.                  Starostka přednesla informace k nově chystaným stavebním parcelám. V pondělí 12.9. 2022 proběhlo jednání s projektantem Ing.Němečkem, informace předneseny. Starostka obce zastupitelstvu předložila projektovou dokumentaci pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (inženýrské sítě).

     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace                    

   8, Proti 0, zdržel se 0

 

(Příchod Ing. Sadílek- změna hlasování 18:20 hod )

4.                  Starostka přednesla informace o ČOV, bod budování brány na ČOV nadále trvá. Starostka přednesla zastupitelstvu obce smlouvu na věcné břemeno dle GP č. 430-90/2015 (interní číslování smlouva č. 11)

  Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu na věcné břemeno č. 11 dle GP 430-90/2015, pověřuje starostku podpisem smlouvy, vypracování JUDr. Slanařová 

                       Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

5.                  Starostka předala slovo místostarostovi panu Doležánovi, který přednesl informace o práci  v lese, na dalším zasedání bude předneseny příjmy a výdaje ( sadba stromů, vyžínání, natírání stromků, těžba)

              Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesení informace

                Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

      

6.                  Starostka přednesla informace o parcelách v Kohoutově. Starostka informovala zastupitelstvo, že nebyla doručena žádná nabídka na stavební parcelu a navrhuje zveřejnění záměru na stavební parcelu

až na lednovém zasedání ZO. Tento Záměr byl zveřejněn do 31. 10. 2022 do 11:30 hod.

               Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru na stavební parcelu č. 1 v Kohoutově až     v roce 2023 v lednovém zasedání 

 Pro 9, proti 0, zdržel se 0 - schváleno

7.                  A. Starostka přednesla zastupitelstvu Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

                    Návrh usnesení: ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova a  pověřuje starostku podpisem této smlouvy

                   Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno

             

             B. Starostka obeznámila ZO informacemi z poptávkového řízení na výběr dodavatele hasičské stříkačky pro požární sport pro SDH Nová Ves u Chotěboře, byly osloveny 4 firmy, 3 firmy zaslaly nabídky na email ( 1.firma servis hasičské techniky Radek Vincker, 2. SDH- sport Martin Šmol, 3. M.N. Sport Milan Nechvátal , 4. D.S.D. Metal Plus s.r.o. – odstoupili) . ZO jakožto výběrová komise za výherce poptávkového řízení z doručených nabídek ( nejnižší nabídková cena jakožto kritérium pro výběr dodavatele) vybrala Servis hasičské techniky zastoupený panem Radkem Vinckerem. Nabídka byla doručena dne 31.10. 2022 v 15:02 hod , nabídková cena 206.910,- Kč ( nejnižší).

                  Návrh usnesení: ZO jakožto výběrová komise schvaluje za výherce na dodání  hasičské stříkačky pro SDH Nová Ves u Chotěboře firmu Servis hasičské techniky zastoupenou panem Radkem Vinckerem a pověřuje starostku objednávkou na dodání hasičské stříkačky a podpisem. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky bude uveřejněno na webových stránkách obce.

                   Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

               

              C. ZO projednalo znovu zveřejnění Záměru prodeje AVIE až na lednovém zasedání v roce 2023 nebyla doručena žádná nabídka

             Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje hasičské AVIE až na lednovém zasedání ZO v roce 2023  

                   Pro 9, proti 0, zdržel se 0- schváleno

8.                  Starostka předložila zastupitelstvu obce Návrh rozpočtu na rok 2023

            – zastupitelstvo projednalo Návrh rozpočtu na rok 2023

             Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace a souhlasí s vyvěšením návrhu rozpočtu ve verzi, který byl předložen, návrh rozpočtu byl předložen jako schodkový a bude kryt vlastními zdroji na bankovních účtech  

             Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

(Odchod pana Koláře – změna hlasování 19:15 hod)

 

 

9.                  Starostka předložila zastupitelstvu  Návrh střednědobého rozpočtu 2024-2028

-          Zastupitelstvo projednalo Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2024- 2028

Návrh usnesení. ZO bere na vědomí přednesené informace a souhlasí s vyvěšením návrhu střednědobého rozpočtu ve verzi, který byl předložen 

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

10.              Starostka přednesla zastupitelstvu Návrh rozpočtu na rok 2023 příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

            Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí  návrh rozpočtu zřizované příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře na rok 2023 

 Pro 8, Proti 0, zdržel se 0

 

11.              Starostka přednesla zastupitelstvu Návrh střednědobého rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře 

           Návrh usnesení: ZO bere na vědomí návrh střednědobého rozpočtu zřizované příspěvkové organizace ZŠ Nová Ves u Chotěboře na rok 2024- 2028 

 Pro 8, Proti 0, zdržel se 0

                                                                                                                           

12.              Starostka přednesla Rozpočtové opatření č. 5

           Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5

          Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

13.              Starostka obce přednesla zastupitelstvu zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře, které se konalo dne 27.10. 2022

 Návrh usnesení: ZO schvaluje Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Chotěboře za rok 2022 v plném rozsahu opatření bez výhrad a připomínek

Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

14.              Starostka přednesla zastupitelstvu žádost o užívání osobního vozu SPZ :1BS9415ZO pro služební účely. Zastupitelstvo projednalo možnost nákupu staršího vozu pro služební účely pro Obec Nová Ves u Chotěboře.

     Návrh usnesení: ZO schvaluje užívání osobního vozu SPZ :1BS9415ZO pro služební účely

          Pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Culková)- schváleno 

15.              Zastupitelstvo projednalo informace kolem místní části Nový Dvůr ( na počátku jara bude schůze s obyvateli Nového Dvora - projednání úpravy struh )

       Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace

            Pro 8, proti 0, zdržel se 0

16.              Starostka navrhla zastupitelstvu nákup plechové garáže, která bude sloužit jako sklad pro techniku, cena 33.000,- Kč (velikost 5x6m).

        Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení plechové garáže jakožto sklad pro techniku

           Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

17.              Starostka přednesla zastupitelstvu cenovou nabídku od firmy MOPOS na opravu a rozšíření , modernizaci obecního rozhlasu v obci Nová Ves u Chotěboře

Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku na opravu a rozšíření rozhlasů v obci 

cenová kalkulace je 33.178,- Kč 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

18.              ZO projednalo opětovný ( uveřejněno v roce 2021) návrh zveřejnění Záměru na prodej sněhové radlice 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej sněhové radlice v ceně 8.000,- Kč

Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

19.  Starostka přednesla zastupitelstvu Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby: SoBS VB 44524/ IV-12-202500, HB Nová Ves u Chotěboře 148 – knn (Truksovi)

        Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby a pověřuje starostku podpisem

                        Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

20.   Starostka přednesla zastupitelstvu Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č.IV-12-2023346/VB/1, Nová Ves u Chotěboře, par. 833/2, knn ( M.Pavlas)

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti a pověřuje starostku podpisem předmětné smlouvy 

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

21.  A.  Starostka přednesla zastupitelstvu Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – trojstranná smlouva domovní přípojka pro p.č. 858/2 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře  SoBS  SIS 42187/IP-12-2014648/Nová Ves u Chotěboře, č.p.119, přípojka knn (Málkovi)

                     Návrh usnesení: ZO schvaluje trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného    břemene služebnosti a pověřuje starostku podpisem 

   

B.  Starostka přednesla zastupitelstvu smlouvu -  SoBS VB 42184/IP -12-2014648/ Nová Ves u Chotěboře, č.p. 119, přípojka knn (Málkovi)

          Návrh usnesení: ZO schvaluje SoBS a pověřuje starostku podpisem předmětné smlouvy 

Pro 7, proti 0, zdržel se 1( paní Málková)- schváleno 

 

22.              Starostka přednesla Žádost o příspěvek na činnost SK Chotěboře oddíl orientačního běhu  z.s.                                          

  Návrh usnese: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na činnost s dětmi a mládeží, reprezentování obce - součástí tohoto oddílu je několik svěřenců z Nové vsi u Chotěboře 

   Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

23.              Starostka přednesla Žádost Českého červeného kříže  

Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finanční dar 5.000,- na činnost 

Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

24.              Starostka přednesla Žádost o poskytnutí daru Českému svazu včelařů z.s., základní organizace          Chotěboř na činnost , léčbu včelstev   

Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč  

 Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

25.              Starostka přednesla ZO Žádost o poskytnutí příspěvku místnímu spolku Rybářů

                      Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na činnost 

                      Pro 8, Proti 0, zdržel se 0-schváleno

26.              Starostka přednesla Žádost o poskytnutí příspěvku pro SDH Nová Ves u Chotěboře

                       Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na činnost s dětmi  

                        Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

27.              Starostka přednesla Žádost o poskytnutí příspěvku Tělovýchovné Jednotě Sokol Nová Ves u Chotěboře zastoupené Mgr. Klusáčkovou

                          Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na činnost s dětmi 

                            Pro 8, Proti 0 zdržel se 0- schváleno 

 

28.              Starostka přednesla Žádost o poskytnutí příspěvku Tělocvičné Jednoty Sokol Nová Ves u Chotěboře zastoupené Ing. Uchytilem 

                           Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na činnost 

                             Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

29.              Starostka přednesla Žádost o poskytnutí příspěvku Myslivcům Nová Ves u Chotěboře- Víska 

                   Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč  

                     Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

30.              Starostka přednesla Žádost MŠ Víska na příspěvek na nákup hraček do MŠ 

                   Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč za účelem nákupu nových hraček do MŠ Víska  

                      Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

31.              Starostka přednesla Žádost o spolufinancování služeb Fokus Vysočina , z.u.

                    Návrh usnesení: ZO tuto žádost zamítá 

                       Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno

 

 

32.              Starostka přednesla Žádost ZŠ Buttulova o příspěvek na adaptační pobyt dětí  

                    Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek dle žádosti 1.500,- Kč na adaptační pobyt ( 3 žáci z Nové Vsi u Chotěboře)

                       Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

33.              Starostka informovala ZO o budování opěrné zdi kolem komunikace par.č. 2154/2 (budování na náklady obce -schváleno dne 2.6. 2022 bod jednání č. 13). Poptávka pan Horák a pan Souček (pan Horák odstoupil 15.9. 2022) zednické práce. ZO projednalo dle nabídky přenechat dílo panu Součkovi. ( ZO předložena nabídka od pana Součka materiál 66.900,- Kč a montáž 61.250,- Kč bez DPH, cena celkem 155.062,- vč DPH) 

                  Návrh usnesení: ZO schvaluje výstavbu opěrné zdi panem Součkem ( zednické práce) včetně nákupu materiálu a montáže. ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo, dokončení díla nejpozději do 4.12. 2022. 

                     Pro 8, Proti 0, zdržel se 0- schváleno 

34.              A. ZO projednalo Záměr pronájmu hospody (nebytových prostor), bod nadále trvá Záměr zveřejněn do 30.11. 2022

                   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí, bod trvá

                     Pro 8, Proti 0, zdržel se 0

 

             B.  Starostka přednesla žádost p. Ing. Vaňka na pronájem pouze části nebytových prostor (hospody)

                       Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesenou žádost a nechává si prostor na rozmyšlenou do příštího řádného zasedání

                        Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

35.              ZO projednalo možnosti kolem cesty par.č.2080/1 (zaměření skutečné stavu a směny s majiteli kolem pozemku)

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí (bod trvá), ZO schvaluje přesunout do dlouhodobých úkolů

  Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

 

36.              ZO projednalo zveřejnění Záměru na nebytové prostory, které využívá COOP družstvo HB ( žádost COOP HB o pokračování  pronájmu)

                  Návrh usnesení: ZO revokuje usnesení z 8.9. 2022 bod jednání č. 18 a schvaluje zveřejnění                   záměru na nebytové prostory, které využívá COOP družstvo HB 

                   Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno zveřejnění záměru 

37.              ZO projednalo úřední hodiny Pošty v řešení s Uhelnou Příbramí, informace budou předneseny na  další řádném zasedání zastupitelstva obce ( rozšíření služeb)

                Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přednesené informace 

                  Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

38.              Starostka přednesla zastupitelstvu informaci o obecních bytech (oprava oken, domluvená oprava  domovních zvonků) a pořízení signalizačního zařízení do výtahu v budově OÚ( předpokládaná cena komunikátoru GSM modulu do kabiny 19.343,- Kč včetně DPH)

              Návrh usnesení: ZO schvaluje opravy v obecních bytech a schvaluje výměnu stávajícího zařízení z kabiny za nový komunikátor pro komunikaci na vyproštění z výtahu

                 Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno  

39.              Starostka předala slovo předsedovi kontrolního výboru paní Janě Markové, která přečetla žádost návrhu na mimořádnou odměnu starostce obce. Předseda kontrolního výboru navrhuje pro starostku Andreu Culkovou odměnu za rok 2022 za  její vytrvalou a složitou práci, která je  nad rámec jejích povinností a úkolů starostky obce.   

                              Návrh usnesení: ZO schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce za práci, která je nad rámec jejích povinností a úkolů starostky obce. 

                            Pro 7, proti 0, zdržel se 1 (paní Culková )- schváleno 

 

40.              ZO projednalo na svém zasedání změnu termínů řádných zastupitelstev z původního prvního čtvrtku na první středu v měsíci

             Návrh usnesení: ZO schvaluje dnem zasedání zastupitelstev vždy první středu v měsíci, bude upraveno v jednacím řádu Obce Nová Ves u Chotěboře, změna termínu bude uveřejněna na úřední desce a na webových stránkách obce 

             Pro 8, proti 0, zdržel se 0- schváleno 

41.              Různé :dlouhodobé úkoly:1. zaměření pozemků (847/44, 847/45, 847/36), 2.osvětlení Cesta par.č. 2124/1 a skutečné zaměření pozemků par.č. 2124/1 a dořešení směn s majiteli pozemků (schváleno 4.6. 2020 – bod trvá), 3. osvětlení kolem cesty par.č. 2154/2,4. Cesta do Kohoutova

                  

                    

42.              Rozprava:

Ukončení zastupitelstva obce ve 21:10 hod

 Ověřovatelé zápisu: 

    pí. Jana Marková …………………………

    p. Jiří Karlík.………………………………

 

starostka obce, Andrea Culková………………………. 

 

Vyvěšeno: 10. 11. 2022

Sejmuto:                                                             

 

 

 
 

Soubory ke stažení

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.